O národnom projekte

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Je pilotným projektom, ktorého cieľom je vytvorenie a pilotné overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projekt trvá od júna 2018 do decembra 2023 a jeho realizácia umožní vytvorenie a overenie fungovania systému podpory rozvoja a fungovania sociálnej ekonomiky, šírenie osvety o možnostiach, ktoré poskytuje zákon č. 112/2018  Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie a registráciu sociálnych podnikov, ich motiváciu, vedenie a podporu, organizáciu odborných celoslovenských konferencií, vznik a priebežnú aktualizáciu webového sídla obsahujúceho komplexné informácie o podpore subjektov sociálnej ekonomiky, prezentáciu  príkladov dobrej praxe v SR a v zahraničí.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky
ilustračný obrázok

V rámci aktivít projektu vzniká sieť podporných Regionálnych centier sociálnej ekonomiky.
V každom krajskom meste sa v nich záujemcom o sociálne podnikanie bezplatne venujú erudovaní regionálni koordinátori, ktorí poskytujú podrobné informácie pri prvých krokoch pred registráciou sociálneho podniku v zmysle zákona, napr. aké podmienky musí splniť záujemca o registráciu, aké základné dokumenty k tomu potrebuje, čo majú obsahovať a kam ich treba poslať.

Súčasťou vytvorenia podpornej infraštruktúry pre rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku je v rámci tohto projektu aj príprava a vyškolenie zamestnancov inštitúcií verejných služieb zamestnanosti, ktorí participujú na rozvoji regionálnej zamestnanosti.

Realizácia projektu prinesie vytvorenie priestoru pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti. V rámci implementácie bude realizované navrhovanie, uvádzanie do praxe, monitorovanie a verifikácia modelov subjektov sociálnej ekonomiky  s posudzovaním vhodnosti po stránke inštitucionálnej, organizačnej, finančnej, daňovej, manažérskej, personálnej a pracovno-právnej. Po vyhodnotení pilotného fungovania modelov subjektov sociálnej ekonomiky bude spracovaný návrh odporúčaní príkladov dobrej praxe o fungujúcich subjektoch sociálnej ekonomiky, ktorý bude obsahovať odporúčania pre legislatívne zmeny s cieľom identifikácie a následnej podpory úspešných foriem v podmienkach SR.

Vízia, poslanie a ciele projektu

Základné projektové dokumenty:
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031T839 (PDF, 2,29 MB)
Žiadosť o NFP (PDF, 660 kB)

__________________________________________________________

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk  /  www.ia.gov.sk