Metodické usmernenia a informačné materiály

INFORMAČNÉ MATERIÁLY (letáky, pomôcky, brožúry,..)

Podnikanie – pre zisk alebo spoločenský prospech? (PDF, 485 kB) – prehľadný leták

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky (PDF, 204 kB) – Informačný leták

NP ISE – záverečný leták (PDF, 808KB)


Ako sa stať sociálnym podnikom:

Registrovaný sociálny podnik – Ako na to? (PDF, 232 kB)

Sociálny podnik bývania (PDF, 680 kB) – prehľadný leták

Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore (PDF, 475 kB) – prehľadný leták

Mimovládna nezisková organizácia – od neziskovej činnosti k podnikaniu (PDF, 478 kB) – prehľadný leták

Servisné poukážky (PDF, 3 MB) – informačný leták

Právne formy podnikania pre potenciálne RSP (PDF, 873 kB)

Návod na elektronickú žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia (PDF, 599 kB)

Znevýhodnené a zraniteľné osoby (PDF, 694kB) – prehľadný leták


Povinnosti RSP:

Poradný výbor (PDF, 619 kB) – základné informácie pre RSP
Poradný výbor – podklady

Povinnosti RSP z hľadiska Zákona o verejnom obstarávaní v kontexte národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (PDF, 743 kB) – prehľadný zoznam

Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy v prípade registrovaného sociálneho podniku štatutárnym auditom (PDF, 647 kB) – pomôcka s vysvetlením

Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory (PDF, 808 kB)

Vzor/odporúčanie pre vypracovanie Výročnej správy pre RSP (DOC, 105kB)

• Odporúčanie k zápisu označenia „registrovaný sociálny podnik“ do Obchodného registra SR (2023)


Podpora pre RSP

Formy aktuálnej štátnej podpory pre RSP (PDF, 731kB) – komplexný prehľad možností

• Informačný leták Formy podpory sociálnych podnikov (PDF, 204kB)

• Predávate alebo používate servisné poukážky? Pozrite si náležitosti, ktoré s tým súvisia:
Povinnosti RSP pri použivaní servisných poukážok (PDF, 737 kB)
Povinnosti oprávneného subjektu pri používaní poukážok (PDF, 614 kB)

• Zoznam registrovaných sociálnych podnikov využívajúcich servisné poukážky a oprávnených subjektov, ktorým boli distribuované servisné poukážky na rok 2023 


Verejné obstarávanie:

• Prečo a ako sa zúčastňovať verejných obstarávaní – príručka (nielen) pre sociálne podniky (2023)

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (PDF, 242 kB) – informačný leták

SPRIEVODCA VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM – uplatnenie sociálneho hľadiska (PDF, 1MB) – komplexná publikácia k tejto téme

Použitie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní (PDF, 467 kB)

VO – zápis RSP do zoznamu hospodárskych subjektov (PDF, 473 kB)

Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní (PDF, 939 kB) – prehľadné informácie

Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme (PDF, 4 MB) – manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. k verejnému obstarávaniu

Čo treba vedieť o obchodovaní so štátom (PDF, 2 MB) – publikácia UVO


Iné:

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (PDF, 322 kB)

Výročné správy o stave sociálneho podnikania

Ročenka sociálneho podnikania (PDF, 1 MB)

Vysokoškolská učebnica UPJŠ v Košiciach o sociálnej ekonomike Lenka Pčolinská: Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie.

Základy sociálneho poľnohospodárstva. Publikácia bola vypracovaná v rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ realizovaného občianskym združením Druživa a podporeného z programu ACF Slovakia financovaného z Finančného mechanizmu EPH 2014 – 2021.

Manuál k žiadosti na aktiváciu používateľského konta do ITMS2014+ (PDF, 1 MB)
ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci, resp. ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v Slovenskej republike.

Príručka Európskej komisie pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov (MSP) (PDF, 1 MB)