Formy podpory

tento príspevok

Ilustračný obrázok

Investičná pomoc

Sociálne podniky sú v počiatočnej fáze podnikania vystavené zvýšeným rizikám, ktoré sú spojené s ich poslaním dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, či už sa jedná o riziko konkurencieschopnosti na trhu tovarov a služieb, ktoré produkujú a udržateľnosť finančnej stability sociálneho podniku, ktorá závisí od výkonu pracovníkov a ich úsilia o zabezpečenie primeraných zdrojov.  Jedným z aktívnych […]

Znížená sadzba DPH

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10%. Za nasledujúcich podmienok: registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku), znížená sadzba dane sa […]

Úľava na dani z príjmov

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si podľa §30d zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, […]

Predaj/prenájom nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je znalecký odhad

Sociálne podnikanie je špecifické a rozdielne od klasického podnikania v tom, že síce rovnako sociálne podniky ako aj normálne podniky, potrebujú na svoj začiatok potrebný kapitál a iné hmotné či nehmotné zdroje, ale na rozdiel od klasických podnikov má sociálne podnikanie ešte množstvo ďalších obmedzení a pravidiel, ktoré ho „limitujú“ v rámci jeho konkurencieschopnosti. Aj […]

Ilustračný obrázok

Servisné poukážky – pomoc na podporu dopytu

Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu po službách registrovaných sociálnych podnikov (ďalej „RSP“). Ako platobný prostriedok (cenina v nominálnej hodnote 10 €) sa používajú na platbu za služby, ktoré poskytuje RSP, napr. upratovacie práce, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, rezanie stromov a kríkov, príprava palivového dreva, … Zakúpením servisných poukážok nielen ušetríte čas […]

Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie je o dosahovaní pozitívnych sociálnych výsledkov vo verejných zákazkách. Rozumným nákupom môžu verejní obstarávatelia podporovať pracovné príležitosti, dôstojnú prácu, sociálne začlenenie znevýhodnených osôb, prístupnosť pre všetkých, a tým dosiahnuť širší súlad so sociálnymi normami. V prípade niektorých tovarov, prác a služieb môže byť vplyv významný, keďže […]

Kompenzačná pomoc

Kompenzačná pomoc sa poskytuje podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky na zmiernenie dopadov jeho orientácie na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorá ho znevýhodňuje oproti subjektom vykonávajúcim obdobnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Poskytuje sa napríklad vtedy, ak podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky ponúkajú životne dôležité tovary alebo služby znevýhodneným alebo […]

ilustracny obrazok

Legislatíva súvisiaca s témou verejného obstarávania

Manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.: Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES Smernica […]

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov a zápis do Registra partnerov verejného sektora

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov Úrad pre verejné obstarávanie vedie Zoznam hospodárskych subjektov za účelom zjednodušenia preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie […]