Podporovatelia sociálnej ekonomiky

Akadémia sociálnej ekonomiky

Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj
k dosahovaniu spoločenského prospechu. Rovnako, aby sa aj podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom.
Ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Krok za krokom je iniciatíva a program sociálneho bankovníctva skupiny Erste, ktorý má priniesť finančnú stabilitu a prosperitu v našom regióne. Poskytuje pomoc a podporu subjektom sociálnej ekonomiky, ktoré majú pozitívny sociálny dopad na spoločnosť – napr. sa venujú práci s marginalizovanými skupinami, znižovaniu chudoby (vrátane zvyšovania zamestnanosti a zamestnateľnosti), vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, komunitným službám a iným verejnoprospešným cieľom.

Únia klastrov Slovenska

Logo Unie

Víziou ÚKS je vytvoriť kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti inovácií. V rámci medzinárodného projektu Finance4SocialChange sa ÚKS v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými expertmi zameriava na zlepšovanie prostredia pre sociálne podnikanie v podunajskom regióne.

Nezisková organizácia EPIC

Logo projektu

Medzinárodný projekt CERUSI, ktorého partnerom je Nezisková organizácia EPIC na Slovensku, je zameraný na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku.
V rámci svojho portfólia poskytuje online vzdelanie v oblasti sociálnej ekonomiky ako aj interaktívne workshopy, kde umožní podnikateľom, starostom či odbornej verejnosti spoluprácu s miestnymi aktérmi a odborníkmi. Projekt potrvá do februára 2022.

Občianske združenie DRUŽIVA

Organizácia je lídrom v rozvoji konceptu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.
Jej hlavným cieľom je trvalo udržateľný rozvoj ako proces, ktorý zahŕňa neustále zmeny, inovácie miestnych iniciatív, podporu šetrného využívania pôdy a miestnych zdrojov, mobilizáciu vedomostí a ambícií miestnych spoločenstiev v duchu inovácií pre lepší život. Ponúka miesto pre ľudí, ktorí chcú obnoviť stratené vzťahy medzi poľnohospodárstvom a prírodou, dedičstvom a inováciami, potravinami a zdravím, občianskou spoločnosťou a politickým rozhodovaním.

socialnepolnohospodarstvo.sk

Logo stránky sociálne poľnohospodárstvo

Stránka poskytuje informačný a poradenský servis pre záujemcov o sociálne poľnohospodárstvo s cieľom informovať o možnostiach, aktivitách a aktuálnom dianí v danej oblasti na Slovensku aj v okolitých krajinách. Je výstupom projektu Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Logo Rozvojovej agentúry BBSK

Kraj založil Rozvojovú agentúru, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v regióne. Jej úlohou je koordinovať regionálny rozvoj v jednotlivých okresoch a implementovať rozvojové priority pre „Dobrý kraj“. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho založila a k dnešnému dňu prevádzkuje už tri sociálne podniky. Ich víziou je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.