Znevýhodnené a zraniteľné osoby

Sociálne podnikanie je do veľkej miery aj o tom, aby bolo aj osobám, ktoré si na trhu práce nevedia nájsť pracovné miesto, umožnené sa na ňom uplatniť.

Znevýhodnené a zraniteľné osoby hrajú hlavnú úlohu najmä v integračných sociálnych podnikoch, teda tých registrovaných sociálnych podnikoch (RSP), ktorých pozitívnym sociálnym vplyvom je to, že dajú týmto osobám pracovné miesto a tým im pomôžu v uplatnení sa na trhu práce aj do budúcna, keďže tieto osoby získajú manuálne a pracovné zručnosti, prax a budú sa vedieť zaradiť do pracovného kolektívu.

Zraniteľná osoba

Medzi zraniteľné osoby patria napríklad

 • prijímatelia sociálnych služieb (napr. drogovo závislí, ktorí vyhľadali odbornú pomoc). Vymedzenie všetkých, ktorí sa považujú za prijímateľov sociálnych služieb, nájdete v Zákone č. 448/2008 o sociálnych službách
 • osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ako napr. osoby bez akéhokoľvek príjmu, drogovo závislé osoby, osoby so zdravotným postihnutím a pod. Kompletný zoznam osôb v nepriaznivej sociálnej situácii nájdete v Zákone č. 448/2008 o sociálnych službách
 • dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorú sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, t.j. napr. rodičia, ktorým sa poskytuje odborná psychologická pomoc z dôvodu, že ich dieťa je drogovo závislé, alebo dieťa, o ktoré sa starajú v sociálnoprávnom zariadení a pod. Presný zoznam nájdete v Zákone č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • osoby, ktorým skončila ústavná starostlivosť, či boli zverené do pestúnskej starostlivosti a pod.
 • osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby
 • osoby, ktorým sa skončila materská, resp. rodičovská dovolenka
 • osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok
 • osoba, ktorej mesačný príjem je menší ako 3 x suma životného minima
 • osoby po prepustení z väzenia
 • osoby bez štátnej príslušnosti, t.j. občianstva
 • osoby, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana.
Znevýhodnená osoba

Oproti výpočtu zraniteľných osôb je zoznam znevýhodnených osôb strohejší. Medzi znevýhodnené osoby patria

 1. osoby, ktoré v predchádzajúcich šiestich mesiacoch neboli zamestnané okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak ich zdaniteľné mesačné príjmy alebo akékoľvek iné príjmy (aj rôzne typy dôchodkov) nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a
  – sú starší ako 50 rokov,
  mladší ako 26 rokov,
  – sú vedení medzi nezamestnanými najmenej 12 mesiacov,
  – majú nižšie vzdelanie ak stredné odborné,
  – osamelé plnoleté matky žijúce s jednou alebo viacerými osobami, odkázanými na ich starostlivosť, resp. sa starajú minimálne o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (čo je v Slovenskej republike 10 rokov školy),
  – patria k národnostnej alebo etnickej menšine,
  – majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutých okresoch,
 2. osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie a majú uznanú invaliditu alebo nemajú, ale majú dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce ich telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia ich plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Znevýhodnený pracovník

Pre účely zákona o sociálnej ekonomike definujeme aj postavenie znevýhodneného pracovníka (podľa čl. 2 ods. 4 Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014) a tou je osoba, ktorá

a) počas predchádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie; alebo
b) je vo veku 15 – 24 rokov; alebo
c) nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie (Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania) alebo osoba, ktorá pred menej než dvoma rokmi ukončila povinnú školskú dochádzku a ktorá predtým nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; alebo
d) je staršia ako 50 rokov; alebo
e) žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami; alebo
f) pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25 % vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej rodovej skupiny; alebo
g) je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá musí rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie.

Značne znevýhodnený pracovník

Definíciu značne znevýhodneného pracovníka (podľa čl. 2 ods. 99 Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014) v sociálnej ekonomike spĺňa každá osoba, ktorá

a) počas najmenej 24 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie, alebo
b) počas najmenej 12 mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie a patrí do jednej z kategórií b) až g) uvedených vo vymedzení pojmu “znevýhodnený pracovník“ (viď vyššie).

V zásade platí, že pokiaľ máte integračný registrovaný sociálny podnik, resp. ním chcete byť, tak musíte mať v pracovnom pomere
aspoň na polovičný úväzok minimálne 30% zraniteľných alebo znevýhodnených osôb,
resp. pracovníkov z celkového počtu Vašich zamestnancov.

Pokiaľ by ste aj napriek vyššie uvedeným informáciám potrebovali pomoc, môžete sa obrátiť so svojimi otázkami na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, prípadne si prečítať konkrétny postup týkajúci sa zamestnávania zraniteľných a znevýhodnených osôb v integračnom registrovanom sociálnom podniku vo výklade Zákona č. 112/2018 s vybranými metodickými usmerneniami.

Znevýhodnené a zraniteľné osoby – prehľadný leták

Stiahnuť dokument

Usmernenie k vyplneniu lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

Stiahnuť dokument

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc