Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Prostredníctvom Regionálnych centier sociálnej ekonomiky poskytujeme
bezplatné konzultácie 
a kontrolu žiadostí o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a ich príloh.

Odporúčame Vám preto,
aby ste sa pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
obrátili na najbližšiu pobočku Regionálneho centra sociálnej ekonomiky,
kde Vám zamestnanci  BEZPLATNE
skontrolujú splnenie podmienok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení neskorších predpisov.

 

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky pôsobia v každom krajskom meste.  Ich hlavnou činnosťou je poskytovať bezplatné informácie o možnostiach získania podpory v oblasti sociálnej ekonomiky, pomôcť pri orientácii v priestore sociálnej ekonomiky, poskytnúť  podporu v oblasti sociálneho podnikania a vzniku sociálnych podnikov. Cieľovou skupinou sú podnikatelia, chránené dielne a samosprávy, všetci, ktorí zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné skupiny. 

Pracovníkov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky nájdete v každý pracovný deň v regionálnych centrách osobne alebo na uvedených kontaktoch.

ilustracny obrazok

Regionálny tím v Bratislave je srdcom a skúsenosťami prepojený s neziskovým sektorom a marginalizovanými skupinami. Vo viacrozvinutom regióne Slovenska oslovuje a spolupracuje s podnikateľmi, chránenými dielňami, samosprávami a všetkými, ktorí chcú ponúknuť prácu pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny. V bratislavskom kraji sú aktuálne registrované 4 sociálne podniky, z nich prevádzka Bivio Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR bol jeden z prvých registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku, aktívny už na jeseň 2018. 

Trojčlenný tím pracovníkov regionálneho centra sociálnej ekonomiky, sídliaci v krajskom meste Trnava spravuje od júna 2019 rozmanitý región Trnavského kraja od Záhoria po Dunaj. Rozvíja spoluprácu so zamestnávateľmi ako aj partnerstvá s oblastnými združeniami a organizáciami v záujme spoločného cieľa – prispieť ku kultúrnemu, ekologickému a hospodárskemu rozvoju regiónu a rozširovať možnosti a pracovný trh pre znevýhodnených a zraniteľných.
V kraji aktuálne pôsobia dva registrované sociálne podniky, pričom jeden z nich, AfB Slovakia, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou jedného z najväčších sociálnych podnikov v Európe a okrem zamestnávania zdravotne znevýhodnených má svojim zameraním na repasovanie a ekologickú likvidáciu hardvéru aj environmentálnu misiu.

ilustracny obrazok
Ilustracny obrazok

V kraji aktívne pôsobí od júla minulého roku.  Počas svojej činnosti oslovil tím stovky subjektov, ktorým poskytol množstvo cenných rád o sociálnom podnikaní a možnostiach vytvorenia sociálnych podnikov. Trenčiansky kraj má nízku nezamestnanosť a patrí medzi ekonomicky, hospodársky a sociálne rozvinuté kraje. Záujem o registráciu nových sociálnych podnikov tu rastie nielen z podnikateľských subjektov, ale aj z okruhu chránených dielní.

Štvorčlenný tím pôsobí  na severozápadnom Slovensku, ktorý tvorí 5 svojráznych  regiónov – Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, v rovnakom zložení od júna 2019. Žilinský kraj je atraktívny pre turistov, obchodníkov aj podnikateľov. Ku koncu apríla 2020 v ňom pôsobí aj 11 registrovaných integračných sociálnych podnikov, ktoré svoj hlavný cieľ – poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti dosahujú činnosťami v stavebníctve, priemysle a obchode. Regionálne centrum sociálnej ekonomiky aktívne rozvíja partnerstvá a spoluprácu so samosprávami, podnikateľmi aj neziskovým sektorom s cieľom podporovať vznik subjektov s potenciálom rozširovania a skvalitňovania služieb obyvateľstvu aj návštevníkom. Pre kraj je, vzhľadom na nízky podiel poľnohospodárskej pôdy, charakteristické málo rozvinuté poľnohospodárstvo. Preto veľkú perspektívu v priestore sociálnej ekonomiky má okrem moderných služieb, aj vznik a podpora malých fariem zameraných napríklad na chov včiel, ovčiarstvo, olejkárstvo alebo produkciu tradičných výrobkov.

ilustracny obrazok
Ilustracny obarzok

Vyškolený a stabilný štvorčlenný tím pôsobí v Košiciach od augusta 2018. Región je jedným s najvyšším počtom nezamestnaných na Slovensku, poznačený odlivom mladšej generácie do iných kútov Slovenska a Európy. Členovia regionálneho tímu aktívne oslovujú samosprávy, podnikateľov ako aj predstaviteľov tretieho sektora a všetkých, ktorí sa zaoberajú sociálnou ekonomikou. V Košickom kraji pôsobí aj vďaka Regionálnemu najviac sociálnych podnikov.

Rozvoj sociálneho podnikania a jeho podpora je hlavnou motiváciou skalopevného štvorčlenného tímu Regionálneho centra sociálnej ekonomiky aj v Nitre, ktoré bezo zmien funguje od septembra 2018. Nitriansky kraj bol minulý rok najdynamickejšie sa rozvíjajúcim regiónom Slovenska, má diverzifikovanú výrobu a najrozvinutejšie poľnohospodárstvo. Ani jeden z okresov nitrianskeho kraja však nedosahuje priemer nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR.. Momentálne je v Nitrianskom kraji registrovaných šesť sociálnych podnikov, ktoré realizujú aktivity s pozitívnym spoločenským dopadom a priniesli inovatívne riešenia spoločenských problémov. 

Ilustracny obrazok
Ilustracny obrazok

Menší regionálny tím v Bratislave je srdcom a skúsenosťami prepojený s neziskovým sektorom a marginalizovanými skupinami. Vo viacrozvinutom regióne Slovenska oslovuje a spolupracuje s podnikateľmi, chránenými dielňami, samosprávami a všetkými, ktorí chcú ponúknuť prácu pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny. V bratislavskom kraji sú aktuálne registrované 4 sociálne podniky, z nich prevádzka Bivio Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR bol jeden z prvých registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku, aktívny už na jeseň 2018. 

Trojčlenný tím v regióne funguje od augusta roka 2019. Rovnako ako ich kolegovia v iných krajoch, oslovujú a spolupracujú so samosprávami, chránenými dielňami – všetkými – ktorí chcú ponúknuť prácu znevýhodneným a zraniteľným skupinám. Veľmi pozitívny vplyv na rozvoj sociálneho podnikania má aktívne zapojenie BBSK do zakladania sociálnych podnikov. V Banskobystrickom kraji je momentálne registrovaných 17 takýchto podnikov. Kontakty a adresu Regionálneho centra sociálnej ekonomiky nájdete na priloženej stránke.

Ilustracny obrazok