Zapájanie zainteresovaných osôb

Jedným z hlavných znakov sociálnej ekonomiky je zapájanie zainteresovaných osôb do spravovania sociálnych podnikov. Neviete, čo to znamená a to je dôvod, prečo sa bojíte zriadiť registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“)?
Nemusíte sa báť, nie je to nič zložité.

V podstate to znamená, že registrovaný sociálny podnik musí do svojho fungovania zapojiť aj osoby, ktoré nie sú vo vedení (štatutárnymi orgánmi) registrovaného sociálneho podniku.

Priamo a nepriamo zainteresované osoby

Priamo zainteresované osoby sú zamestnanci RSP, obyvatelia obce, na ktorej území RSP pôsobí, zákazník, resp. spotrebiteľ RSP a dobrovoľníci RSP.

Nepriamo zainteresované osoby sú vymedzené na strane 21 vo Výklade zákona  o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Poradný výbor alebo demokratická správa

Zapájanie zainteresovaných osôb do chodu podniku prebieha buď vo forme poradného výboru alebo demokratickej správy. Napríklad poradný výbor sa do chodu podniku zapája v otázkach týkajúcich sa dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu.

Uplatňovanie demokratickej správy v podniku znamená, že zamestnanci majú väčšinu pri rozhodovaní podniku.

Poradný výbor je zložený iba zo zainteresovaných osôb, pričom väčšina členov musia byť priamo zainteresované osoby. To znamená, že ak má poradný výbor 3 členov, tak minimálne 2 členovia musia byť napr. zamestnancami RSP a 1 člen môže byť napríklad zamestnancom iného RSP.

Zradiť poradný výbor je rovnako ľahké. Môžete si zvoliť buď voľbu členov poradného výboru alebo ich menovanie, avšak do oboch procesov musia byť zapojené aj priamo zainteresované osoby. Napríklad pri voľbe im musí byť umožnené kandidovať za členov poradného výboru. Pri menovaní im môže byť umožnené napr. prerokovanie členov alebo ich odsúhlasenie. 

Pokiaľ by ste aj napriek vyššie uvedeným radám potrebovali pomoc, tak sa môžete obrátiť so svojimi otázkami na naše Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, prípadne si prečítať konkrétny postup týkajúci sa zapájania zainteresovaných osôb do chodu RSP vo Výklade zákona  o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Poradný výbor – základné informácie pre RSP (PDF, 619 kB)
Vzor Interná smernica o zriadení poradného výboru
Vzor Zápisnica poradného výboru


Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách Sociálnej ekonomiky