Registrácia sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku legislatívne upravuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6, ods. 1 zákona, ktorý

a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona, a ak žiada o priznanie štatútu

 1. registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona,
 2. registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 4 zákona,
 3. všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ‘, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,


b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,


c) má základný dokument, ktorý obsahuje

 1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
 2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
 3. predmet hospodárskej činnosti,
 4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ‘ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje,
  alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
 5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b)
  a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ‘,
 6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9
  alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,

d) má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“),

e) je dôveryhodný,

f) má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u žiadateľa, ktorý je novým podnikom a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky.

g) je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

h) ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,

 1. ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou spoločnosťou, alebo
 2. ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom.

i) nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

j) nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

k) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,

l) nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,

m) nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.

U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), d), g), i) až 1) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1 písm. c), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. i) a k).

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo práce bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov

Základným dokumentom podľa § 6 ods. 1 písm. c)

a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy,

b) neziskovej organizácie je štatút,

c) nadácie je nadačná listina,

d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,

e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluvazakladateľská listina alebo stanovy,

f) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu, je iný dokument.

Za dôveryhodného sa na účely § 6 ods. 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

Za bezúhonného sa na účely § 6 ods. 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený

2. Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa podľa ustanovenia § 7 zákona, začína na Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“), ktorá musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa podľa predtlače s určením registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ‘ žiada. 

Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce a doručuje sa spolu s prílohami na adresu :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky

Ing. Ingrid Ujváriová

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava

Prílohou k žiadosti o štatút:

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu o registri trestov a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý

 1. nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
 2. má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu, 

c) projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku

d) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až 1), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.

Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.

V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe 

a) overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,

b) posúdenia predložených dokumentov,

c) prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.

Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku.

Táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje

Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik poskytuje.

Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia.

Potrebné formálne dokumenty sú k dispozícii tu: