Legislatíva súvisiaca s témou verejného obstarávania

Manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.: Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES

Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie ­ – zákon č. 343/2015 Z. z.

Všeobecné metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie – zákon č. 343/2015 Z. z.

Výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie – zákon č. 343/2015 Z. z.

Vyhláška 493/2021 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Manuál k žiadosti na aktiváciu používateľského konta do ITMS2014+ (PDF, 356 kB)
ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci, resp. ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v Slovenskej republike.