Investičná pomoc

Sociálne podniky sú v počiatočnej fáze podnikania vystavené zvýšeným rizikám, ktoré sú spojené s ich poslaním dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, či už sa jedná o riziko konkurencieschopnosti na trhu tovarov a služieb, ktoré produkujú a udržateľnosť finančnej stability sociálneho podniku, ktorá závisí od výkonu pracovníkov a ich úsilia o zabezpečenie primeraných zdrojov.  Jedným z aktívnych nástrojov pomoci na elimináciu týchto rizík je priama investičná pomoc pre sociálne podniky.   

Priama investičná pomoc sa poskytuje na účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb súvisiacich s touto prípravou, pričom za investičné náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom, prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným projektom.

Priamu investičnú pomoc je možné v zmysle zákona o sociálnej ekonomike poskytnúť vo forme

  1. finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
  2. finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,
  3. podmienečne vratného finančného príspevku,
  4. nenávratného finančného príspevku,
  5. dotácie pre registrovaný sociálny podnik.

Podmienkou na získanie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku a dotácie je schválenie

  1. investičnej pomoci vo forme finančného nástroja  pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci alebo kombináciou návratnej a nenávratnej formy pomoci, vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
  2. inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške najmenej 10 %z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci, poskytnutej právnickou osobou v zmysle § 17 ods. 3  písm. b zákona o sociálnej ekonomike.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR realizuje od 5.10.2020
národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka,

v rámci ktorého poskytuje registrovaným sociálnym podnikom investičnú pomoc
vo forme nenávratného finančného príspevku
v kombinácii s návratnou finančnou pomocou.


Žiadosť podáva registrovaný sociálny podnik na príslušnom úrade práce,
v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka.

Základné prehľadné informácie o projekte (PDF, 560KB)

Metodický materiál: Možnosti investičnej pomoci pre sociálne podniky (PDF, 873 kB)

Odporúčaný postup pre Registrovaný sociálny podnik

Metodické usmernenie k vypracovaniu a štruktúre podnikateľského plánu (PDF, 563kB) 

vzor/formulár podnikateľského plánu (DOCX, 63 kB)usmernenie a odporúčaný vzor pre vypracovanie podnikateľského plánu pre účely návratnej zložky investičnej pomoci.

Kompletné informácie o Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú k dispozícii na stránke UPSVR.

Ilustračný obrázok videa

Zároveň MPSVR SR pripravilo inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky.

Môžete si pozrieť aj záznam z webinára Sociálne podnikanie a jeho podpora, kde zazneli informácie k téme investičnej pomoci pre sociálne podniky.

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky (PDF, 731 KB)

Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám radi poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky