Cirkevné organizácie a sociálna ekonomika

Cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnické osoby.

Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. Ministerstvo kultúry SR je registrujúci orgán, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona číslo 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona sa cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá. Ministerstvo kultúry SR ako ústredný orgán štátnej správy pre vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami vykonáva v zákonom vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku cirkví a náboženských spoločností.

Aktuálne je na Slovensku evidovaných 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti (aktualizácia Ministerstva kultúry SR, 15.02.2022. Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia.

V zmysle §4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov patrí medzi subjekty sociálnej ekonomiky
o.i. aj účelové zariadenie cirkvi.

Ďalej podľa §5 vyššie uvedeného zákona môže účelové zariadenie cirkvi pôsobiť
aj ako podnik so sociálnym dosahom.

Základným dokumentom účelového zariadenia sú stanovy. Na obsah stanov účelového združenia cirkvi, ktoré predstavujú jednu z podmienok priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa primerane aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník, najmä v časti týkajúcej sa spoločnosti s ručením obmedzeným.


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc