Sociálne podnikanie na Slovensku

Predovšetkým v spojitosti s globalizáciou, nedokonalosťou a problémami sociálnych systémov a so štruktúrnymi problémami trhu práce nadobúda sociálna ekonomika a sociálne podnikanie aj na Slovensku čoraz väčší význam. V našej spoločnosti sa nachádza mnoho osôb ohrozených sociálnym vylúčením, máme značný podiel dlhodobej nezamestnanosti a čoraz viac osamelých, starých ľudí, navyše dopady  globalizácie na životné prostredie sú citeľné už aj u nás. V priestore sociálnej ekonomiky vznikajú iniciatívy na zmiernenie alebo riešenie týchto problémov.

Dôležitým medzníkom v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku bolo uznanie legitimity sociálneho podnikania ako nástroja aktívnej politiky trhu práce, keď s účinnosťou od 1. septembra 2008 novela zákona o službách zamestnanosti vytvorila prvý legislatívny rámec pre fungovanie sociálnych podnikov pracovnej integrácie.

Aj v období pred legislatívnou úpravou v roku 2008 vznikali a fungovali také iniciatívy a podnikania, ktoré rešpektovali a uplatňovali princípy sociálnej ekonomiky. Tie boli aktívne prevažne v treťom sektore a boli podporované v rámci rôznych projektov podporovaných zo zdrojov Európskej únie, najmä prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upravuje komplexné právne prostredie pre subjekty sociálnej ekonomiky
a vytvára priestor nielen pre pracovnú integráciu v sociálnom podniku,
ale aj pre iné možnosti podpory sociálnej inklúzie,
kvality života a lepšieho prostredia pre život.

Vzhľadom na historický vývoj, spoločenské, ekonomické a legislatívne pozadie rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku dnes vznikajú najmä také sociálne podniky, ktoré reflektujú na problémy nezamestnanosti a vytvárajú pracovnú príležitosť pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Iniciátorom a zriaďovateľom je častokrát obec alebo VÚC, a cieľom obecného sociálneho podniku je podpora lokálneho rozvoja a pracovná integrácia miestneho obyvateľstva.

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc