Formy podpory

tento príspevok

Ilustračný obrázok

Pomoc na podporu dopytu – Servisné poukážky

Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu, ktorý má formu ceniny v nominálnej hodnote 10€. Používajú sa na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje registrovaný sociálny podnik, napr.: upratovanie, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, orez stromov a kríkov, či príprava palivového dreva/drevnej štiepky… Servisné poukážky […]

Predaj/prenájom nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je znalecký odhad

Sociálne podnikanie je špecifické a rozdielne od klasického podnikania v tom, že síce rovnako sociálne podniky ako aj normálne podniky, potrebujú na svoj začiatok potrebný kapitál a iné hmotné či nehmotné zdroje, ale na rozdiel od klasických podnikov má sociálne podnikanie ešte množstvo ďalších obmedzení a pravidiel, ktoré ho „limitujú“ v rámci jeho konkurencieschopnosti. Aj […]

Kompenzačná pomoc

Kompenzačná pomoc sa poskytuje podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky na zmiernenie dopadov jeho orientácie na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorá ho znevýhodňuje oproti subjektom vykonávajúcim obdobnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Poskytuje sa napríklad vtedy, ak podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky ponúkajú životne dôležité tovary alebo služby znevýhodneným alebo […]

Ilustračný obrázok videa

Investičná pomoc

Sociálne podniky sú v počiatočnej fáze podnikania vystavené zvýšeným rizikám, ktoré sú spojené s ich poslaním dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, či už sa jedná o riziko konkurencieschopnosti na trhu tovarov a služieb, ktoré produkujú a udržateľnosť finančnej stability sociálneho podniku, ktorá závisí od výkonu pracovníkov a ich úsilia o zabezpečenie primeraných zdrojov.  Jedným z aktívnych […]

Úľava na dani z príjmov

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si podľa §30d zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, […]

Znížená sadzba DPH

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10%. Za nasledujúcich podmienok: registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku), znížená sadzba dane sa […]

ilustracny obrazok

Užitočné materiály súvisiace s VO

Manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.: Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES Smernica […]

ilustracny obrazok

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora a registrované sociálne podniky Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie […]

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov za účelom zjednodušenia preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby, ktorým RSP disponuje. Podmienkou […]