Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o možnosti ich transformácie na registrovaný sociálny podnik je najlepšie získať bezplatnou individuálnou konzultáciou s pracovníkmi Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ktoré nájdete v každom krajskom meste.

Cieľom Integračného sociálneho podniku je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prehľade nižšie je jednoduché porovnanie základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.

O postavení a prechode chránenej dielne na sociálny podnik si môžete viac prečítať na strane 118 vo Výklade zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike, kde sú presne popísané rozdiely a aj spôsob zmeny právnej formy.

Zamestnanci

Chránená dielňa

Definovaná v § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.

 • pracovisko, kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere
 • pracovisko, na ktorom je zriadené viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím
 • zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z.)
  – občan uznaný za invalidného
  – viac ako 40% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

pod 40% PMZP nespadá vôbec do  príspevkov na chránenú dielňu

 

Integračný sociálny podnik

Definovaný v § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.

 • registrovaný sociálny podnik, ktorý zamestnáva v pracovnom pomere znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby a to v pomere k celkovému počtu zamestnancov minimálne

– 30 % znevýhodnených osôb
alebo 30% zraniteľných osôb, alebo 30% znevýhodnených a zraniteľných osôb v rozsahu minimálne polovice týždenného pracovného času, a u znevýhodnených osôb so zdravotným postihnutím minimálne v rozsahu štvrtiny pracovného času

► osoba so zdravotným postihnutím je nielen ten, kto je uznaný za invalidného, ale je ten, kto má dlhodobé zdravotné postihnutie


Príspevky

Chránená dielňa

 • príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56)
  • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu (§ 60)
        – zákon ustanovuje max. ročnú výšku príspevku
        – príspevok sa poskytuje štvrťročne, spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok
 • príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

Integračný sociálny podnik

 •  investičná pomoc do hmotných a nehmotných aktív (§ 17 a 18)
 • vyrovnávacie príspevky (§ 19b zákona o SE)

– na mzdové náklady (max. mesačná výška na 1 zamestnanca, poskytuje sa mesačne)

– na dodatočné náklady pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím

– na náklady na pomoc znevýhodneným osobám okrem zdravotne znevýhodnených (max. mesačná výška na 1 zamestnanca, poskytuje sa mesačne)

 • umiestňovací príspevok integračnému podniku
  (§ 19a zákona o SE) za zamestnanie znevýhodnenej osoby, ktorá bola zamestnancom IP (najviac 2 roky)
 • príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

Príspevky podrobnejšie

Chránená dielňa

Príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56)  max. výška na 1 pracovné miesto

 • Okres s PPDU≤Ø SR – 4,8xCCP* (8 215,68€ v r. 2023)
 • Kraj s PPDU>Ø SR – 5,2xCCP* (8 900,32€ v r. 2023)

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu (§ 60)

 • nájomné, energie, vodné a stočné, likvidácia odpadu, ale aj CCP zamestnanca, administratívne náklady a ďalšie vymedzené v § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z.

Výška príspevku (§ 60) / 1 zamestnanec

 • poskytuje sa spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok vo výške preukázateľne vynaložených oprávnených nákladov, max. vo výške 25 % z nasledovných súm ročnej výšky príspevku pri plnom úväzku (pri kratšom úväzku sa sumy pomerne krátia):
 • pri ZP ≤ 70% – 2,5 násobok CCP* ( od 1.1.2023 max. 4 279€/ rok, t.z. 1 069,75€/štvrťrok)
 • pri ZP > 70% – 5 násobok CCP* (od 1.1.2023 8 558 €/rok,  t.z. 2 139,5€/štvrťrok)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

 • poskytuje sa zamestnávateľovi (aj CHD aj IP), ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta
 • poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41% a najviac vo výške 70% CCP* (od 1. 1. 2023 je výška príspevku od 701,76€ do 1 198,12€/mes. na 1 pracovného asistenta)

Integračný sociálny podnik

Vyrovnávacie príspevky IP (§ 19b zákona o SE) poskytované na:

a) mzdové náklady [§ 19 ods. 1 písm. a) ] na

 • zdravotne znevýhodnenú osobu (invalida) počas celej doby jej zamestnávania: 75% vynaložených nákladov*, (v r. 2023 max. 1 283,71 € /mes.),
 • zdravotne znevýhodnenú osobu (nie invalida) počas celej doby jej zamestnávania: 60% vynaložených nákladov*, (v r. 2023 max. 1026,97 € /mes.),
 • znevýhodnenú osobu počas 12 mes./značne znevýhodnenú osobu počas 24 mes.: podľa znevýhodnenia max. 50%, resp. 50% vynaložených nákladov*, (v r. 2023 max. 855,81 €/mes. )
 • zraniteľnú osobu počas 12 mes.: max. 25% vynaložených nákladov*, (v r. 2023 max. 427,90 € /mes.)

b) dodatočné náklady na

 • zdravotne znevýhodnenú osobu: 100% oprávnených nákladov, ročne maximálne:
  • 2,5 násobok CCP* počas prvých 3 rokov (v r. 2023 max. 4279,00 €),
  • 1,2 násobok CCP* počas každého ďalšieho roku (v r. 2023 max. 2053,92 €)

c) náklady na pomoc ZnO okrem zdravotne znevýhodnených na
znevýhodnenú osobu počas 12 mes./značne znevýhodnenú osobu počas 24 mes.:
max. 50% vynaložených nákladov* (v r. 2023 max. 855,81 €/mes.)


Umiestňovací príspevok integračnému podniku (§ 19a zákona o SE)

 • najdlhšie počas 12 mesiacov podľa trvania nového zamestnania zamestnanca, v %-nej výške vypočítanej z CCP*

– 3. mesiac vo výške 5% (v r. 2023 max. 63,30€/mes.)

– 6. mesiac vo výške 15% (v r. 2023 max. 189,90€/mes.)

– 9. mesiac vo výške 25% (v r. 2023 max. 316,5 €/mes.)

– 12. mesiac vo výške 35% CCP (v r. 2023 max. 443,10 €/mes.)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.) 
(rovnaký ako u chránenej dielni)

*max. príspevok sa počíta do výšky príslušného % alebo násobku CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1.-3. štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zoznam skratiek: CHD/CHP – chránená dielňa, chránené pracovisko; IP – integračný podnik; CCP – celková cena práce; KP – kompenzačný príspevok;  ZnO – znevýhodnená osoba; ZrO – zraniteľná osoba; ZP – zdravotný postih; z. – zamestnanec, PMZP – percentuálna miera zdravotného postihnutia, EMN – evidovaná miera nezamestnanosti, Ø SR  – celoslovenský priemer v predch. kalendárnom roku, PPDU – priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku.

Prehľad porovnania chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik

Stiahnuť dokument (PDF, 765kB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc