Kompenzačná pomoc

Kompenzačná pomoc sa poskytuje podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky na zmiernenie dopadov jeho orientácie na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorá ho znevýhodňuje oproti subjektom vykonávajúcim obdobnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

Poskytuje sa napríklad vtedy, ak podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky ponúkajú životne dôležité tovary alebo služby znevýhodneným alebo zraniteľným skupinám s nedostatočnou kúpyschopnosťou, alebo v prípadoch, kedy takéto podniky majú sťažený prístup k úverom, zárukám a ďalším formám návratného financovania z dôvodu, že sú „netypickými podnikmi“, ktoré  finančné inštitúcie nevedia správne ohodnotiť a posudzujú ich ako nefinancovateľné. Samozrejme, takáto situácia musí byť objektívne preukázateľná na to, aby kompenzačná pomoc mohla byť na tento účel poskytnutá.

Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa kompenzačná pomoc poskytuje vo viacerých formách, pričom môže ísť o finančné nástroje,
nenávratné finančné príspevky alebo dotácie.

Bližšie vymedzenie jednotlivých foriem kompenzačnej pomoci a podmienok ich poskytovania v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch obsahuje Výklad zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s vybranými metodickými usmerneniami vrátane konkrétnych prípadov (str. 59-60) (PDF, 3 MB).

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky (PDF, 731 KB)

Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky