Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

tento príspevok

ilustracny obrazok

Legislatíva súvisiaca s témou verejného obstarávania

Manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.: Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES Smernica […]

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov a zápis do Registra partnerov verejného sektora

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov Úrad pre verejné obstarávanie vedie Zoznam hospodárskych subjektov za účelom zjednodušenia preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie […]

Zákazka s nízkou hodnotou

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Postup verejného obstarávania, pri ktorom sa zadá zákazka úspešnému uchádzačovi zjednodušeným spôsobom, na základe prieskumu trhu. Najdôležitejšie zmeny platné od 31.3.2022 v postupoch verejného obstarávania týkajúcich sa zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, spracoval Úrad pre verejné obstarávanie vo všeobecnom metodickom […]

Vyhradené zákazky

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre: » registrované  sociálne podniky, » registrované integračné sociálne podniky,» chránené dielne, » fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo môže » vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest. […]

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Využitím ktorejkoľvek z výnimiek z verejného obstarávania nie je potrebné robiť proces verejného obstarávania. Na strane druhej – dôvody výnimiek sa majú vykladať reštriktívne a teda ak existujú pochybnosti o zákonnosti dôvodov výnimky, nemala by byť výnimka použitá. Pre registrované podniky je možné zadať priamo zmluvu na základe nižšie uvedených zákonných výnimiek (Upozornenie: využitím […]

ilustracny obrazok

Sprievodca verejným obstarávaním

Výhody sociálneho verejného obstarávania sa prejavujú najmä v nasledovných oblastiach: » zlepšenie sociálneho postavenia marginalizovanej alebo inak sociálne vylúčenej alebo znevýhodnenej časti obyvateľstva v rámci daného regiónu/oblasti, » pracovné príležitosti v mieste realizácie zákazky, » začleňovanie do spoločnosti tých obyvateľov obce/mesta/regiónu, ktorí sú dlhodobo sociálne vylúčení alebo sociálnym vylúčením ohrození, […]

ilustracny obrazok

UVO a EK informujú k obstarávaniu v kontexte krízy COVID-19

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil 2 nové dokumenty Európskej komisie, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID –  19. 1) Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19. 2) Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy […]

Obstarávajme sociálne -vyhradená zákazka

V sociálnej ekonomike sa stretávame s pôsobením subjektov zameraných na pozitívny sociálny vplyv, ktorý je v ich podnikaní prvoradý a uprednostnený pred orientáciou na ekonomický zisk. V kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sú týmito subjektami registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky vyhlasované verejnými obstarávateľmi, a to za zvýhodnených […]

ilustracny obrazok

Sprievodca verejným obstarávaním

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci implementácie Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky vypracovala sprievodcu k aplikácii „sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z iných verejných zdrojov za účelom poskytnúť odbornú podporu v oblasti procesov verejného obstarávania. Celý obsah sprievodcu nájdete […]