Registrácia sociálneho podniku – potrebné dokumenty

ŽIADOSŤ O PRIZNANIE ŠTATÚTU RSP

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (PDF, 178,78 kB)


POVINNÉ PRÍLOHY k Žiadosti o priznanie štatútu registrovaného podniku:


Príloha č. 1 – Základný dokument
Základným dokumentom občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy; neziskovej organizácie je štatút; nadácie je nadačná listina; verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina;
jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy; fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu je iný dokument.
Základný dokument musí obsahovať zapracované podmienky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha č. 2 – Podnikateľský plán (projekt činnosti) registrovaného sociálneho podniku ku vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti.

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie FO k výpisu z Registra trestov (PDF, 234,1 kB)

Príloha č. 4 – príloha k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku druh „integračný sociálny podnik“ (počet zamestnancov + menný zoznam znevýhodnených a zraniteľných osôb) (PDF, 226 kB)

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o likvidácií (účelové zariadenie cirkvi) (PDF.119 kB)

Príloha č. 6 – Čestné vyhlásenie, že subjekt spĺňa podmienku dôveryhodnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) v spojitosti s § 2 ods. 11 písm. b) a c) 
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie § 2 ods. 11 písm. b) (dôveryhodnosť)
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie § 2 ods. 11 písm. c) (dôveryhodnosť)

Žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia (PDF, 605 kB)

VZORY ZÁKLADNÝCH DOKUMENTOV na účely konania o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (príloha č. 1 k Žiadosti o priznanie štatútu RSP)

Základný dokument obsahuje:
1) opis hlavného cieľa (merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu)
2) spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu
3) predmet hospodárskej činnosti
4) opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu
5) záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku na dosiahnutie hlavného cieľa
6) opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru alebo uplatňovaním demokratickej správy

NázovVeľkosťDátum
 a-s-vzorove-stanovy_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf738,17 kB20.04.2023 14:26:34
 a-s-vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf548,92 kB20.04.2023 14:26:35
 a-s-vzorove-stanovy_socialny-podnik-byvania.pdf726,99 kB20.04.2023 14:26:32
 druzstvo_vzorove-stanovy_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf366,21 kB20.04.2023 14:26:36
 druzstvo_vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf358,21 kB20.04.2023 14:26:34
 druzstvo_vzorove-stanovy_socialny-podnik-byvania.pdf361,5 kB20.04.2023 14:26:34
 f-o-podnikatel_vzorove-cestne-vyhlasenie_odporucanie.pdf534,08 kB20.04.2023 14:26:30
 j-s-a-vzorove-stanovy_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf567,3 kB20.04.2023 14:26:33
 k-s-vzorova-spolocenska-zmluva_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf530,39 kB20.04.2023 14:26:32
 n-o-vzorovy-statut-n-o-integracny-podnik.pdf529,96 kB20.04.2023 14:26:34
 n-o-vzorovy-statut-n-o-integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf542,42 kB20.04.2023 14:26:33
 nadacia_vzorova-nadacna-listina_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf550,34 kB20.04.2023 14:26:31
 o-z-vzorove-stanovy_integracny-podnik.pdf579,23 kB20.04.2023 14:26:35
 o-z-vzorove-stanovy_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf589,5 kB20.04.2023 14:26:33
 s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_integracny-podnik-vseobecny-podnik.pdf360,6 kB20.04.2023 14:26:35
 s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_integracny-podnik.pdf353,53 kB20.04.2023 14:26:32
 s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_obecny-integracny-socialny-podnik.pdf354,26 kB20.04.2023 14:26:35
 s-r-o-vzorovy-zakladny-dokument_socialny-podnik-byvania.pdf527,2 kB20.04.2023 14:26:36
 ucelove-zariadenie-cirkvi-odporucanie-k-stanovam_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf276,23 kB20.04.2023 14:26:35
 v-o-s-vzorova-spolocenska-zmluva_integracny-vseobecny-socialny-podnik-byvania.pdf524,14 kB20.04.2023 14:26:32

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN / PROJEKT ČINNOSTI (príloha č. 2 k Žiadosti o priznanie štatútu RSP)
Od 1.3.2023 platia aktualizované vzory finančného plánu podľa nového metodického usmernenia

Štruktúra podnikateľského plánu (PDF, 1 MB) – metodické usmernenie k vypracovaniu

Príloha č. 2 – Podnikateľský plán sociálneho podniku (DOCX, 22 kB) – vzor formuláru

Príloha č. 2.1 – Finančný plán pre nové podniky (XLSX, 46 kB) – vzor


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc