Granty a dotácie


Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Zoznam grantov, výziev a dotácií je chronologicky zoradený podľa dátumu ich vyhlásenia.

Fond na podporu umenia – Výzva č. 5-2022 / Trvanie: od 29.11.2021 – 10.1.2022

Výzva je zameraná na podporu rôznych kultúrno-vzdelávacích aktivít, vydávanie diel, výskum a publikačnú činnosť a ďalšie oblasti podpory kultúry a kreatívneho priemyslu.
Grantový program: 1. Programy Fondu na podporu umenia.
Kód výzvy: FPU5/2022

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, fyzické osoby, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • indikatívna alokácia výzvy :   podľa podpogramu
 • výška dotácie: závisí od aktivity a podprogramu

Oprávnení prijímatelia:

 • líšia sa od podprogramu
 • častou podmienkou je, aby žiadateľ profesionálne pôsobil v oblasti pre ktorú chce získať podporu

Oprávnené aktivity:

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež Štipendium

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež Dotácia

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier Dotácia

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie Štipendium

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie Dotácia

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie Dotácia

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie Dotácia

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia Štipendium

3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť Dotácia   

3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity Dotácia

3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých Dotácia   

3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel Štipendium

3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel Dotácia

4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra Dotácia

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra Štipendium

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra Dotácia

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre Dotácia

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 29.11.2021 do 10.1.2022

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.fpu.sk.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/fond-na-podporu-umenia-5-2022?mail=1&mid=1347&utm_source=notifikacie&utm_medium=email&utm_campaign=2021-12-02

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+ / Trvanie: 24.11.2021 – do termínu podania podľa zvolenej akcie

Cieľom programu Erasmus+ je priblížiť možnosti programu ľuďom s nedostatkom príležitostí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a iným sociálno-ekonomickým znevýhodnením. Ďalšími  prioritami programu sú popri inklúzii – digitalizácia, udržateľný rozvoj a aktívna participácia mladých ľudí. Novinou Výzvy 2022 je flexibilnejšie financovanie, v rámci ktorého jednotkové príspevky v  projektoch KA2 nahradia jednorazové platby pri financovaní partnerstiev.
Vyhlasovateľ výzvy:
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu  spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport.2022.

Oprávnené územie:
Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny:
— 27 členských štátov Európskej únie a zámorské krajiny a územia,
— tretie krajiny pridružené k programu:
– krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,
– kandidátske krajiny EÚ: Turecká republika, Severomacedónska republika a Srbská republika.
Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.
Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

Oprávnení žiadatelia:
Verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace  v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, činnosti s účasťou mládeže a akciu pre začlenenie  v rámci DiscoverEU.

Finančné podmienky výzvy:
– indikatívna alokácia výzvy : 3 179 mil. EUR.
Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

Oprávnené aktivity:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na:

 • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • Činnosti s účasťou mládeže
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie
 • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa:
– partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá preexcelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 24.11.2021 do termínu podania podľa zvolenej akcie

Termíny na predloženie projektových žiadostí:

Kľúčová akcia 1:

23. február 2022 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

20. september 2022 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

4. október 2022 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU.

19. október 2022 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.

Kľúčová akcia 2:

16. február 2022 pre akciu Erasmus Mundus.

17. február 2022 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

15. marec 2022 pre výhľadovo orientované projekty.

23. marec 2022 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

31. marec 2022 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

7. apríl 2022 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže a športu.

7. september 2022 pre učiteľské akadémie programu Erasmus+ a centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave.

15. september 2022 pre aliancie pre inovácie.

4. október 2022 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Kľúčová akcia 3:

1. marec 2022 pre akcie a siete Jean Monnet.

22. marec 2022 pre európsku mládež spolu.

Viac o výzve nájdete na stránke: Výzva 2022 – Erasmusplus Slovensko.

Národné agentúry pripravujú sériu inštruktážnych webinárov, ktorých cieľom je pomôcť potenciálnym realizátorom projektov Erasmus+ čo najlepšie pripraviť návrhy projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania a práce s mládežou. Termíny budú zverejnené na webstránke www.erasmusplus.sk.

Podpora výsadby a revitalizácie zelene (2021) / Trvanie: 24.11.2021 – 17.1.2022

Grantový program podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.
Zdroj financovania: Nadácia Ekopolis.
Grantový program: 1. Nadácia Ekopolis.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, mimovládne organizácie, samospráva.

Finančné podmienky výzvy:

 • indikatívna alokácia výzvy : 60 000 €
 • minimálna výška grantu je 1 000 €
 • maximálna výška grantu je 5 000 €.

Oprávnení prijímatelia:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné a stredné školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá ,
 • mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Oprávnené aktivity:

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 24.11.2021 do 17.1.2022.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke Ekopolis.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-vysadby-a-revitalizacie-zelene-2021

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021) / Trvanie: 15.11.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Výzva je z OP:  Kvalita životného prostredia.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, veľké podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • Celková alokácia výzvy je 10 000 000 €
 • Výška dotácie: nie je stanovená
 • Miera podpory: max. 95 %
 • Schéma štátnej pomoci.

Oprávnení prijímatelia:
V rámci  tejto  výzvy  sú  oprávnenými  žiadateľmi  subjekty  zabezpečujúce  výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO“) a drobným stavebným odpadom:
A. obec alebo združenie obcí
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
E. združenie  právnických  osôb,  ktorého  členmi  sú  výlučne  obce,  resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené náklady:
Hlavná aktivita projektu musí byť  vo  vecnom  súlade  s nasledovným  typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

Príprava  na  opätovné  použitie  a  zhodnocovanie  so  zameraním  na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu  komunálnych  odpadov  a  podpory  predchádzania  vzniku  biologicky rozložiteľných  komunálnych  odpadov,  v rámci  špecifického  cieľa  1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

V rámci  uvedeného  typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený  zber komunálnych odpadov, t. j.: 

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov21 / zberných dvorov22 za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od  prevádzkovateľa kuchyne. 
 • Nákup  hnuteľných  vecí  za  účelom  zvýšenia  kapacity  triedeného  zberu komunálnych  odpadov – zberné  nádoby  podľa  §  81  ods.  5  zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá  podľa  zákona  o odpadoch obec a na  ktoré  sa  nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od prevádzkovateľa kuchyne.
 • Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie  s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec  a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od  prevádzkovateľa  kuchyne  (napr.  nákladné  vozidlá,  traktory  a vlečky, ťahače, pracovné stroje),  zariadenia  na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu)  vybraných  vytriedených  zložiek  KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá  podľa  zákona  o  odpadoch  obec  a na  ktoré  sa  nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad  a reštauračný  odpad  od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO). 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 15.11.2021 do 1. kolo do 17.01.2022, 2.kolo do 15.03.2022, n-kolo v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.op-kzp.sk.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/vyzva-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-2021

Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom / Trvanie: od 31. decembra 2021

Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom

Projekt „Prvá pomoc“  je určený na pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom v súvislosti s pandémiou koronavírusu a od apríla 2020 pomáha znížiť dopady zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a opatrení na zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO. Projekt prešiel zmenami, v októbri 2020 bol upravený na Prvú pomoc +,  vo februári 2021 zasa na Prvú pomoc ++ a od júla 2021 je  napojený na jednotlivé stupne Covid automatu. Od septembra do decembra 2021 rezort práce pokračuje v podpore udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. V praxi to znamená vyplácanie pôvodnej schémy Prvá pomoc okrem opatrenia 3B[1] .

V prípade, že sa epidemiologická situácia na Slovensku zhorší, vláda SR môže prijať uznesenie, ktorým stanoví vyplácanie vyšších príspevkov (Prvá pomoc +, resp. Prvá pomoc ++).

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Finančné podmienky výzvy:

 • maximálna výška pomoci je vypočítaná individuálne
 • miera podpory je je vypočítaná individuálne

Oprávnení žiadatelia:
Pomoc je určená:

 1. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. → Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
 2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %. → Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
 3. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. → Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
 4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania. → Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.
 5. zamestnávateľom na účely mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych služieb, ktorými sú pre tento účel poskytovatelia sociálnych služieb, fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sú zriadené obcou, VÚC alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a subjekty zapojené v národných projektoch sociálnej a terénnej práce.  → Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o refundáciu nákladov na zamestnanca.

Termín podania žiadosti:
Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je možné podávať do 30. novembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac OKTÓBER 2021 je možné podávať do 31. decembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.pomahameludom.sk/.


[1] Opatrenie 3B – Podpora zamestnávateľov na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb 

Podpora startupov s ekologickými a sociálne udržateľnými riešeniami (2021) / Trvanie: 11.11.2021 – 17.12.2021

Výzva je zameraná na podporu startupov zameraných na udržateľné a ekologické riešenia vo výrobe.
Výzva je z  EIT.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • Štyri spoločnosti získajú okrem balíka služieb šitých na mieru aj odmenu 15 000 EUR na urýchlenie svojho rastu, prístupu na trh a prístupu k finančným službám v hodnote 35 000 EUR, ktoré poskytuje EIT.
 • Na mieru šitý balík služieb bude vyvinutý po dohode s tímom EIT Manufacturing Business Creation a bude dodaný v priebehu roka 2022.

Oprávnení prijímatelia:

 • Startupy, ktoré sa snažia aktívne rásť:
  • vedia aktívne prilákať zákazníkov
  • fungujú viac ako jeden rok
  • majú tím pracovníkov na plný úväzok na Slovensku alebo v ktorejkoľvek pridruženej krajine EÚ alebo programu Horizontu Európa
  • snažia sa posilniť svoje podnikanie
  • v súčasnosti alebo v budúcnosti budú hľadať prístup k financovaniu od akciových partnerov.

Oprávnené aktivity:

 • Zelená výroba:
  • Riešenia s nízkou environmentálnou stopou
  • Riešenia súvisiace s dekarbonizáciou výrobných procesov a údržby
  • „Miestne“ vyrábané a dodávané riešenia
  • Riešenia obehovej ekonomiky
  • Mestské výrobné riešenia.
 • Sociálne udržateľná výroba:
  • Efektívnosť súvisiaca s výrobnými procesmi a údržbou
  • Riešenie spolupráce medzi človekom a strojom (+automatizácia)
  • Agilné, flexibilné a odolné dodávateľské reťazce
  • Inkluzívnosť a kvalita skúseností (vrátane estetiky) vo výrobných procesoch a riešeniach

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 11.11.2021 do 17.12.2021.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.eitmanufacturing.eu .

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-startupov-s-ekologickymi-a-socialne-udrzatelnymi-rieseniami-2021

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 10.11.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Výzva je z Operačného programu Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 500 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt nie je stanovená
 • miera podpory je max 85%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mimovládne neziskové organizácie
 • nadácie
 • neziskové organizácie
 • cirkevné právnické osoby.

Oprávnené aktivity:

 • Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
 • V rámci špecifického cieľa 5.1.1 „Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie“ je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: Typ aktivity: Podpora rozvojových aktivít/programov ranej starostlivosti pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
 • V rámci oprávneného typu aktivity je žiadateľ povinný si zadefinovať hlavnú aktivitu napr. v znení: „Poskytovanie programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky“, v rámci ktorej je oprávnená podpora najmä nasledovných činností:
  • poskytovanie programov VSRD pre deti z MRK s cieľom rozvinúť v maximálnej miere zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa,
  • zamestnávanie, vzdelávanie, príprava, mentoring a supervízie pre asistentky raného vzdelávania11, ktorých úlohou je intervencia v oblasti VSRD,
  • návštevy v domácnostiach rodín, poradenstvo, stimulácia dieťaťa v prítomnosti a s asistenciou rodiča či iného opatrovníka,
  • práca s rodinou a dieťaťom v alternatívnych dostupných priestoroch priamo v komunite,
  • rodičovské kluby – svojpomocné skupiny, stretnutia s odborníkmi, diskusie, dôraz na praktické a zrozumiteľné ukážky a inšpirácie,
  • čitateľské kluby, zapožičiavanie edukatívnych hračiek a detských kníh, zaškoľovanie rodičov, ako s nimi pracovať,
  • spolupráca s inými subjektami VSRD (napr. centrá včasnej intervencie),
  • praktické rozvojové programy pre rodičov.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 10.11.2021 do vyčerpania financií.

Termíny:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. december 2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. február 2022
 • Následne SO zverejní na svojom webovom sídle termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.minv.sk .

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-programov-vzdelavania-a-starostlivosti-v-ranom-detstve-pre-deti-z-marginalizovanych-romskych-komunit-2021

Podpora malých inovácií (2021) / Trvanie: 5.11.2021 – 15.12.2021

Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska, a to ako vďaka novým technológiám, tak aj vďaka  unikátnym postupom, novým procesom, jednoduchým no účinným zmenám.
Výzva je z Nadácie VSE.

Oprávnené územie:
KE kraj , PO kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 120 000 €
 • maximálna výška pomoci je 5 000 €
 • miera podpory je max 90 %.

Oprávnení prijímatelia:

 • Grantový program je určený týmto subjektom: 
  • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková  organizácia, nadácia), 
  • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
  • združovaní občanov v znení  neskorších predpisov,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č.  213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby  v znení neskorších predpisov, 
  • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov,
  • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska, 
  • školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska
  • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Oprávnené aktivity:

 • Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska.
 • Projekty musia byť zamerané na uvedenie nových či inovovaných/vylepšených procesov, postupov, služieb, aktivít alebo činností   – jednoducho musia mať inovatívny charakter a merateľné ciele.  
 • Zároveň musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, a teda pôjde o:
  • rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, 
  • ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,  výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti,
  • ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia, 
  • rozvoj vedy a umenia,
  • rozvoj a podporu vzdelania, 
  • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.11.2021 do 15.12.2021.

Viac informácii o výzve nájdete na stránke https://www.vseholding.sk.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-malych-inovacii-2021?fbclid=IwAR0iesAYNCgycqZFW9g9da1abq8srCgZYqaUMnvPQS7HsNnuLlR-CkeHYq8

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II. (2021) / 28.10.2021 – 14.2.2022

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy nástrojov s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a / alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života.
Výzva je z Operačného programu Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj , KE kraj , NR kraj , BB kraj , ZA kraj, TN kraj, PO kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 5 000 000 €
 • minimálna výška pomoci je 35 000 €
 • maximálna výška pomoci je 200 000 €
 • miera podpory je max 95 – 100%

Oprávnení prijímatelia:

 • Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • zamestnávatelia
 • subjekty sociálnej ekonomiky.

Oprávnené aktivity:

 • Hlavná aktivita – Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.
 • Hlavná aktivita sa skladá z dvoch podaktivít, ktorých realizácia je vzájomne previazaná:
 • Popis podaktivít:
  • Podaktivita 1 – Pilotné overovanie návrhu – cieľom podaktivity je pilotné overovanie jedného návrhu, ktorý bude realizovaný v oblasti riešenia znižovania chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia za účelom zvýšenia aktívnej participácie ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.
  • Návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti, t. j. zavedenia nových nástrojov, resp. zefektívnenia alebo rozšírenia súčasných nástrojov. Rámcovým dokumentom pre oblasť výzvy je Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.
  • Návrh musí byť zameraný na:
   a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni, alebo
   b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
  • Výstup podaktivity 1:
   • Informácia o priebehu realizácie projektu, vrátane odporúčaní pre uplatnenie návrhu z projektu
    v praxi (ďalej len „informácia“) v zmysle Prílohy č. 10 výzvy. Informácia musí byť spracovaná na konci pilotného overovania návrhu (najneskôr do odoslania záverečnej žiadosti o platbu) a následne zverejnená na webovom sídle prijímateľa, a to po dobu minimálne 1 roka od jej zverejnenia. Informácia je povinnou prílohou záverečnej monitorovacej správy.
   • Popis podaktivity v ŽoNFP musí obsahovať informáciu o plánovanej dĺžke overovania návrhu a počte osôb cieľovej skupiny zapojených do realizácie.
   • Minimálna dĺžka realizácie podaktivity je 6 mesiacov.
  • Podaktivita 2 – Evaluácia návrhu
  • Cieľom podaktivity je evaluácia návrhu. Žiadateľ je povinný zabezpečiť si externého odborného hodnotiteľa, ktorý vykoná evaluáciu pilotného overovania návrhu. Spôsob výkonu evaluácie:
   • vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa – priebežne počas realizácie pilotného overovania návrhu na mieste jeho realizácie, najmenej 6-krát, v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín a
   • spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu, v rozsahu maximálne 20 hodín.
  • Výstup podaktivity 2:
   • stručná informácia o vykonaných návštevách na mieste počas realizácie pilotného overovania návrhu v detailnom popise pracovnej činnosti v rámci Pracovného výkazu a
   • Evaluačná správa (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu. Evaluačná správa musí byť spracovaná najneskôr 1 mesiac po ukončení pilotného overovania návrhu a zároveň do odoslania záverečnej žiadosti o platbu.
   • Následne musí byť zverejnená na webovom sídle žiadateľa, a to po dobu minimálne 1 roka od jej zverejnenia. Evaluačná správa je povinnou prílohou záverečnej monitorovacej správy.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 28.10.2021 do 14.2.2022.

Časový harmonogram:

 • Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021
 • Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022
 • Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022

Viac informácii o výzve nájdete na stránke www.employment.gov.sk/sk/esf/

Súbor s informáciami (PDF, 1MB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/zvysenie-aktivity-ludi-ohrozenych-chudobou-a-socialnym-vylucenim-ii-2021

Program LIFE 2021 – 2027 (podpora projektov v oblasti životného prostredia) / Trvanie: 15.7.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.
Výzva je z Komunitárnych programov Európskej komisie.
Národným kontaktným bodom pre tento program je Ministerstvo životného prostredia SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj, BA kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa, veľké podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 5 432 000 000 €
 • miera podpory je
  • max. 60% pre štandardné projekty (standard action projects SAPs) v rámci podprogramu Príroda a Biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy
   a adaptácia na zmenu klímy
  • max. 95% pre koordinačné a podporné aktivity (other action grants – v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu).

Oprávnení prijímatelia:

 • malé a stredné podniky
 • veľké podniky
 • štátny sektor
 • neziskové organizácie
 • samosprávy.

Podporgramy:

Program LIFE 2021-2027 sa člení nasledovne:

 • 1. oblasť „Životné prostredie“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Príroda a biodiverzita“;
  • b) podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života“.
 • 2. oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, ktorá zahŕňa:
  • a) podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“;
  • b) podprogram „Prechod na čistú energiu“.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 15.7.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.minzp.sk alebo priamo na oficiálnej webstránke programu.

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/program-life-2021-2027

Búrame bariéry (2021) / Trvanie: 7.6.2021 – do vyčerpania financií

Program je zameraný na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.
Výzva je z Nadácie ZSE.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 23 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt je 1 000 €
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • jednotlivci – fyzické osoby
 • neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
 • občianske združenia alebo neziskové organizácie.

Oprávnené aktivity:

 • grant je určený na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením, primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.
 • podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 7.6.2021 do vyčerpania financií

Viac informácií nájdete na stránke https://www.nadaciazse.sk/projekt/burame-bariery.

Súbor s informáciami (PDF, 3MB).

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/burame-bariery-2021

Modernizácia sociálnej a školskej infraštruktúry v regiónoch – sociálne služby / Trvanie: 1.6.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu rozvoja komunitnej starostlivosti rekonštrukciou a modernizáciou budov,  zakúpením materiálno-technického vybavenia alebo zvýšením energetickej efektívnosti budov, výstavby nových centier poskytujúcich sociálne služby.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj, BA kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy celkom 65 000 000 €
 • maximálna výška grantu na projekt nie je stanovená
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie, štátna príspevková organizácia
 • obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou),
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom),
 • mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností), občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení
 • zriaďovanie a výstavba nových zariadení sociálnych služieb, vrátane inovatívnych foriem komunitnej starostlivosti
 • investície do materiálno-technického vybavenia vrátane motorových vozidiel
 • zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
Od 1.6.2021 do vyčerpania financií  

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/modernizacia-socialnej-a-skolskej-infrastruktury-v-regionoch-socialne-sluzby

Podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence) / Trvanie: 5.5.2021 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu malých a stredných podnikov a ich projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence).
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj – výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32
BA kraj – výzva OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

Oprávnení žiadatelia:
Mikro, malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • 12,8 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
 • 18,3 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-3
 • minimálna výška NFP na projekt je 500 000 EUR.
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR
 • miera podpory max 70%.

Oprávnení partneri:

 • verejné alebo súkromné organizácie, neziskové alebo založené za účelom vytvárania zisku, vrátane mimovládnych organizácií.
 • medzinárodná organizácia, orgán, agentúra a pod.
 • neformálne a ad-hoc organizácie a miestne skupiny, ktoré v SR nie sú registrované (neformálne skupiny). Tieto skupiny zároveň musia spĺňať nasledovné požiadavky: majú neziskový charakter, vykonávajú činnosť v súlade s verejným záujmom, majú dobrovoľný a nediskriminačný charakter a sú nezávislé od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán, náboženských inštitúcií a komerčných organizácií. Tieto neformálne skupiny zastupuje jedna osoba, ktorá, v mene skupiny, podpíše prehlásenie o partnerstve v projekte. Neformálna skupina nemôže byť priamym príjemcom finančných prostriedkov z grantu.

Oprávnené aktivity:

 • Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu.
 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno – vývojových činností vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom.

Harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30.06. 2021.
 • Uzavretie ostatných kôl: posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.5.2021 do vyčerpania financií. 

Viac informácií o výzve nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/

Súbor s informáciami (PDF, 772 kB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-s-tzv-pecatou-vynimocnosti-seal-of-excellence

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím / Trvanie: 30.4.2021 – do vyčerpania financií

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na financovanie projektov zameraných na pomoc na podporu vzdelávania, a pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.
Výzva je z Dotácie z ministerstiev – MPSVR SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky, mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

 • odhadovaný ročný objem predpokladaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je vo výške 36 mil. €
 • celkový predpokladaný rozpočet schémy je 108 mil. €
 • Iitenzita pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Môže sa zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov.

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • občianske združenia
 • združenia občanov
 • nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska
 • mikropodniky, malé a stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania sú projekty a programy, zamerané na podporu vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné uplatnenie s výnimkou tých projektov, ktorých výsledkom bude zvýšenie stupňa vzdelania.

Oprávnenými projektmi pre pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím sú projekty a programy, zamerané najmä na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií, na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím a na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom.

V rámci tejto schémy sú oprávnenými projektmi na poskytnutie štátnej pomoci projekty a programy, realizované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti.
Na poskytovanie pomoci podľa schémy sú oprávnené tieto typy aktivít v rámci oprávnených projektov

 • pomoc na podporu vzdelávania
 • pomoc na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným zamestnancom.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 30.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.employment.gov.sk/ (PDF, 501 kB)

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc / Trvanie: 29.4.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR.
Výzva je z OP Integrovaná infraštruktúra.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 30 000 000 €
 • minimálna výška NFP na projekt je 50 000 €
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu uplatneniu maximálnej miery spolufinancovania projektu z NFP v rámci ŽoNFP z maximálnej výšky COV projektu v rámci ŽoNFP. Maximálna výška COV projektu v rámci ŽoNFP je 50 000 000 €
 • miera podpory je vo výške 50%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mikro a malé podniky
 • stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:
V rámci tejto výzvy budú podporené investície do podnikov, ktoré vykonávajú svoju produkčnú činnosť v oblasti priemyselnej výroby. Podporené môžu byť aj investície do podnikov, ktoré poskytujú služby v oblasti vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty.

 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • 1. Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadenía/alebo dlhodobého nehmotného majetku, ktorý  bude využívaný pri:
   • vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v technologickom centre)
   • a/alebo produkcii nového/inovovaného produktu alebo inovácii produkčného procesu (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v priemyselnej výrobe).
  • 2. Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť súčasťou investičného  zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe a/alebo technologickom centre prijímateľom investičnej pomoci, ktorý je zároveň žiadateľom, ktorý predložil túto ŽoNFP.  Podporené tak môžu byť okrem výrobných podnikov, ktoré budú prostredníctvom projektu vykonávať produkciu priemyselných produktov a/alebo podnikový vývoj ainovácie týchto produktov aj podniky, ktorých produkčná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb vývoja a inovácií pre vyššie uvedené výrobné podniky v oblasti priemyslu.
  • 3. Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
   • založenia novej prevádzkarne alebo
   • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené náklady investičného zámeru musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác alebo
   • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade veľkého podniku musia oprávnené náklady investičného zámeru prevyšovať odpisy aktivít súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov alebo
   • rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne. ŽoNFP musí byť zameraná na tú istú počiatočnú investíciu ako IZ podporený podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, súčasťou ktorého je ŽoNFP.
  • 4. Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).
  • 5. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť nový/inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces. Žiadateľ kvantifikuje plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente ,,Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a iných údajov“, ktorý je prílohou č. 4 výzvy, a v ktorom je uvedený aj spôsob, akým žiadateľ stanovuje cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu.
  • 6. Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
  • 7. Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú  realizáciu  hlavnej  aktivity  projektu,  t.  j.  plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 29.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/ .

Súbor s informáciami (PDF, 1MB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-ktorym-je-poskytovana-regionalna-investicna-pomoc

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji / Trvanie: 8.12.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
BB kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 3 000 000 €
 • minimálna výška  grantu na 1 projekt je 50 000 €
 • maximálna výška finančného príspevku nesmie presiahnuť 200 000 €
 • maximálna miera podpory: 90%

Oprávnení prijímatelia:

Fyzické alebo právnické osoby

 • a) osoby zapísané v obchodnom registri;
 • b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
  • spĺňajú definíciu MSP
  • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR
  • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov
  • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov
  • majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy, a to minimálne 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
  • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.
 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
  1. Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.
  2. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 – Doplňujúce údaje.
  3. Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti45 predmetu projektu.
  4. Projekt musí byť zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí výlučne pod jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Vysoká technologická úroveň
21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovStredne vysoká technologická úroveň

Stredne vysoká technologická úroveň
20 – Výroba chemikálií a chemických produktov
27 – Výroba elektrických zariadení
28 – Výroba strojov a zariadení i. n.
29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 – Reprodukcia záznamových médií
23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 – Výroba a spracovanie kovov
25 – Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení (25) okrem výroby zbraní a streliva (25.4)
33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka  technologická úroveň
10 – Výroba potravín
11 – Výroba nápojov
13 – Výroba textilu
14 – Výroba odevov
15 – Výroba kože a kožených výrobkov
16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17– Výroba papiera a papierových výrobkov
18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií
31 – Výroba nábytku32 – Iná výroba (okrem 32.5)

Poznatkovo intenzívne služby
59 – Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
61 – Telekomunikácie
62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63 – Informačné služby (okrem 63.91)
73 – Reklama a prieskum trhu

Ostatné oprávnené odvetvia:
41 – Výstavba budov
43 – Špecializované stavebné práce (okrem 43.1)
45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
55 – Ubytovanie
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
82 – Administratívne pomocné kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti
95 – Oprava počítačov osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96 – Ostatné osobné služby

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 8.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty

PDF s informáciami (PDF, 1MB)

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 1.12.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu budovania a dobudovania kanalizácií a zlepšenie prístupu
k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 17 500 000 €
  (spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu ide o sumu 19 558 823,53 €)
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená 
 • maximálna výška príspevku je  2 850 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Harmonogram výzvy:
*Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 22.03.2021
*Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17.05.2021

Oprávnení prijímatelia:

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • obce z Iniciatívy Catching – up Regions

Oprávnené aktivity:

 • budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd,
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry
 • výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody

Otvorenie výzvy/termín podania žiadosti:
od 1.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.minv.sk/aktuality alebo v prílohe (PDF, 136 kB).

Dotácie z MPSVR SR a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou / Trvanie: 12.11.2020 – do vyčerpania financií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Veľké podniky

Oprávnení prijímatelia:
* Fyzické osoby
* Právnické osoby

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 12.11.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu / Trvanie: 9.11.2020 – 31.12.2021

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.
Výzva je z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KK kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie sa vypočítava individuálne:

Príklad výpočtu podpory:
1) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 50%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 1 000 000€. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže tržby mu klesli o viac ako 40%.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 4% = 80 000€.

2) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 87,5%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 250 000€.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 10% = 200 000€.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.11.2020 do 31.12.2021

Oprávnení prijímatelia:
Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19  – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.mindop.sk/cestovnyruch, alebo v prílohe (PDF, 433 kB).

SOS Dotácia – druhá vlna (Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu) / Trvanie: 5.11.2020 – do vyčerpania financií

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.  Dotáciu poskytuje MPSVR SR.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby

Finančné podmienky výzvy:

 • maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 800 € (300 € za 1 mesiac)
 • maximálna miera podpory nie je stanovená

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.11.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:
  • zo závislej činnosti
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 €/mesačne
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia; Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:
  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia)

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk/, alebo v prílohe (PDF, 254 kB).

Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 2020 / Trvanie: 27.10.2020 – do vyčerpania financií

Cieľom tejto výzvy je lepšia integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou týchto komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 10 000 000 €
 • maximálna výška dotácie 1 900 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  –14.12.2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola  –01.02.2021
 • Uzavretie 3. hodnotiaceho kola  –01.03.2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:
obce s prítomnosťou rómskych komunít v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja
Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete na https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_curi_pre_psk_2020/Priloha%20c.%207%20-%20Zoznam%20opravnenych%20ziadatelov.pdf

Oprávnené aktivity:

 • V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú  gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
  • A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr.TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné  služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid -19.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
  • C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
  • D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
  • E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)
 • V rámci špecifického  cieľa  6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • F:Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
  • G:Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít
  • H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
  • I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
  • J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Viac informácii o výzve:

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

alebo vo Výzve na predkladanie ŽoNFP (PDF, 893 kB)

Integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (2020) / Trvanie: 9.10.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu modernizácie zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
ZA kraj, BB kraj, , KE kraj, PO kraj, NR kraj, TT kraj, TN kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 20 000 000 €
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená
 • maximálna výška príspevku na 1 projekt nesmie prekročiť 900 000 €
 • miera podpory max 95%

Časový harmonogram:

 • Ukončenie 1. hodnotiaceho kola: 15. 1. 2021
 • Ukončenie 2. hodnotiaceho kola: 15. 2. 2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • subjekt  územnej  samosprávy  (obec,  VÚC) – platí  v prípade,  ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve
 • nezisková  organizácia zriadená podľa zákona  č. 213/1997 Z.  z. o neziskových  organizáciách  poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  predpisov, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti    uvedené Zabezpečenie  integrácie  služieb  zdravotnej  starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ  bola  ako forma  zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.
 • Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu. Zoznam nájdete v prílohe č. 5 tejto výzvy
 • ŽoNFP môže predložiť iba žiadateľ, ktorý je uvedený v príslušnom zozname oprávnených spádových oblastí v kategórii menej rozvinutého regiónu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:
  • A. výstavba nových budov,
  • B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
  • C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, 
  • D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
  • E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  • F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
  • G. budovanie bezbariérových prístupov, 
  • H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Oprávnené typy aktivít D.až G.musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C.
  V  prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú  hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

Viac informácii o výzve nájdete na stránke ministerstva www.mpsr.sk, alebo v priloženom dokumente (pdf, 1 MB)

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020 / Trvanie: 6.8.2020 – do vyčerpania financií

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 16 349 708 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 6.8.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Viac informácii o výzve:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Príloha v PDF formáte

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Manuál Ako sa pripraviť a čo treba splniť na úspešné podanie žiadosti (PDF, 2MB) pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov od spoločnosti Grandexpert.