Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory

zakotvené v § 24 ods. 1 až 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) v prípade, ak sa poskytne registrovanému sociálnemu podniku (ďalej aj ,,RSP“)

  • podľa § 17 ods. 1 písm. c) až g) Zákona v rámci investičnej činnosti podpora vo forme podmienečne vratného finančného príspevku, nenávratného finančného príspevku, dotácie pre registrovaný sociálny podnik, predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku alebo nájmu nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom, úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu,
  • podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d) Zákona, ktorému bol v rámci kompenzačnej pomoci poskytnutý nenávratný finančný príspevok alebo dotácia,
  • podľa § 53f a 53g zákona č. 5/20014 Z. z. ktorému bol poskytnutý umiestňovací príspevok integračnému podniku a vyrovnávací príspevok integračnému podniku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 5/2004 Z. z.)  
  • alebo ktorému bola poskytnutá iná výhoda určená registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti a obmedzenia:
• počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí podpory,
• počas 1 roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov poskytnutých jednorázovo,
• počas  celej doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane,
• počas poskytovania výhody určenej RSP,
• počas 1 roka od skončenia poskytovania výhody dodržiavať povinnosti  obmedzenia ustanovené v ods. 2 až 12 zákona § 24.

Zákaz presiahnuť maximálny strop pre celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovno-právnymi  vzťahmi v kalendárnom roku, ktoré nesmú presiahnuť
• 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP 
a zároveň
• 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca  v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP,
pričom
• suma najvyššej mzdy môže byť najviac 5-násobok sumy najnižšej mzdy.

Zákaz presiahnuť obvyklú cenu na trhu iných  ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality,
resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

Povinnosť RSP vyplácať mzdu najmenej v sume ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory
alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu.

Povinnosť RSP písomne oznámiť MPSVR SR zoznam konečných užívateľov výhod v prípade,
ak RSP nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a nereinvestuje 100% zisku po zdanení na dosahovanie svojho pozitívneho sociálneho vplyvu a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

Zákaz dodávať tovar alebo poskytovať služby závislej osobe, ktorá nie je RSP, tento zákaz neplatí ak :
1) závislou osobou je RSP  
2) integračný podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50%
3) RSP, ktorý nie je integračným podnikom a v ktorom má podiel obec alebo vyšší územný celok a dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb nejde o plnenie zákonom ustanovenej samosprávnej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku
4) dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby
    a/ poskytovateľovi sociálnej služby alebo
    b/ zahraničnej osobe so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je podľa právnych predpisov tohto štátu, štátnym orgánom tohto štátu alebo týmto štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100% svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu
5.  integračný podnik, ktorý využíva 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa.

Zákaz odberateľských vzťahov od závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom, tento zákaz neplatí ak:
1) nájom alebo podnájom poskytovaný najviac za obvyklú cenu na trhu medzi prenajímateľom a inými nájomníkmi alebo podnájomníkmi, 
2) RSP v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50%
3) odoberanie tovaru alebo služieb od:
    a/ poskytovateľovi sociálnej služby alebo
    b/ zahraničnej osobe so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je podľa právnych predpisov tohto štátu, štátnym orgánom tohto štátu alebo týmto štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100% svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu
4) integračný podnik, ktorý využíva 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa.

Zákaz presiahnuť v rámci celkových nákladov na tovary a služby, sumu najvyššej mzdy v RSP za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak je RSP odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou.

Zákaz vziať úver alebo pôžičku od závislej osoby, ak by úrok presahoval základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.

Zákaz prevodu majetku získaného z dotácie alebo nenávratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku, ktorý nebol vyradený z majetku s výnimkou: majetok vyradený z obchodného majetku alebo ak ide o prevod majetku na iný RSP.
SANKCIA: v prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti má RSP povinnosť vrátiť poskytovateľovi dotácie alebo nevratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku sumu, ktorá zodpovedá zostatkovej cene majetku, max. sumu zodpovedajúcu poskytnutej dotácii alebo nevratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku.

Zákaz vyradiť z obchodného majetku RSP majetok získaný z podpory alebo z verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu ak nemá 0 zostatkovú hodnotu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa podpory.   

Zákaz prijať verejné prostriedky (ak nejde o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3) podľa osobitného predpisu na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytuje podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku ( napr. kompenzačné príspevky).

Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme nenávratného finančného príspevku  alebo dotácie pre registrovaný SP je povinný prenajímať najmenej 70% obytnej plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc