Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore

Prečo obecný sociálny podnik ?

Obecný sociálny podnik môže významným spôsobom prispieť k súdržnosti obyvateľov a rozvoju obce a mikroregiónu, podporiť ekonomickú aktivitu občanov, zvýšiť príťažlivosť obce, podporiť „rozhodovanie o sebe“ a zvýšiť kvalitu života občanov a ich spokojnosť.

Sociálny podnik zriadený obcou :

 • podporuje rozvoj obce  (komunálne služby, odstraňovanie havárií, rozvíjanie ekonomického potenciálu obce, znižovanie nezamestnanosti)
 • lepšie využije zdroje obce (ľudské zdroje, výrobu a spotrebu doma, externú finančnú pomoc)
 • často realizuje sociálny program  (zamestnáva  znevýhodnených na trhu práce, zvyšuje kvalifikáciu obyvateľstva, buduje osobné a praktické zručnosti, pomáha riešiť ťažké životné situácie)
 • môže realizovať bytový program (stavebné práce, externé financovanie)
 • je zdrojom nových nápadov, návrhov, riešení (využíva znalosť miestnych problémov a potrieb občanov, ich zručnosti a vedomosti, je blízko k voličovi) 
 • oživuje súdržnosť, kultúrny, športový a spoločenský život v obci (tradície, podujatia) 
 • môže podporiť a zlepšiť podnikateľské prostredie (spolupráca s inými subjektmi, priestory pre prevádzky, aktivity občanov a rôznych združení)
 • môže zlacniť a skvalitniť obecné služby (nájomné, zimná a letná údržba, investičná  výstavba)
Čo k tomu potrebujete?
 • Víziu
 • Identifikovanie konkrétnych miestnych potrieb
 • Iniciatívu
 • Hľadanie riešení                                     
 • Budovanie podnikateľských zručností
 • Získanie dôvery ľudí vo vašu podnikateľskú myšlienku
Čo môžete urobiť hneď?
 • Zmapovať vlastné zdroje – prírodné, finančné, ľudské (sociálny kapitál)
 • Spýtať sa na názor a potreby občanov, iných subjektov v obci
 • Uvedomiť si, v čom ste dobrí, čo môžete ďalej rozvíjať
 • Prediskutovať rozvojový plán obce
 • Spomenúť si, čo sa naposledy podarilo a ako ste to dosiahli
 • Odpovedať si na základné otázky uvedené nižšie

Obecný sociálny podnik môžete  založiť v súlade s požiadavkami Zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE/SP), ktorý aktuálne rozoznáva tri základné typy registrovaných sociálnych podnikov:

 1. Integračný – verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.
 2. Sociálny podnik bývania – verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania.
 3. Všeobecný registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv  napĺňaním verejného alebo komunitného záujmu poskytovaním ktorejkoľvek spoločensky prospešnej služby uvedenej v Zákone o SE/SP.

Podmienky registrácie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR je možné nájsť na stránke MPSVR SR.

V čom podnikať?

Sociálny podnik vykonáva aspoň jednu zo svojich činností v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, teda hlavným cieľom tejto činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
Dosahuje ho poskytovaním spoločensky prospešnej služby, ktorou podľa Zákona o SE/SP je:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
 • poskytovanie finančných prostriedkov subjektom SE na vykonávanie vyššie uvedených spoločensky prospešných služieb.

Sociálne podnikanie sa odvíja od vnútornej motivácie riešiť problémy a zmeniť nedostatky na príležitosti. Pri uvažovaní nad podnikateľskou príležitosťou a udržateľnosťou obecného sociálneho podniku  si odpovedzte na  nasledovné otázky:

 • Aký problém chcete riešiť? Aké sú jeho príčiny a následky?
 • Aké riešenie ponúkate a čo sa zmení realizáciou vášho riešenia?
 • Aké potreby chcete uspokojiť? Ako ste sa o nich dozvedeli? Čoho má obec nedostatok?
 • Aké pozitívne prínosy očakávajú vaši občania, vaše okolie? Aký bude život ľudí v obci, keď problémy vyriešite a potreby uspokojíte o 5, 10 resp. 20 rokov?
 • Ktoré služby nemusíte nakupovať, ale viete si prácu urobiť cez obecný podnik?
 • Čo môže podnik robiť tak, aby neohrozil podnikanie miestnych firiem?
 • Aké zdroje v obci (prírodné, materiálne, ľudské, finančné, priestorové…) môže obecný sociálny podnik využiť  v podnikateľskej činnosti?
 • Ako môže podnik využiť znalosti a zručnosti miestneho obyvateľstva, geografickú polohu obce, jej kultúru a tradície?
 • Čo môže podnik ponúknuť a nemajú to iné obce? Čím sa viete odlíšiť od iných obcí? Čo chcete, aby o vás hovorili iní?
 • Čo môžete robiť spoločne s iným sociálnym podnikom? S akými subjektmi môžete spolupracovať?
 • Aká je perspektíva dlhodobej udržateľnosti obecného sociálneho podniku?  

Obecný sociálny podnik vytvára priestor pre spoluprácu s inými obcami a subjektmi v obci a v regióne, napríklad
✓ pri riešení spoločnej propagácie tovarov a služieb alebo mikroregiónu,
✓ realizácii vzájomne sa dopĺňajúcich aktivít
✓zdieľaní administratívnych kapacít pri správe obecného sociálneho podniku.

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja regiónu.
Iní už začali, skúsite to aj vy?

Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore

Stiahnuť dokument (PDF, 475kB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc