Poradenstvo a informácie

tento príspevok

Memorandá o spolupráci

S cieľom posilňovať povedomie širokej verejnosti o sociálnom podnikaní, prepojiť skúsenosti a znalosti zainteresovaných inštitúcií a spoločnými silami posilniť rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku, podpísala Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky memorandá o spolupráci: • Šanca na návrat Je národný projekt, ktorého cieľom je u osôb vo výkone trestu […]

Ilustracny obrazok

Podporovatelia sociálnej ekonomiky

Akadémia sociálnej ekonomiky Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu. Rovnako, aby sa aj podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných […]

Výročné správy o stave sociálneho podnikania

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky v rámci svojej činnosti každý rok vypracováva správu o stave fungovania a rozvoji sociálneho podnikania a sociálnych podnikov na Slovensku.

Logo NP ISE

O národnom projekte

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Je pilotným projektom, ktorého cieľom je vytvorenie a pilotné overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. […]

Ilustracny obrazok

Kontakt

Sídlo / Korešpondenčná adresa:Implementačná agentúra MPSVR SRŠpitálska 6, 814 55 Bratislava Telefón: +421 2 204 314 16E-mail: npise@ia.gov.sk Projektový manažér:Ing. Milan VaňoTelefón: +421 2 204 312 00; +421 917 991 233E-mail:  milan.vano@ia.gov.sk Manažérka pre disemináciu:PaedDr. Marcela ŠvecováTelefón: +421 2 204 315 13; +421 917 991 218E-mail: marcela.svecova@ia.gov.sk Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

ilustracny obrazok

Legislatíva

• Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov •  s vybranými metodickými usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov •   •  •  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov •  Zákon č. 115/2019 Z. z. VYHLÁŠKA MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré […]