Registrácia sociálneho podniku – potrebné dokumenty

ŽIADOSŤ O PRIZNANIE ŠTATÚTU RSP

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (PDF, 178,78 kB)

POVINNÉ PRÍLOHY k Žiadosti o priznanie štatútu registrovaného podniku:

Príloha č. 1 – Základný dokument
Základným dokumentom občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy; neziskovej organizácie je štatút; nadácie je nadačná listina; verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina;
jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy; fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu je iný dokument.
Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 2 – Podnikateľský plán (projekt činnosti) registrovaného sociálneho podniku ku vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti.

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k výpisu z Registra trestov (PDF, 234,1 kB)

Príloha č. 4 k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného podniku druh „integračný sociálny podnik“ (PDF, 305,74 kB)

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie, že subjekt nemá na majetok vyhlásený konkurz (PDF, 293,64 kB)

Čestné prehlásenie pre žiadateľa o priznanie štatútu RSP, že nevykonáva predmet činnosti „Poskytovanie sociálnych služieb“ (DOCX, 15KB)

VZORY ZÁKLADNÝCH DOKUMENTOV (príloha č. 1 k Žiadosti o priznanie štatútu RSP)

Základný dokument obsahuje:
1) opis hlavného cieľa (merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu)
2) spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu
3) predmet hospodárskej činnosti
4) opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu
5) záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku na dosiahnutie hlavného cieľa
6) opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru alebo uplatňovaním demokratickej správy

Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čestné vyhlásenie pre účely registrácie fyzickej osoby (vo formáte .docx, 21kB alebo vo formáte .odt, 11 kB)

Štatút neziskovej organizácie – integračný a všeobecný podnik (docx, 41 kB)

Štatút neziskovej organizácie – integračný podnik (docx, 45 kB)

Stanovy občianskeho združenia – integračný a všeobecný podnik (PDF, 519 kB)

Stanovy občianskeho združenia – integračný podnik (PDF, 512 kB)

Zakladateľská listina o založení s.r.o. – integračný a všeobecný podnik (PDF, 359 kB)

Zakladateľská listina o založení s.r.o. – integračný podnik (PDF, 352 kB)

Zakladateľská listina o založení s.r.o. – sociálny podnik bývania (PDF, 350 kB)

Stanovy DRUŽSTVA – sociálny podnik bývania (PDF, 527 kB)

Stanovy DRUŽSTVA – integračný podnik (PDF, 527 kB)

Stanovy DRUŽSTVA – kombinácia všetkých troch druhov RSP (integračný, sociálny podnik bývania a všeobecný registrovaný sociálny podnik) (PDF, 536 kB)

Stanovy akciovej spoločnosti – integračný podnik (PDF, 719 kB)

Stanovy akciovej spoločnosti – integračný a všeobecný podnik (PDF, 726 kB)

Stanovy akciovej spoločnosti – sociálny podnik bývania (PDF, 715 kB)

Stanovy jednoduchej spoločnosti na akcie (PDF, 553 kB)

Komanditná spoločnosť – vzorová spoločenská zmluva (docx, 45 kB) – všetky tri druhy RSP s dosahovaním PSV

Verejná obchodná spoločnosť – vzorová spoločenská zmluva (docx, 45 kB) – všetky tri druhy RSP s dosahovaním PSV

Odporúčané znenie stanov k Účelovému zariadeniu cirkvi (.docx, 30 kB) (v dokumente sú zakomponované všetky tri druhy RSP s dosahovaním PSV). Účelové zariadenia cirkvi fungujú ako neziskové organizácie.

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN / PROJEKT ČINNOSTI (príloha č. 2 k Žiadosti o priznanie štatútu RSP)

Metodické usmernenie k vypracovaniu a štruktúre podnikateľského plánu (PDF, 563 kB) – je určené pre žiadateľov o štatút RSP a rovnako pre záujemcov o investičnú pomoc.

• Vzor/formulár podnikateľského plánu (DOCX, 63 kB) – je určený pre žiadateľov o štatút RSP a rovnako pre záujemcov o investičnú pomoc.

• Prehľad ekonomických informácií (XLSX, 13 kB) – je určený iba pre žiadateľov o štatút RSP.


► Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám radi poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekononiky ◄