Úľava na dani z príjmov

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si podľa §30d zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, v ktorom má priznaný štatút RSP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
Registrovaný sociálny podnik je povinný sumu danej úľavy použiť na:

  • dosiahnutie hlavného cieľa v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré uplatňuje túto úľavu
    alebo
  • na bankový prevod (osobitný, alebo zahraničný) peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na dosiahnutie cieľa (viď vyššie)

Zákon ďalej upravuje podmienky prevodu, a to časové – prevod je možné uskutočniť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania a zároveň je to daňové obdobie, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu. Tieto peňažné prostriedky môžu byť využité najneskôr do piatich rokov odo dňa ich pripísania na účet, alebo pripísania úrokov, a účelové – uvedené finančné prostriedky je možné použiť  iba na obstaranie hmotného majetku.

Registrovaný sociálny podnik nemá nárok na úľavu ak:

  • si uplatňuje úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci
  • si uplatňuje úľavu na dani pre prijímateľa stimulov
  • neuplatňuje si odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a
  • ide o daňovníka, ktorý nie je prijímateľom podielu zaplatenej dane podľa §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ľudovo 2%).

O túto úľavu je možné prísť v zdaňovacom období, v ktorom:

a) spoločnosť sa ruší likvidáciou, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,

b) sa spoločnosť ruší bez likvidácie, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu. To sa nevzťahuje na zrušenie bez likvidácie v prípade, ak sa RSP zlúči alebo splynie s iným RSP alebo ak sa RSP rozdelí, pričom osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež RSP,

c) je na daňovníka vyhlásený konkurz, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu,

d) daňovník vrátil štatút registrovaného sociálneho podniku alebo mu bol štatút RSP zrušený, v zdaňovacom období, v ktorom vrátil štatút RSP alebo v ktorom mu bol štatút RSP zrušený,

V tomto prípade je subjekt povinný zvýšiť základ dane v zdaňovacom období straty úľavy vo výške úhrnu úľav na dani, ktoré si uplatnil za päť bezprostredne po sebe nasledujúcich období.

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory
pre sociálne podniky.

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky.

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc