Vyhradené zákazky

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre:

» registrované  sociálne podniky,
» registrované integračné sociálne podniky,
» chránené dielne,
» fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo môže
» vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest.

V prípade vyhradenej zákazky sa verejného obstarávania môžu zúčastniť len subjekty, ktoré majú štatút registrovaného sociálneho podniku (podľa druhu: integračný sociálny podnik), priznané postavenie chránenej dielne, chráneného pracoviska, chránených pracovných miest, t. j. iné subjekty sa nemôžu zapojiť do takéhoto verejného obstarávania.  

Zadávanie zákaziek s vyhradeným právom účasti vo verejnom obstarávaní pre vybrané subjekty

Vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní (PDF, 189 kB)