Servisné poukážky – pomoc na podporu dopytu

Okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien získajte aj dobrý pocit, že ste niekomu pomohli.


Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu po službách registrovaných sociálnych podnikov (ďalej „RSP“). Ako platobný prostriedok (cenina v nominálnej hodnote 10 €) sa používajú na platbu za služby, ktoré poskytuje RSP, napr. upratovacie práce, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, rezanie stromov a kríkov, príprava palivového dreva, …

Zakúpením servisných poukážok nielen ušetríte čas potrebný na bežné domáce práce, ktorý môžete investovať zmysluplnejšie, ale zároveň:
» umožníte pracovať ľudom, ktorí našli v RSP uplatnenie, predovšetkým tým, ktorí majú obmedzené možnosti presadenia sa na trhu práce,
» podporíte činnosť takéhoto podniku a tým aj pracovné miesta, ktoré vytvára a služby, ktoré ponúka.

Servisné poukážky sú aj vynikajúci prostriedok ako zabezpečiť pomoc pre odkázané osoby1, ktoré si s domácimi prácami samé neporadia.

Ako to funguje ?

Servisné poukážky si od MPSVR SR objedná príslušný úrad práce, obec alebo zastupiteľstvo VÚC,

Servisné poukážky môžu byť dodané iba oprávnenému subjektu UPSVR/obec/VUC, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“) požiada o ich distribúciu.

ako fyzická osoba alebo odkázaná osoba1 si od oprávneného subjektu servisnú poukážku zakúpim,
na základe poukážky si u konkrétneho RSP objednám požadovanú službu,
RSP mi službu zrealizuje,
službu uhradím servisnou poukážkou,
RSP požiada MPSVR SR o odkúpenie tejto servisnej poukážky,
MPSVR SR vyplatí RSP sumu za odkúpenú poukážku.

Typy servisných poukážok

Servisná poukážka modrej farby

nominálna hodnota servisnej poukážky: 10 €

kúpna cena servisnej poukážky: 10 €

13 € je cena, za ktorú MPSVR SR odkúpi túto poukážku od RSP.

Servisná poukážka ružovej farby

je určená pre odkázané osoby1, ktoré majú na zakúpenie poukážky 50% zľavu.

nominálna hodnota servisnej poukážky: 10 €

5€ je kúpna cena servisnej poukážky

cena, za ktorú MPSVR SR odkúpi túto poukážku od RSP: 10 €

Všeobecné informácie


» Servisné poukážky vydáva v rámci svojich kompetencií Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR. Ich použitie môže byť časovo, územne alebo personálne obmedzené. V prípade poškodenia je možné ich vymeniť.

» Ak fyzická osoba zakúpenú poukážku nevyužije, môže ju vrátiť a MPSVR SR ju spätne preplatí.

» Táto forma podpory dopytu je určená iba registrovaným sociálnym podnikom s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktoré poskytujú služby v rámci starostlivosti o domácnosť a záhradu.

» Ak máte o servisné poukážky záujem, informujte sa na príslušnom obecnom úrade, úrade práce, VÚC alebo priamo v registrovanom sociálnom podniku.

» Registrované sociálne podniky získajú základné informácie o servisných poukážkach v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky a odborné informácie k postupu pri fakturácii a účtovaní poukážok na Odbore sociálnej ekonomiky MPSVR SR u pani Tatiany Hinerovej (tel.: +421 2 2046 3219, tatiana.hinerova@employment.gov.sk).

» Zoznam registrovaných sociálnych podnikov využívajúcich servisné poukážky a oprávnených subjektov, ktorým boli distribuované servisné poukážky na rok 2023 

Predávate alebo používate servisné poukážky? Pozrite si náležitosti, ktoré s tým súvisia:

Vyhláška MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky :

1) odkázanou osobou je fyzická osoba, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa Zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách.