Zákazka s nízkou hodnotou

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Postup verejného obstarávania, pri ktorom sa zadá zákazka úspešnému uchádzačovi zjednodušeným spôsobom, na základe prieskumu trhu.

Najdôležitejšie zmeny platné od 31.3.2022 v postupoch verejného obstarávania týkajúcich sa zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, spracoval Úrad pre verejné obstarávanie vo všeobecnom metodickom usmernení č. 3 – 2022, ktoré nájdete na odkaze www.uvo.gov.sk.