Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

tento príspevok

ilustracny obrazok

Užitočné materiály súvisiace s VO

Manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.: Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES Smernica […]

ilustracny obrazok

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora a registrované sociálne podniky Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie […]

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov za účelom zjednodušenia preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby, ktorým RSP disponuje. Podmienkou […]

Zákazka s nízkou hodnotou

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania. Spracovaný materiál je dobrou pomôckou, ktorá pomôže verejným obstarávateľom zadávať zákazky s nízkou hodnotou v duchu  zákona o verejnom obstarávaní. Praktická pomôcka na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (PDF, […]

Vyhradené zákazky

Zadávanie zákaziek s vyhradeným právom účasti vo verejnom obstarávaní pre vybrané subjekty Vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní (PDF, 189 kB) ►Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky◄

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Vnútorné obstarávanie – zadávanie „in house“ zákaziek Výnimka podľa § 1 ods. 4 na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, „in house“ zákazky (PDF, 221kB) Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v režime výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní Výnimka podľa § 1 ods. 12 písm. […]

ilustracny obrazok

Sprievodca verejným obstarávaním

Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky vypracovala sprievodcu k aplikácii „sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní“ za účelom poskytnúť odbornú podporu v oblasti procesov verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z iných verejných zdrojov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uplatniť sociálne hľadiská v nákupnom […]

ilustracny obrazok

UVO a EK informujú k obstarávaniu v kontexte krízy COVID-19

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil 2 nové dokumenty Európskej komisie, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID –  19. 1) Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19. 2) Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy […]

Obstarávajme sociálne -vyhradená zákazka

V sociálnej ekonomike sa stretávame s pôsobením subjektov zameraných na pozitívny sociálny vplyv, ktorý je v ich podnikaní prvoradý a uprednostnený pred orientáciou na ekonomický zisk. V kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sú týmito subjektami registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky vyhlasované verejnými obstarávateľmi, a to za zvýhodnených […]

ilustracny obrazok

Sprievodca verejným obstarávaním

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci implementácie Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky vypracovala sprievodcu k aplikácii „sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z iných verejných zdrojov za účelom poskytnúť odbornú podporu v oblasti procesov verejného obstarávania. Celý obsah sprievodcu nájdete […]