Čo je sociálna ekonomika

Pojem sociálna ekonomika sa po prvýkrát v ekonomickej literatúre objavil pravdepodobne v roku 1830. V tomto roku francúzsky liberálny ekonóm Charles Dunoyer uverejnil Traktát o sociálnej ekonomike, v ktorom obhajuje morálny prístup k hospodárstvu. (Správa EK Sociálna ekonomika v Európskej únii).

Vo viacerých krajinách Európy, ako napr. Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, je sociálna ekonomika dôležitým sektorom ekonomiky, najmä kvôli svojej orientácii na riešenie spoločenských problémov akými sú  nezamestnanosť a sociálne vyčlenenie, prístup ku bývaniu, vzdelaniu alebo iným verejným službám. Podľa správy Európskej komisie v súčasnosti v Európskej únii fungujú až 2 milióny subjektov sociálnej ekonomiky.  

Na Slovensku  prostredie sociálnej ekonomiky upravuje Zákon č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať princípom solidarity, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych a spoločenských cieľov.  Ide o nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnerov. Sociálna ekonomika je spájaná predovšetkým, ale nie len, s témami, ako sú podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti,  rozvoj verejných služieb alebo podpora regionálneho rozvoja. Tieto sú prítomné  najmä v dvoch hlavných oblastiach verejnej politiky: sociálne a pracovné začleneniemiestny rozvoj a tvorba pracovných miest.

Jedným z hlavných cieľov sociálnej ekonomiky je čo najviac ľudí vyviesť so situácie  pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Vzdelávanie zohráva mimoriadne dôležitú rolu. V zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. je pozitívnym sociálnym vplyvom napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít vykonávaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. V mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, akými sú napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i bankovníctvo a  poisťovníctvo.


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc