Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Využitím ktorejkoľvek z výnimiek z verejného obstarávania nie je potrebné robiť proces verejného obstarávania. Na strane druhej – dôvody výnimiek sa majú vykladať reštriktívne a teda ak existujú pochybnosti o zákonnosti dôvodov výnimky, nemala by byť výnimka použitá.

Pre registrované podniky je možné zadať priamo zmluvu na základe nižšie uvedených zákonných výnimiek
(Upozornenie: využitím výnimky nenapĺňa verejný obstarávateľ limity pre povinné kvóty sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní):

Použitie výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní určené pre verejných obstarávateľov (napr. obce, VÚC, právnické osoby zriadené obcou, VÚC (Vnútorné obstarávanie – zadávanie „in house“ zákaziek)

Výnimka podľa § 1 ods. 4 na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, „in house“ zákazky (PDF, 884kB)


Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v režime výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Výnimka podľa § 1 ods. 13 písm. u) na dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb a výnimka podľa § 1 ods. 14 na uskutočnenie stavebných prác, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo chránená dielňa alebo v rámci programov chránených pracovných miest (PDF, 903kB).