Obecný sociálny podnik – ako spracovať podnikateľský zámer

Obecný sociálny podnik ako cesta rozvoja obce

Sociálne podnikanie obce sa začína oveľa skôr ako reálne založíte obecný sociálny podnik. Rozhodnutie založiť takýto podnik je výsledkom vášho premýšľania a diskusií o rozvojových plánoch obce, potrebách občanov a problémoch pri ich napĺňaní. Ak sa ako obec chcete strategicky, čiže dlhodobo, koncepčne a premyslene rozvíjať, musíte mať jasnú predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť, ako chcete, aby vaša obec vyzerala o 5,  10 alebo 20 rokov, ako chcete, aby žili a cítili sa v obci jej súčasní, ale aj budúci obyvatelia. Určite si každý starosta, člen obecného zastupiteľstva, alebo každý obyvateľ obce povie, že chce, aby to bolo čo najlepšie.  Čo to znamená, musíte zistiť a naformulovať do vízie obce a do plánu jej rozvoja.

Dôležité je, že vízia je spoločná, je výsledkom diskusie a dohody občanov a ostatných subjektov v obci, spája ich a aktivizuje pre dobrú vec, ktorou je rozvoj obce, v ktorej žijú alebo pracujú.  Vízia je obraz finálnej fázy rozvoja. Bez vízie sa nedá stavať budúcnosť. Ak neviete, kam smerujete, nemôžete vedieť, ako sa tam dostanete. Vízia je stručné vyhlásenie, plán je podrobný, pretože hovorí o stratégii, teda ceste k naplneniu vašej vízie.  Možno máte vypracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo komunitný plán,  iný strategický dokument a realizujete ho, možno ho „len máte“ a treba ho opäť prediskutovať, aktualizovať a začať realizovať.  

Ak v diskusiách o rozvoji obce, problémoch a potrebách zistíte, že niektoré potreby viete naplniť a problémy vyriešiť  vlastnou ekonomickou aktivitou, je to príležitosť na založenie sociálneho podniku.

Podľa Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE/SP) je sociálnym podnikom subjekt sociálnej ekonomiky

 • ktorý vykonáva hospodársku činnosť sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
 • ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
 • v ktorom k dosahovaniu pozitívnemu sociálnemu vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
 • ktorý, ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, viac ako 50 % zisku po zdanení použije na dosiahnutie hlavného cieľa,
 • ktorý, ak časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ,
 • ktorý do  spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.
Od myšlienky k podnikateľskému plánu

Ak ste sa teda rozhodli podporiť rozvoj obce a zlepšiť život jej občanov prostredníctvom obecného sociálneho podniku, odpovedali ste si na základné otázky o možnom zameraní podnikateľskej činnosti a perspektívach jej udržateľnosti (môžete si prečítať článok Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore), máte motiváciu, veríte svojej podnikateľskej myšlienke, je čas ju predstaviť aj formou podnikateľského plánu. Zostavuje ho každý sociálny podnikateľ, a teda aj obecný sociálny podnik.  
Ak sa pýtate, či je potrebné mať ho v písomnej podobe, tak jednoznačne áno.  Dáte tým formu vašim myšlienkam, riešeniam, plánovaným aktivitám, viete si usmerniť svoju prácu a presvedčiť aj iných, napríklad banku alebo investora, že viete, čo robíte. 

Prečo treba plánovať

Podnikateľský plán je kľúčovým dokumentom pre váš sociálny podnik pri realizácii podnikateľskej činnosti, jej riadení a ďalšom plánovaní. Je to „živý dokument“, ktorý vás bude sprevádzať počas celej činnosti sociálneho podniku, ktorý budete aktualizovať na základe vývoja a zmien v prostredí – na trhu, v odvetví, regióne, miestnej komunite, v legislatíve. Prostredníctvom plánu budete komunikovať s bankou, investormi, občanmi, zákazníkmi, miestnou komunitou, verejným sektorom. 

V praxi sa stretnete s pojmami podnikateľský zámer, podnikateľský plán, projekt činnosti alebo podnikateľský projekt. Existuje nejednotnosť v terminológii a často sa tieto pojmy používajú ako synonymá.


Podnikateľský zámer najčastejšie chápeme ako rozpracovanie a strategické vyjadrenie podnikateľského nápadu alebo myšlienky, je to vízia, ktorú sa podnikateľ usiluje naplniť.
Podnikateľský plán predstavuje dokument, ktorý je výsledkom rozhodnutia podnikateľa o jeho podnikateľskom zámere, ktorý je spracovaný do písomnej podoby.

Podstatnejšie ako terminológia je uvedomiť si dôležitosť plánovania v podnikateľskej činnosti, stotožniť sa svojim plánom, implementovať ho a efektívne využiť v komunikácii cieľov podniku a najmä svojho úsilia o napĺňanie spoločensko-prospešných cieľov prostredníctvom sociálneho podnikania.  

Ako na podnikateľský plán

Podnikateľský plán umožňuje dať logickú štruktúru vašej podnikateľskej myšlienke a odpovediam na základné otázky, ktoré ste si položili pri rozhodovaní o tom, či sa pustíte do sociálneho podnikania, na čo sa zameriate na začiatku a v ďalších rokoch podnikania, ako ho budete financovať.

Podnikateľský plán predkladaný pri registrácii sociálneho podniku musí byť jasný a zrozumiteľný a poskytnúť minimálne tieto informácie, ktoré sú dôležité pre posúdenie relevantnosti, realizovateľnosti a udržateľnosti sociálneho podnikania:

 • základné informácie o podniku a jeho riadení
 • hlavný cieľ sociálneho podniku (uvedený aj v základnom dokumente)
 • spôsob dosahovania a merania pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV)
 • predmet hospodárskej činnosti podľa OR, ŽR, zápisu v relevantnom registri
 • špecifikácia činnosti, ktorou podnik dosahuje PSV
 • možnosti rozvoja sociálneho podnikania s cieľom jeho dlhodobej udržateľnosti
 • prehľad ekonomických informácií.

Každá oblasť podnikania má svoje špecifiká, neexistuje preto univerzálna alebo ideálna štruktúra podnikateľského plánu. Pripravili sme pre Vás dokumenty, ktoré Vám uľahčia predkladanie potrebným podkladov:
Štruktúra podnikateľského plánu (PDF, 1 MB) – metodické usmernenie k vypracovaniu
Príloha č. 2 – Podnikateľský plán sociálneho podniku (DOCX, 22 kB) – vzor formuláru
Príloha č. 2.1 – Finančný plán pre nové podniky (XLSX, 46 kB) – vzor

Podnikateľský plán by mal vždy obsahovať minimálne 3 časti:
– podnikateľský (biznis) model
– marketing
– financie.

Podnikateľský (biznis) model a marketing

Pri tvorbe podnikateľského modelu sa zamýšľate nad oblasťou podnikania, spôsobom generovania príjmov,  situáciou v odvetví, stratégiou podnikania. Veľmi dôležité je, aby obecný sociálny podnik neohrozoval podnikanie miestnych firiem. Potrebujete si zistiť čo najviac informácií o ostatných podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakej oblasti,  o situácii a trendoch v odvetví, o veľkosti trhu. Na základe týchto informácií zistíte, či podnik môže byť konkurencieschopný. Sociálny podnik musí špecifikovať hlavný cieľ svojej činnosti a spôsob akým bude dosahovať a merať pozitívny sociálny vplyv a tieto musí zakotviť vo svojom základnom dokumente (napr. spoločenská zmluva, zakladateľská listina, stanovy, štatút a iné v závislosti od právnej formy – odsek 3, § 6 Zákona o SE/SP).

V marketingovej časti sa venujete definovaniu trhu, cieľovej skupiny zákazníkov, plánu predaja, cenovej politike, konkurentom, iným subjektom, na ktoré podnikateľská činnosť môže mať vplyv, alebo ktorí svojou činnosťou môžu ovplyvniť fungovanie sociálneho podniku. 

Finančný plán

Súčasťou podnikateľského plánu je aj finančný plán, v ktorom sa na podnikanie pozeráte cez peniaze. Konkrétna štruktúra a miera detailnosti sa odvíja od účelu plánu, prípadne požiadaviek financujúcej inštitúcie. Spolu s vašim finančným manažérom, ktorý plán zostavuje si vyjasníte vstupnú investíciu, zdroje financovania, odhad výnosov na základe plánu predaja, významné nákladové položky a v prípade, že ho predkladáte banke, zostavujete aj detailný plán cash flow, z ktorého banka posúdi vašu schopnosť splácať záväzky. Vo finančnom pláne riešite aj otázku ziskovosti a udržateľnosti podnikania z dlhodobého hľadiska. Základná projekcia ekonomiky podnikania v číslach je súčasťou podnikateľského plánu pri registrácii sociálneho podniku na MPSVR SR. 

Odporúčanie na záver

Keď píšete podnikateľský plán, myslite na to, že svoj podnik predstavujete tým, ktorí o vás nič nevedia a chcete im zrozumiteľne vysvetliť: v čom chcete podnikať, čo chcete dosiahnuť, ako to chcete dosiahnuť, v čom je sociálny  aspekt vášho podnikania, aké máte financie, ako budete svoje podnikanie rozvíjať. Či už je plán stručný a jednoduchý alebo rozsiahly a detailný, nikdy nemá byť výsledkom „zrýchleného alebo čiastkového zamyslenia sa nad podnikaním“. 

Podnikateľský plán núti podnikateľa, a to je dôležité najmä pri začínajúcom podnikateľovi, aby si premyslel a objektívne posúdil dôležité aspekty podnikania vo vonkajšom prostredí, napr. konkurencia, dodávatelia, odberatelia, veľkosť trhu,  ako  aj vo vnútornom prostredí, napr. marketing, predaj, financie, ľudia, vybavenie, priestory. Tieto sformuluje do plánu, ktorého rozsah bude zodpovedať účelu, teda tomu, čo a komu chce podnikateľ komunikovať (napríklad stručnejšie pri registrácii sociálneho podniku, pri predstavení podniku investorovi, podrobnejšie pri žiadosti o úver, pri dlhodobom strategickom plánovaní).

Podnikateľský plán nie je článok, životopis alebo esej.
V súvislých a dlhých textoch sa podstatné informácie hľadajú veľmi ťažko.
Dajte vášmu plánu štruktúru a urobte ho zrozumiteľným pre všetkých.
Príbehy a články budú písať iní o skúsenostiach a úspechoch obecného sociálneho podniku a jeho prínosoch k rozvoju vašej obce!
 


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc