Granty a dotácie


Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Zoznam grantov, výziev a dotácií je chronologicky zoradený podľa dátumu ich vyhlásenia.

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím / Trvanie: 30.4.2021 – do vyčerpania financií

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na financovanie projektov zameraných na pomoc na podporu vzdelávania, a pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.
Výzva je z Dotácie z ministerstiev – MPSVR SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky, mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

 • odhadovaný ročný objem predpokladaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je vo výške 36 mil. €
 • celkový predpokladaný rozpočet schémy je 108 mil. €
 • Iitenzita pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Môže sa zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov.

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • občianske združenia
 • združenia občanov
 • nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska
 • mikropodniky, malé a stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania sú projekty a programy, zamerané na podporu vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné uplatnenie s výnimkou tých projektov, ktorých výsledkom bude zvýšenie stupňa vzdelania.

Oprávnenými projektmi pre pomoc na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím sú projekty a programy, zamerané najmä na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií, na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím a na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom.

V rámci tejto schémy sú oprávnenými projektmi na poskytnutie štátnej pomoci projekty a programy, realizované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti.
Na poskytovanie pomoci podľa schémy sú oprávnené tieto typy aktivít v rámci oprávnených projektov

 • pomoc na podporu vzdelávania
 • pomoc na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií
 • pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným zamestnancom.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 30.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.employment.gov.sk/ (PDF, 501 kB)

Fond pre transparentné Slovensko (2021) / Trvanie: 29.4.2021 – 15.5.2021

Výzva podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu.
Výzva je z Nadácie Pontis.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 115 000 €
 • podporené budú jednoročné projekty vo výške maximálne 30 000 €
 • miera podpory je 100%.

Oprávnení prijímatelia:

 • o podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a watchdogové organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy. Žiadateľom môže byť občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia alebo neinvestičný fond.
 • nakoľko časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Oprávnené aktivity:

 • zvyšovať transparentnosť činnosti a fungovania verejnej správy
 • odhaľovať kauzy korupcie a klientelizmu;
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu;
 • hľadať nové, inovatívne riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov a zlepšenia prístupu k informáciám;
 • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach na regionálnej úrovni;
 • zvyšovať záujem o verejné dianie, podpora aktívneho občianstva a účasti na demokratických procesoch.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 29.4.2021 do 15.5.2021

Viac informácií nájdete na odkaze https://nadaciapontis.sk/ (PDF, 622 kB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/fond-pre-transparentne-slovensko-2021

Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc / Trvanie: 29.4.2021 – do vyčerpania financií

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR.
Výzva je z OP Integrovaná infraštruktúra.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 30 000 000 €
 • minimálna výška NFP na projekt je 50 000 €
 • maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu uplatneniu maximálnej miery spolufinancovania projektu z NFP v rámci ŽoNFP z maximálnej výšky COV projektu v rámci ŽoNFP. Maximálna výška COV projektu v rámci ŽoNFP je 50 000 000 €
 • miera podpory je vo výške 50%.

Oprávnení prijímatelia:

 • mikro a malé podniky
 • stredné podniky
 • veľké podniky.

Oprávnené aktivity:
V rámci tejto výzvy budú podporené investície do podnikov, ktoré vykonávajú svoju produkčnú činnosť v oblasti priemyselnej výroby. Podporené môžu byť aj investície do podnikov, ktoré poskytujú služby v oblasti vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty.

 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • 1. Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadenía/alebo dlhodobého nehmotného majetku, ktorý  bude využívaný pri:
   • vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v technologickom centre)
   • a/alebo produkcii nového/inovovaného produktu alebo inovácii produkčného procesu (v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičných zámerov realizovaných v priemyselnej výrobe).
  • 2. Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť súčasťou investičného  zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe a/alebo technologickom centre prijímateľom investičnej pomoci, ktorý je zároveň žiadateľom, ktorý predložil túto ŽoNFP.  Podporené tak môžu byť okrem výrobných podnikov, ktoré budú prostredníctvom projektu vykonávať produkciu priemyselných produktov a/alebo podnikový vývoj ainovácie týchto produktov aj podniky, ktorých produkčná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb vývoja a inovácií pre vyššie uvedené výrobné podniky v oblasti priemyslu.
  • 3. Projekt musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre účely tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
   • založenia novej prevádzkarne alebo
   • diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené náklady investičného zámeru musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác alebo
   • zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade veľkého podniku musia oprávnené náklady investičného zámeru prevyšovať odpisy aktivít súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov alebo
   • rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne. ŽoNFP musí byť zameraná na tú istú počiatočnú investíciu ako IZ podporený podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, súčasťou ktorého je ŽoNFP.
  • 4. Projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).
  • 5. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť nový/inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces. Žiadateľ kvantifikuje plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente ,,Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a iných údajov“, ktorý je prílohou č. 4 výzvy, a v ktorom je uvedený aj spôsob, akým žiadateľ stanovuje cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov projektu.
  • 6. Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
  • 7. Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú  realizáciu  hlavnej  aktivity  projektu,  t.  j.  plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 29.4.2021 do vyčerpania financií.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.opvai.sk/ .

Súbor s informáciami (PDF, 1MB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-projektov-ktorym-je-poskytovana-regionalna-investicna-pomoc

Podpora startupov a MSP z EIC Accelerator (Zelené inovácie) / Trvanie: od 21.4.2021 – 6.10.2021

Výzva je zameraná na podporu startupov a malých a stredných podnikoch v projektoch zameraných na zelené, ekologické inovácie a technológie.
Výzva je z Horizon Europe.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 496 760 000 €
 • výška dotácie nie je stanovená  
 • miera podpory nie je určená

Oprávnení prijímatelia:

 • Startupy
 • Malé a stredné podniky

Oprávnené aktivity:

 • V rámci výzvy na podporu zelených inovácií budú podporené projekty zamerané na implementáciu Európskej zelenej dohody (Grean Deal).
 • Projekty by mali riešiť najmä témy:
  • zmierňovanie zmeny klímy alebo adaptácie na ňu
  • dodávanie čistej, cenovo dostupnej a bezpečnej energie
  • prechod priemyslu na čisté alebo obehové hospodárstvo
  • udržateľná a inteligentná mobilita; obnova ekosystémov.
 • Dôraz bude kladený na projekty zameraná na tieto témy:
  • obnoviteľná energia vrátane obnoviteľného vodíka a skladovania energie
  • hĺbková renovácia budov
  • nízko uhlíkové odvetvia
  • batérie a iné systémy na skladovanie energie.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 21.4.2021 do 6.10.2021.

Viac informácií nájdete na stránke https://ec.europa.eu/info/funding-tenders.

Súbor s informáciami (PDF, 166 kB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-startupov-a-msp-z-eic-accelerator-zelene-inovacie

Výzva pre sociálnych inovátorov (2021) / Trvanie: 16.4.2021 – 14.5.2021

Výzva je zameraná na podporu sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu.
Výzva je z Nadácie Pontis.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, jednotlivci.

Finančné podmienky výzvy:

 • Výška dotácie 20 000 €
 • miera podpory je vo výške 100%

Oprávnení prijímatelia:

 • Oprávnení žiadatelia sú sociálni inovátori, ktorí majú nápad na riešenie spoločenského problému alebo sú v prvých fázach realizácie svojho nápadu.
 • Inovátori môžu pracovať už v existujúcej organizácii alebo firme alebo môžu byť iba súčasťou neformálnej skupiny.

Oprávnené aktivity:
Podporené budú inovatívne nápady, ktoré riešia problémy v jednej z oblasti:
– Udržateľnosť životného prostredia, (Environmental Sustainability),
– Klíma a smart poľnohospodárstvo (Climate-Smart Agriculture),
– Prístup k zdravotnej starostlivosti (Access to Health),
– Ekonomická inklúzia (Economic Inclusion through innovation for societal resilience to any region in Slovakia).

Čo získate?

 • víťaz alebo víťazka získajú: 5 000 € grant na začiatku programu, 15 000 € grant po presvedčení poroty o kvalitnom biznis pláne na záver programu,
 • účasť v 6-mesačnom akceleračnom programe,
 • skúsených mentorov, biznis koučov, ktorí pomôžu s definovaním zákazníckych potrieb a vytvorením škálovateľného udržateľného biznis plánu,
 • nástroje na sledovanie dopadu a monitorovanie progresu,
 • pomoc rásť profesionálne, aj osobnostne.

Akceleračný program obsahuje:

 • Modul (3 dni), výsledkom je pripravený tím na spoluprácu:
  • Spoznanie tímu,
  • Stanovenie cieľov,
  • Nastavenie nástrojov na spoluprácu.
 • 2. Modul (5 dní), výsledkom je vytvorený biznis model:
  • Stretnutia so stakeholdermi,
  • Porozumenie problému,
  • Návrhy na prototyp,
  • Draft biznis modelu.
 • 3. Modul (3 dni), výsledkom je presvedčená porota:
  • Prezentácia pred porotou,
  • Plán s ďalšími krokmi.
 • 4. Modul (2 dni), výsledkom je implementácia biznis modelu:
  • Vyhodnotenie dopadu,
  • Zdieľanie príkladov dobrej praxe.
  • Kapacitne je potrebné si v rámci 6-mesačného akceleračného programu vyčleniť 13 plných dní. Medzi jednotlivými modulmi strávi tím 3 až 4 hodiny za týždeň prácou v tíme.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 16.4.2021 do 14.5.2021

Viac informácií nájdete na stránke Nadácie Pontis.

Súbor s informáciami (PDF, 552, kB)

Zdroj: https://app.grantexpert.sk/vyzva/vyzva-pre-socialnych-inovatorov-2021.

Nová výzva Erasmus + (2021) / Trvanie: 8.4.2021 – 3.11.2021

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.
Výzva je z Erasmus +

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Finančné podmienky výzvy:

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, fyzické osoby, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie.

 • Celkový odhadovaný rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 2 453,5 mil. EUR:
  • Vzdelávanie a odborná príprava: 2 153,1 mil. EUR
  • Mládež: 244,7 mil. EUR
  • Šport: 41,7 mil. EUR
  • Jean Monnet: 14 mil. EUR
 • Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú orientačné, sú podmienené prijatím ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2021
   a v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+, sa môžu zmeniť.
 • Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na odkaze https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk
 • Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
 • Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Oprávnené aktivity:

 • Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
 • Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
 • Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

Výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

 • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
  • Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
  • Činnosti s účasťou mládeže
 • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
  • Partnerstvá pre spoluprácu:
   • kooperačné partnerstvá
   • drobné partnerstvá
  • Partnerstvá pre excelentnosť:
   • centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
   • učiteľské akadémie programu Erasmus+
   • akcia Erasmus Mundus
  • Partnerstvá pre inovácie:
   • aliancie pre inovácie
   • Neziskové športové podujatia
 • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
  • Európska mládež spolu Akcie Jean Monnet:
   • akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania
   • akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 8.4.2021 do 3.11.2021.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=1

Súbor s informáciami (PDF, 230 kB)

Cena EÚ pre inovátorky / Trvanie: 7.4.2021 – 30.6.2021

Výzva je zameraná na ocenenie žien – inovátoriek a podnikateliek, ktoré založili alebo spoluzaložili fungujúcu spoločnosť.
Výzva je z Komunitárne programy Európskej komisie.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • V prvej kategórii vyberá nezávislá porota z pomedzi prihlásených 3 víťazky, ktoré získajú každá po 100 000 €
 • V druhej kategórii sa jedna cena 50 000 € udeľuje sľubným „rastúcim inovátorkám“ vo veku do 30 rokov.

Okrem finančného ohodnotenia tiež výzva predpokladá, že ceny zvýšia povedomie verejnosti
o potenciáli, význame a prínose žien pre inovačný ekosystém a vytvoria silné vzory inšpirujúce ďalšie ženy.

Oprávnení prijímatelia:

 • Oprávnenými žiadateľkami pre túto výzvu sú ženy, ktoré založili alebo spoluzaložili inovatívnu spoločnosť fungujúcu najmenej dva roky pred termínom podania.

O čo ide?

Cena EÚ pre ženy inovátorky oslavuje podnikateľky stojace za významnými inováciami. EÚ sa pritom snaží zvýšiť povedomie o potrebe väčšieho počtu inovátoriek a vytvoriť vzory pre ďalšie ženy. Cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inovácie. Cenu vyhlasuje a spravuje Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP a víťazky vyberá nezávislá odborná porota. V hlavnej kategórii „Ženy inovátorky“ sa udeľujú tri ceny po 100 000 € ženám, ktoré podľa názoru poroty vynikli vo všetkých kritériách a vynikli medzi ostatnými uchádzačkami. V druhej kategórii sa jedna cena vo výške 50 000 € udeľuje nádejnej „vychádzajúcej inovátorke“ vo veku do 30 rokov.

Výberové kritériá:

 • Prelomová inovácia – spoločnosť založená alebo spoluzaložená žiadateľkou poskytuje skutočne inovatívny produkt alebo službu
 • Dopad – produkt alebo služba sa zameriava na konkrétnu spoločenskú potrebu alebo výzvu, s významnými výhodami pre občanov a ekonomiku
 • Inšpirácia – žiadateľka preukázala aktívne vedenie a zohrala kľúčovú úlohu v úspechu spoločnosti.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 7.4.2021 do 30.6.2021

Viac informácií nájdete na https://ec.europa.eu/

Súbor s informáciami (PDF, 163 kB)

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji / Trvanie: 8.12.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
BB kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 3 000 000 €
 • minimálna výška  grantu na 1 projekt je 50 000 €
 • maximálna výška finančného príspevku nesmie presiahnuť 200 000 €
 • maximálna miera podpory: 90%

Oprávnení prijímatelia:

Fyzické alebo právnické osoby

 • a) osoby zapísané v obchodnom registri;
 • b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
  • spĺňajú definíciu MSP
  • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR
  • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov
  • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov
  • majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy, a to minimálne 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
  • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.
 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
  1. Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.
  2. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 – Doplňujúce údaje.
  3. Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti45 predmetu projektu.
  4. Projekt musí byť zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí výlučne pod jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Vysoká technologická úroveň
21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovStredne vysoká technologická úroveň

Stredne vysoká technologická úroveň
20 – Výroba chemikálií a chemických produktov
27 – Výroba elektrických zariadení
28 – Výroba strojov a zariadení i. n.
29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 – Reprodukcia záznamových médií
23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 – Výroba a spracovanie kovov
25 – Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení (25) okrem výroby zbraní a streliva (25.4)
33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka  technologická úroveň
10 – Výroba potravín
11 – Výroba nápojov
13 – Výroba textilu
14 – Výroba odevov
15 – Výroba kože a kožených výrobkov
16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17– Výroba papiera a papierových výrobkov
18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií
31 – Výroba nábytku32 – Iná výroba (okrem 32.5)

Poznatkovo intenzívne služby
59 – Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
61 – Telekomunikácie
62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63 – Informačné služby (okrem 63.91)
73 – Reklama a prieskum trhu

Ostatné oprávnené odvetvia:
41 – Výstavba budov
43 – Špecializované stavebné práce (okrem 43.1)
45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
55 – Ubytovanie
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
82 – Administratívne pomocné kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti
95 – Oprava počítačov osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96 – Ostatné osobné služby

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 8.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty

PDF s informáciami (PDF, 1MB)

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 1.12.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu budovania a dobudovania kanalizácií a zlepšenie prístupu
k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 17 500 000 €
  (spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu ide o sumu 19 558 823,53 €)
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená 
 • maximálna výška príspevku je  2 850 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Harmonogram výzvy:
*Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 22.03.2021
*Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17.05.2021

Oprávnení prijímatelia:

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • obce z Iniciatívy Catching – up Regions

Oprávnené aktivity:

 • budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd,
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry
 • výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody

Otvorenie výzvy/termín podania žiadosti:
od 1.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke http://www.minv.sk/aktuality alebo v prílohe (PDF, 136 kB).

Dotácie z MPSVR SR a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou / Trvanie: 12.11.2020 do vyčerpania financií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Veľké podniky

Oprávnení prijímatelia:
* Fyzické osoby
* Právnické osoby

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 12.11.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu / Trvanie: 9.11.2020 – 31.12.2021

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.
Výzva je z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KK kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie sa vypočítava individuálne:

Príklad výpočtu podpory:
1) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 50%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 1 000 000€. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže tržby mu klesli o viac ako 40%.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 4% = 80 000€.

2) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 87,5%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 250 000€.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 10% = 200 000€.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.11.2020 do 31.12.2021

Oprávnení prijímatelia:
Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19  – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.mindop.sk/cestovnyruch, alebo v prílohe (PDF, 433 kB).

SOS Dotácia – druhá vlna (Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu) / Trvanie: 5.11.2020 do vyčerpania financií

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.  Dotáciu poskytuje MPSVR SR.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby

Finančné podmienky výzvy:

 • maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 800 € (300 € za 1 mesiac)
 • maximálna miera podpory nie je stanovená

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.11.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:
  • zo závislej činnosti
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 €/mesačne
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia; Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:
  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia)

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk/, alebo v prílohe (PDF, 254 kB).

Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 2020 / Trvanie: 27.10.2020 do vyčerpania financií

Cieľom tejto výzvy je lepšia integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou týchto komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 10 000 000 €
 • maximálna výška dotácie 1 900 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  –14.12.2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola  –01.02.2021
 • Uzavretie 3. hodnotiaceho kola  –01.03.2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:
obce s prítomnosťou rómskych komunít v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja
Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete na https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_curi_pre_psk_2020/Priloha%20c.%207%20-%20Zoznam%20opravnenych%20ziadatelov.pdf

Oprávnené aktivity:

 • V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú  gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
  • A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr.TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné  služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid -19.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
  • C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
  • D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
  • E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)
 • V rámci špecifického  cieľa  6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • F:Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
  • G:Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít
  • H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
  • I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
  • J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Viac informácii o výzve:

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

alebo vo Výzve na predkladanie ŽoNFP (PDF, 893 kB)

Integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (2020) / Trvanie: 9.10.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu modernizácie zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
ZA kraj, BB kraj, , KE kraj, PO kraj, NR kraj, TT kraj, TN kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 20 000 000 €
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená
 • maximálna výška príspevku na 1 projekt nesmie prekročiť 900 000 €
 • miera podpory max 95%

Časový harmonogram:

 • Ukončenie 1. hodnotiaceho kola: 15. 1. 2021
 • Ukončenie 2. hodnotiaceho kola: 15. 2. 2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • subjekt  územnej  samosprávy  (obec,  VÚC) – platí  v prípade,  ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve
 • nezisková  organizácia zriadená podľa zákona  č. 213/1997 Z.  z. o neziskových  organizáciách  poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  predpisov, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti    uvedené Zabezpečenie  integrácie  služieb  zdravotnej  starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ  bola  ako forma  zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.
 • Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu. Zoznam nájdete v prílohe č. 5 tejto výzvy
 • ŽoNFP môže predložiť iba žiadateľ, ktorý je uvedený v príslušnom zozname oprávnených spádových oblastí v kategórii menej rozvinutého regiónu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:
  • A. výstavba nových budov,
  • B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
  • C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, 
  • D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
  • E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  • F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
  • G. budovanie bezbariérových prístupov, 
  • H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Oprávnené typy aktivít D.až G.musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C.
  V  prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú  hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

Viac informácii o výzve nájdete na stránke ministerstva www.mpsr.sk, alebo v priloženom dokumente (pdf, 1 MB)

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020 / Trvanie: 6.8.2020 – do vyčerpania financií

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 16 349 708 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 6.8.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Viac informácii o výzve:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Príloha v PDF formáte

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Manuál Ako sa pripraviť a čo treba splniť na úspešné podanie žiadosti (PDF, 2MB) pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov od spoločnosti Grandexpert.