Znížená sadzba DPH

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10%.

Za nasledujúcich podmienok:

  • registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku),
  • znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky RSP dodáva oprávnenému zákazníkovi,
  • dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom

pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (§3 ods. 1) je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť definovanú v §3 ods. 2 predmetného zákona bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami môžu byť podnikatelia, ale aj mimovládne neziskové organizácie; teda nezáleží na právnickej forme ani účele podnikania.

Registrovaný sociálny podnik, integračný podnik, ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby, môže zníženú sadzbu DPH uplatniť na akýkoľvek tovar a službu, ktorú poskytuje. Je to tak preto, lebo tieto služby majú primárne za cieľ pozitívnu sociálnu integráciu vyššie zmienených osôb. Tento fakt činnosť registrovaného sociálneho podniku kvalifikuje ako činnosť vykonávanú v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky (PDF, 731 KB)

Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám radi poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky