Registrácia sociálneho podniku

Ako na to najjednoduchšie

Bojíte sa, že nebudete vedieť ako nato?
Ako zaregistrovať Vašu firmu ako registrovaný sociálny podnik?
O registráciu akého registrovaného sociálneho podniku máte požiadať a čo k tomu potrebujete?

Ak by ste sa o postupe a podmienkach registrácie chceli dozvedieť viac, radi Vás prevedieme jednoduchými krokmi, ktoré musíte spĺňať, ak chcete prispieť svojou snahou k lepšej a sociálnejšej spoločnosti.

Zvoľte si najjednoduchší spôsob a kontaktujte Regionálne centrá sociálnej ekonomiky vo vašom kraji. Poskytujú bezplatné poradenstvo, podporu a prevedú Vás celým procesom žiadosti o štatút registrovaného sociálneho podniku.

Kto sa môže stať sociálnym podnikateľom ?

O priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku môže požiadať akýkoľvek založený podnik, ktorý buď už vykonáva svoju činnosť (v podstate už môžete byť sociálnym podnikom), alebo ho chcete ešte len založiť kvôli sociálnemu podnikaniu.

O priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku môžete požiadať, ak prevádzkujete, alebo chcete prevádzkovať občianske združenie, nadáciu, neinvestičný fond, neziskovú organizáciu, účelové zariadenie cirkvi, obchodnú spoločnosť, družstvo alebo ste fyzická osoba – podnikateľ (ďalej aj ako „podnik“).

Ak ste sa našli v jednej z foriem podnikania vymenovanej o paragraf vyššie a Vašim zámerom je pomáhať vo Vašej komunite resp. pôsobiť alebo na celú spoločnosť prostredníctvom spoločensky prospešnej služby, tak ste vhodný/á sociálny/a podnikateľka a na najlepšej ceste stať sa registrovaným sociálnym podnikom.

Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,

j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i).

Dôležitým aspektom Vášho „budúceho“ sociálneho podnikania je to, akým registrovaným sociálnym podnikom chcete byť. V zmysle zákona máte možnosť pôsobiť ako registrovaný integračný sociálny podnik (ďalej „integračný podnik“), registrovaný sociálny podnik bývania (ďalej „sociálny podnik bývania“) alebo tzv. všeobecný registrovaný sociálny podnik (ďalej „všeobecný sociálny podnik“). Váš výber závisí od toho, v čom chcete realizovať Vašu verejno-prospešnú alebo komunitno-prospešnú činnosť.  Ak to je zamestnávanie napr. občanov so zdravotným znevýhodnením alebo inak znevýhodnené osoby, poprípade zraniteľné osoby tak  si vyberte integračný podnik.

 Ak ste napríklad vlastníkmi nehnuteľnosti a radi by ste prevádzkovali nájomné sociálne bývanie, tak si určite vyberte sociálny podnik bývania, ale ak by ste radi podnikali a tým napĺňali verejnoprospešný alebo komunitno-prospešný záujem, máte vzťah k životnému prostrediu, tak si vyberte všeobecný podnik. Typy sociálnych podnikov môžete aj spojiť, a požiadať o registráciu Vášho podniku ako integračného a zároveň aj ako všeobecného sociálneho podniku.

Jednou z možných ciest je sociálne podnikanie, resp. registrácia Vášho podniku ako registrovaného sociálneho podniku a tým získanie rôznych zvýhodnení zo strany štátu, obcí a VÚC. Celkový systém podpory nájdete v §17 a pozostáva z priamej formy pomoci ako aj nepriamej formy pomoci. Súčasťou priamej pomoci je plánovaný národný projekt investičná pomoc zameraný na rozbeh vášho podnikania ako aj formy pomoci ktoré sú dostupné ako vyrovnávacie príspevky pre integračný sociálny podnik, úľavy na dani z príjmu a DPH. Nepriama forma pomoci predstavujú servisné poukážky ako aj zvýhodnenie v oblasti verejného obstarávania v 6% povinnosti uplatňovať sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní pre vyhlasovateľov nad 10 verejných obstarávaní ročne v súčte podlimitných a nadlimitných zákazok.

Neviete čo potrebujete k registrácii?

V zásade to nie je nič zložité. Ak už Váš podnik existuje, alebo ho ešte len chcete založiť, tak potrebujete splniť niekoľko základných podmienok, aby Vás Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky registrovalo a priznalo Vám štatút registrovaného sociálneho podniku.

V prvom rade musíte podať žiadosť, kde uvediete, akým typom sociálneho podniku chcete, aby sa stal Váš podnik a či budete napĺňať verejnoprospešný alebo komunitnoprospešný záujem.

To, čo potrebujete doložiť k žiadosti ako prílohy, sa líši v závislosti od toho, či Váš podnik je novozaloženým alebo už existuje a už prostredníctvom neho podnikáte.

Ako prílohy k žiadosti pri novozaloženom podniku je potrebné doložiť:
  • údaje potrebné k výpisu z registra trestov,
  • základný dokument Vášho podniku (napríklad pri s.r.o. je to zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, pri Občianskom združení to sú stanovy združenia a pod.),
  • projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku platí pre podniky, ktoré už existujú a vykonávajú svoju činnosť. Ak ste novovznikajúci podnik, tak musíte doložiť podnikateľský plán,
  • ďalšie údaje, ktorými preukážete Vašu bezúhonnosť, ďalej to, že nemáte nedoplatky na povinnom verejnom zdravotnom poistení, na sociálnom poistení, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a na daniach. Rovnako musíte preukázať, že ste neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania a nebol na Váš majetok vyhlásený konkurz (ktorý by bol zrušený alebo zastavený pre nedostatok majetku).
A v prípade, že Váš podnik už existuje a už prostredníctvom neho podnikáte, tak je potrebné k žiadosti o registráciu Vášho podniku na sociálny podnik doložiť aj:
  • informáciu o tom, či v podniku uplatňujete demokratickú správu alebo máte zriadený poradný výbor, viac informácií o fungovaní poradného výboru sa dozviete v zákone §9 a §10
  • ak žiadate o registráciu integračného sociálneho podniku tak musíte už byť zamestnávateľom najmenej 2 zamestnancov na polovičný pracovný úväzok v prípade, že ste obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba podnikateľ. Ak ste OZ alebo nezisková organizácia, tak postačuje 1 zamestnanec na polovičný úväzok. Avšak minimálne 30% Vašich zamestnancov/kýň musia byť tzv. znevýhodnené a/alebo zraniteľné osoby (t.j. napr. zdravotne znevýhodnené alebo znevýhodnené a/alebo zraniteľné osoby)
  • ak žiadate o registráciu sociálneho podniku bývania, tak musíte spĺňať podmienku poskytovania, správy, údržby, obnovy, výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účel ich prenájmu sociálne slabším ľuďom,

A pokiaľ chcete prevádzkovať všeobecný sociálny podnik, tak v žiadosti musíte preukázať, že dosahujete pozitívny sociálny vplyv väčší ako iný podnikatelia s tou istou činnosťou.

Všetky dokumenty k žiadosti o získanie štatútu sociálneho podniku nájdete na stránke Potrebné dokumenty.

Odporúčanie k zápisu označenia „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratky „r.s.p.“

Stiahnuť dokument

Odporúčaniek zápisu označenia „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratky „r.s.p.“

Stiahnuť dokument

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc