Investičná pomoc

Sociálne podniky sú v počiatočnej fáze podnikania vystavené zvýšeným rizikám, ktoré sú spojené s ich poslaním dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, či už sa jedná o riziko konkurencieschopnosti na trhu tovarov a služieb, ktoré produkujú a udržateľnosť finančnej stability sociálneho podniku, ktorá závisí od výkonu pracovníkov a ich úsilia o zabezpečenie primeraných zdrojov.  Jedným z aktívnych nástrojov pomoci na elimináciu týchto rizík je priama investičná pomoc pre sociálne podniky.   

Priama investičná pomoc sa poskytuje na účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb súvisiacich s touto prípravou, pričom za investičné náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom, prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným projektom.

Priamu investičnú pomoc je možné v zmysle zákona o sociálnej ekonomike poskytnúť vo forme

  1. finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
  2. finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,
  3. podmienečne vratného finančného príspevku,
  4. nenávratného finančného príspevku,
  5. dotácie pre registrovaný sociálny podnik.

Podmienkou na získanie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku a dotácie je schválenie

  1. investičnej pomoci vo forme finančného nástroja  pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci alebo kombináciou návratnej a nenávratnej formy pomoci, vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
  2. inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške najmenej 10 %z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci, poskytnutej právnickou osobou v zmysle § 17 ods. 3  písm. b zákona o sociálnej ekonomike.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR realizuje od 5.10.2020
národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka,

v rámci ktorého poskytuje registrovaným sociálnym podnikom investičnú pomoc
vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou finančnou pomocou.

V zmysle NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“
bolo prijímanie žiadostí o investičnú pomoc k 31.01.2022 ukončené.


Kompletné informácie o  národnom projekte „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ 

nájdete na stránke UPSVR.

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory
pre sociálne podniky

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)