Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

Registrované sociálne podniky (ďalej len „RSP“) na seba preberajú zložitú úlohu. Musia obstáť ako akýkoľvek iný podnikateľský subjekt v konkurenčnom prostredí. Robia tak s vedomím, že časť ich zamestnancov má z dôvodu znevýhodnenia zníženú mieru produktivity a komplikované pracovné návyky.

S ohľadom na platnú legislatívu počítajú RSP s viacerými formami podpory, ktoré delíme na priame a nepriame. Priama forma podpory je investičná pomoc, kompenzačná pomoc, vyrovnávací a umiestňovací príspevok pre integračný podnik.

Uplatnenie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní sa radí medzi nepriame formy podpory.

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky (PDF, 731 KB).