Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik – porovnanie

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Integračného sociálneho podniku je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prehľade nižšie je jednoduché porovnanie základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.

O postavení a prechode chránenej dielne na sociálny podnik si môžete viac prečítať na strane 118 vo Výklade zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike, kde sú presne popísané rozdiely a aj spôsob zmeny právnej formy.

Chránená dielňa

Integračný sociálny podnik

Zamestnanci

Chránená dielňa

Definovaná v § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.

 • pracovisko, kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere
 • pracovisko, na ktorom je zriadené viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím
 • zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z.)
  – občan uznaný za invalidného
  – minimálne 40% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

► pod 40% PMZP nespadá vôbec do príspevkov na chránenú dielňu

Integračný sociálny podnik

Definovaný v § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.

 • registrovaný sociálny podnik, ktorý zamestnáva v pracovnom pomere znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby a to v pomere k celkovému počtu zamestnancov minimálne
  • 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rozsahu minimálne polovice týždenného pracovného času, a u znevýhodnených osôb so zdravotným postihnutím minimálne v rozsahu štvrtiny pracovného času

► osoba so zdravotným postihnutím je nielen ten, kto je uznaný za invalidného, ale je ten, kto má dlhodobé zdravotné postihnutie


Príspevky

Chránená dielňa

 • príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56)
 • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu (§ 60)
  • zákon ustanovuje max. ročnú výšku príspevku
  • príspevok sa poskytuje štvrťročne, spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok

príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

Integračný sociálny podnik

 • investičná pomoc do hmotných a nehmotných aktív (§17 a18)
 • vyrovnávacie príspevky (§ 53g)
  • na mzdové náklady (max. mesačná výška na 1 zamestnanca, poskytuje sa mesačne)
  • na dodatočné náklady pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
  • na náklady na pomoc znevýhodneným osobám okrem zdravotne znevýhodnených (max. mesačná výška na 1 zamestnanca, poskytuje sa mesačne)
 • umiestňovací príspevok integračnému podniku (§ 53f)
  za zamestnanie znevýhodnenej osoby, ktorá bola zamestnancom IP (najviac 2 roky)
 • príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

Príspevky podrobnejšie

Chránená dielňa

Príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56) max. výška na 1 pracovné miesto

 • BA kraj – 4 x CCP* (6327,32€ v r. 2022)
 • Kraj s EMN≤Ø SR – 4,8 x CCP* (7592,78€v r. 2022)
 • Kraj s EMN>Ø SR – 5, 2 x CCP* (8225,51€ v r. 2022)

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu (§ 60)

 • nájomné, energie, vodné a stočné, likvidácia odpadu, ale aj CCP zamestnanca, administratívne náklady a ďalšie vymedzené v § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.

Výška príspevku (§ 60) / 1 zamestnanec

 • poskytuje sa spätne za predchádzajúci kalendárny štvrťrok vo výške preukázateľne vynaložených oprávnených nákladov, max. vo výške 25 % z nasledovných súm ročnej výšky príspevku pri plnom úväzku (pri kratšom úväzku sa sumy pomerne krátia):
  • pri ZP ≤ 70% – 2,5 násobok CCP* ( od 1.1.2022 max. 3954,57€/ rok, t.z. 988,64€/štvrťrok)
  • pri ZP > 70% – 5 násobok CCP* (od 1.1.2022 max. 7 909,15€/rok, t.z. 1 977,28€/štvrťrok)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

 • poskytuje sa zamestnávateľovi (aj CHD aj IP), ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta
 • poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41% a najviac vo výške 70% CCP* (od 1. 1. 2022 je výška príspevku od 648,55€ do 1 107,28€/mes. na 1 pracovného asistenta)

Integračný sociálny podnik

Investičná pomoc (§ 17 a 18) oprávnené náklady na investície do hmotných a nehmotných aktív, odhadované mzdové náklady v priamej súvislosti s investíciou za obdobie 2 rokov

 • max. vo výške súčtu (50000€ + 30 000€ x počet vytvorených pracovných miest)

Vyrovnávacie príspevky IP (§ 53g) poskytované na:

a) mzdové náklady (§ 53g ods. 1 písm. a) na

 • zdravotne znevýhodnenú osobu počas celej doby jej zamestnávania: 75% vynaložených nákladov*, (v r. 2022 max. 1186,37€/mes.),
 • znevýhodnenú osobu počas 12 mes./značne znevýhodnenú osobu počas 24 mes.: podľa znevýhodnenia max. 50%, resp. 40% vynaložených nákladov*, (v r. 2022 max. 790,91€/mes., resp. 632,73€/mes.)
 • zraniteľnú osobu počas 12 mes.: max. 25% vynaložených nákladov*, (v r. 2022 max. 395,45€/mes.)

b) dodatočné náklady na

 • zdravotne znevýhodnenú osobu:100% oprávnených nákladov, ročne maximálne:
  • 2,5 násobok CCP* počas prvých 3 rokov (v r. 2022 max. 3954,57€),
  • 1,5 násobok CCP* počas každého ďalšieho roku (v r. 2022 max. 1898,19€)

c) náklady na pomoc ZnO okrem zdravotne znevýhodnených na

 • znevýhodnenú osobu počas 12 mes./značne znevýhodnenú osobu počas 24 mes.: max. 50% vynaložených nákladov* (v r. 2022 max. 790,91€/mes.)

Umiestňovací príspevok integračnému podniku (§ 53f)

 • najdlhšie počas 12 mesiacov podľa trvania nového zamestnania zamestnanca, v%-nej výške vypočítanej z CCP*
  • 1. – 3. mesiac vo výške 5% (v r. 2022 max. 58,50€/mes.)
  • 4. – 6. mesiac vo výške 15% (v r. 2022 max. 175,50€/mes.)
  • 7. – 9. mesiac vo výške 25% (v r. 2022 max. 292,5 €/mes.)
  • 10. – 12. mesiac vo výške 35% CCP (v r. 2022 max. 409,50€/mes.)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.)

 • rovnaký ako u CHD

* max. príspevok sa počíta do výšky príslušného % alebo násobku CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zoznam skratiek: CHD/CHP–chránená dielňa, chránené pracovisko; IP–integračný podnik; CCP–celková cena práce; KP–kompenzačný príspevok; ZnO–znevýhodnená osoba; ZrO–zraniteľná osoba; ZP–zdravotný postih; z. –zamestnanec; PMZP–percentuálna miera zdravotného postihnutia; EMN–evidovaná miera nezamestnanosti; Ø SR-celoslovenský priemer v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Prehľad porovnania chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik

Stiahnuť dokument (PDF, 765kB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc