Registrácia sociálneho podniku – potrebné dokumenty

ŽIADOSŤ O PRIZNANIE ŠTATÚTU RSP

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (PDF, 178,78 kB)

POVINNÉ PRÍLOHY k Žiadosti o priznanie štatútu registrovaného podniku:

Príloha č. 1 – Základný dokument
Základným dokumentom občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy; neziskovej organizácie je štatút; nadácie je nadačná listina; verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina;
jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy; fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu je iný dokument.
Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 2 – Podnikateľský plán (projekt činnosti) registrovaného sociálneho podniku ku vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti.

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k výpisu z Registra trestov (PDF, 234,1 kB)

Príloha č. 4 k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného podniku druh „integračný sociálny podnik“ (PDF, 305,74 kB)

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie, že subjekt nemá na majetok vyhlásený konkurz (PDF, 293,64 kB)

Čestné prehlásenie pre žiadateľa o priznanie štatútu RSP, že nevykonáva predmet činnosti „Poskytovanie sociálnych služieb“ (DOCX, 15KB)

VZORY ZÁKLADNÝCH DOKUMENTOV na účely konania o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (príloha č. 1 k Žiadosti o priznanie štatútu RSP)

Základný dokument obsahuje:
1) opis hlavného cieľa (merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu)
2) spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu
3) predmet hospodárskej činnosti
4) opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu
5) záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku na dosiahnutie hlavného cieľa
6) opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru alebo uplatňovaním demokratickej správy

Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vzorové dokumenty pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:

s.r.o._vzorový základný dokument_integračný podnik (PDF, 352,25kB)
s.r.o._vzorový základný dokument_integračný a všeobecný podnik (PDF, 359,32kB)
s.r.o._vzorový základný dokument_obecný integračný sociálny podnik (PDF, 353,25kB)
s.r.o._vzorový základný dokument_sociálny podnik bývania (PDF, 351,76kB)

Vzorové dokumenty pre založenie neziskovej organizácie:

n.o._vzorový štatút_integračný podnik (PDF, 539,95kB)
n.o._vzorový štatút_integračný a všeobecný podnik (PDF, 518,85kB)

Vzorové dokumenty pre založenie občianskeho združenia:

o.z._vzorové stanovy_integračný a všeobecný podnik
o.z._vzorové stanovy_integračný podnik

Vzorový dokument pre založenie nadácie:

nadačná listina_integračný, všeobecný, sociálny podnik bývania

Vzorové dokumenty pre založenie akciovej spoločnosti:

a.s._vzorové stanovy_integračný a všeobecný podnik (PDF, 736kB)
a.s._vzorové stanovy_integračný podnik (PDF, 546,69kB)
a.s._vzorové stanovy_sociálny podnik bývania (PDF, 722,49kB)

Vzorové dokumenty pre založenie družstva:

družstvo_vzorové stanovy_integračný podnik (PDF, 355.66kB)
družstvo_vzorové stanovy_integračný a všeobecný podnik (PDF, 366,64kB)
družstvo_vzorové stanovy_sociálny podnik bývania (PDF, 357,19kB)

Vzorový dokument pre účely registrácie fyzickej osoby:

f.o.-podnikateľ_čestné_vyhlásenie – odporúčanie (PDF, 533,6kb)

Vzorový dokument pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie:

j.s.a. vzorové stanovy integračný, všeobecný a sociálny podnik bývania (PDF, 563,39kB)

Vzorový dokument pre založenie komanditnej spoločnosti:

k.s._vzorová spoločenská zmluva_integračný, všeobecný, sociálny podnik bývania (PDF, 526,54kB)

Vzorový dokument pre založenie verejnej obchodnej spoločnosti:

v.o.s._vzorová spoločenská zmluva_integračný, všeobecný, sociálny podnik bývania (PDF, 519,91kb)

Vzorový dokument k účelovému zariadeniu cirkvi:

účelové zariadenie cirkvi_ odporúčanie k stanovám_integračný, všeobecný, sociálny podnik bývania (v dokumente sú zakomponované všetky tri druhy RSP).


PODNIKATEĽSKÝ PLÁN / PROJEKT ČINNOSTI (príloha č. 2 k Žiadosti o priznanie štatútu RSP)
Od 1.3.2023 platia aktualizované vzory finančného plánu podľa nového metodického usmernenia

Štruktúra podnikateľského plánu (PDF, 1 MB) – metodické usmernenie k vypracovaniu

Príloha č. 2 – Podnikateľský plán sociálneho podniku (DOCX, 22 kB) – vzor formuláru

Príloha č. 2.1 – Finančný plán pre nové podniky (XLSX, 46 kB) – vzor


Pre žiadosti o štatút RSP podané do 28.2.2023 sa budú akceptovať už rozpracované verzie dokumentov.


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc