Predaj/prenájom nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je znalecký odhad

Sociálne podnikanie je špecifické a rozdielne od klasického podnikania v tom, že síce rovnako sociálne podniky ako aj normálne podniky, potrebujú na svoj začiatok potrebný kapitál a iné hmotné či nehmotné zdroje, ale na rozdiel od klasických podnikov má sociálne podnikanie ešte množstvo ďalších obmedzení a pravidiel, ktoré ho „limitujú“ v rámci jeho konkurencieschopnosti.

Aj preto je absolútne na mieste, ak štát a jeho organizácie vytvárajú prostredníctvom zákonov rôzne možnosti, ako registrovaným sociálnym podnikom (ďalej aj ako RSP) uľahčiť pôsobenie na konkurenčnom trhu z dôvodu naplnenia verejného záujmu. Existujúci sociálny podnik má viacero možností, ako zjednodušiť svoju cestu na konkurenčný trh, ako aj vlastné udržanie sa na ňom.

V zmysle zákona je možné, aby Vás ako registrovaný sociálny podnik podporil priamo alebo nepriamo samotný štát, obec, či VÚC.

Jednou z najvýraznejších foriem podpory je predaj nehnuteľného majetku RSP za nižšiu ako trhovú cenu, resp. prenájom nehnuteľností za nižší ako trhový nájom. Urobiť tak môže nielen štát so svojimi nehnuteľnosťami, ale aj obce a VÚC-čky.

Predaj a prenájom nehnuteľného majetku obce a VÚC

Podmienky, ktoré je potrebné splniť:

 1. Musíte byť registrovaným sociálnym podnikom.
 2. Musíte obec alebo VÚC požiadať o odkúpenie alebo prenájom nehnuteľného majetku ako registrovaný sociálny podnik ako investičnú pomoc podľa §17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.
 3. Žiadosť na obec alebo VÚC nemá osobitnú formu. Postačí jednoduchá žiadosť s označením nehnuteľnosti, kúpnej ceny, resp. výšky nájmu a pri prenájme aj predpokladanú dobu nájmu nehnuteľnosti.
 4. Nie je potrebná žiadna verejná súťaž, elektronické ponukové konanie, dražba a pod., zdĺhavé zverejňovanie ponuky odpredaja či prenájmu, a nie sú ani limity pre maximálnu hodnotu predávaného majetku a pod.
 5. Vaša žiadosť o predaj alebo prenájom nehnuteľnosti bude priamo prerokovaná obecným zastupiteľstvom a musí ju schváliť nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
 6. Po schválení obecným zastupiteľstvom alebo zastupiteľstvom VÚC už dôjde len k podpisu kúpnej alebo nájomnej zmluvy.
 7. Obec ani VÚC však nemôžu predať alebo prenajať nehnuteľnosti bezodplatne, čiže musí byť stanovená minimálna suma za predaj alebo prenájom, napr. na úrovni 0,01 €.
Predaj nehnuteľného majetku štátu

Rovnako ako obec a VÚC, môže aj štát odpredať alebo prenajať svoje nehnuteľnosti registrovaného sociálnemu podniku ako investičnú pomoc tomu podniku.

Pri predaji nehnuteľností je potrebné splniť tieto podmienky:

 1. Podať žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Žiadosť musí smerovať na ten úrad, resp. subjekt, ktorý má túto nehnuteľnosť v správe. Žiadosť nemá osobitnú formu.
 2. Pri takomto predaji nie je potrebné realizovať osobitné ponukové konanie, ani elektronickú aukciu.
 3. Dôležité je, aby sa odpredaj štátneho nehnuteľného majetku realizoval ako investičná pomoc v zmysle  zákona č. 112/2018 Z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
 4. Je možné aby sa prevod vlastníctva ako investičná pomoc realizoval bezodplatne, t.j. formou darovacej zmluvy.
Prenájom nehnuteľného majetku štátu

Pri prenájme nehnuteľného majetku štátu je potrebné splniť tieto podmienky:

 1. Podať žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Žiadosť musí smerovať na ten úrad, resp. subjekt, ktorý má túto nehnuteľnosť v správe. Žiadosť nemá osobitnú formu. Vhodné je identifikovať nehnuteľnosť, navrhnúť predpokladanú dobu nájmu a výšku nájomného.
 2. Nie je potrebné zverejňovať možný prenájom v registri ponúkaného majetku a nájomné môže byť nižšie ako trhové.
 3. Nie je možné prenajať si nehnuteľnosť štátu za „nulové nájomné“.

Jednou z najvýraznejších foriem podpory je predaj nehnuteľného majetku RSP za nižšiu ako trhovú cenu, resp. prenájom nehnuteľností za nižší ako trhový nájom. Urobiť tak môže nielen štát so svojimi nehnuteľnosťami, ale aj obce a VÚC-čky. Jediné, čo na to potrebujete, je byť registrovaným sociálnym podnikom a požiadať obec, VÚC alebo štát o odkúpenie alebo prenájom za nižšiu cenu ako je trhová. Následne je potrebné si prejsť procesmi schvaľovania takejto kúpy alebo prenájmu v zmysle osobitných predpisov, ako napríklad schválením takéhoto odpredaja v obecnom zastupiteľstve a podobne, či zastupiteľstve VÚC a pod. Podmienkou však je, aby uvedené predaje, resp. prenájmy boli realizované zo strany obce, VÚC a štátu ako investičná pomoc pre RSP podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Vtedy netreba realizovať ani dražby, ani aukcie a pod.

Od štátu môžete takto dokonca získať nehnuteľnosť do svojho vlastníctva aj bezodplatne, čiže zadarmo. Pri prenájme treba mať na pamäti, že nájom musí byť vždy odplatný, takže minimálna suma, ktorú za nájom musí RSP zaplatiť štátu, obci alebo VÚC je 0,01 €.

Ďalšie formy podpory:
 1. Znížená sadzba DPH
 2. Úľava na dani z príjmu
 3. Pomoc na podporu dopytu formou servisných poukážok
 4. Realizácia vyhradených zákaziek vo verejnom sektore
 5. Výnimky v prospech registrovaných sociálnych podnikov pri verejnom obstarávaní

Pokiaľ by ste aj napriek vyššie uvedeným informáciám potrebovali pomoc, odpovede môžete nájsť na iných stránkach nášho webu, resp. sa môžete obrátiť so svojimi otázkami na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, prípadne sa môžete o formách podpory zo strany štátu, obcí a VÚC dozvedieť viac vo Výklade zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (PDF, 3MB).

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory
pre sociálne podniky

Stiahnuť dokument (PDF, 1MB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc