Európska komisia uviedla do života Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

V nasledujúcich rokoch sa rozvoj sociálnej ekonomiky v Európe bude opierať o Akčný plán pre sociálne hospodárstvo, ktorý schválila Európska komisia 9. decembra 2021.  Ide o významný krok verejnej politiky Únie, ktorý ponúka pozitívne vyhliadky pre Európu a vytvára potenciál rozšíriť sociálnu ekonomiku v európskom priestore za hranicu súčasných 6,3 % celkovej zamestnanosti.

Podpora sociálnych investícií, rozširovanie subjektov sociálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest

Plán bol oficiálne prezentovaný na konferencii v Bruseli 16. decembra 2021 a publikovaný pod názvom „Budovanie hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí: akčný plán pre sociálne hospodárstvo.  Realizácia je plánovaná na obdobie rokov 2021-2030 s priebežným hodnotením v roku 2025.   Cieľom Akčného plánu je podporiť sociálne investície, vznik a rozširovanie subjektov sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov, ich inovačnú kapacitu a tvorbu pracovných miest. Zahŕňa 38 konkrétnych opatrení v kľúčových oblastiach, ktorými sú: tvorba právnych rámcov a politík pre rozvoj sociálneho hospodárstva; otváranie príležitostí pre rozvoj subjektov sociálnej ekonomiky a podpora budovania kapacít; zviditeľnenie a zvyšovanie uznania sociálneho hospodárstva a jeho potenciálu.  Realizácia plánovaných krokov, ktorá sa začne už v roku 2022, by mala priniesť, okrem iného, súbor odporúčaní Rady EÚ pre budovanie rámcových podmienok sociálnej ekonomiky, nový portál sociálnej ekonomiky EÚ s informáciami o politikách, iniciatívach a financovaní, Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie, iniciatívu „kupuj sociálne“, finančné produkty pre sociálne podniky, či akadémiu pre mladých sociálnych podnikateľov.  

Plán je výsledkom komplexného procesu konzultácií a prípravy so zapojením členských štátov EÚ a subjektov zainteresovaných v rozvoji sociálnej ekonomiky.  Nadväzuje na výsledky predchádzajúcich iniciatív (Iniciatíva pre sociálne podnikanie v roku 2011 a Iniciatíva pre začínajúce a rozširujúce sa podniky z roku 2016) a zároveň reflektuje na existujúce potreby zavedenia spravodlivého, udržateľného a odolného ekonomického modelu, ešte viac umocnené pandémiou Covid-19. Táto ukázala odolnosť, vynaliezavosť a prispôsobivosť podnikateľských modelov sociálneho hospodárstva. Slovami komisára pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasa Schmita „sociálne hospodárstvo, vďaka svojim silným miestnym koreňom, ponúka inovatívne riešenia zdola pre mnohé globálne výzvy dneška, či už ide o klimatickú zmenu, digitalizáciu alebo sociálne vylúčenie. Pracuje pre a spolu s miestnymi spoločenstvami a ma obrovský potenciál tvorby pracovných miest. S akčným plánom sa môžu subjekty sociálneho hospodárstva viac rozširovať,   lepšie identifikovať a byť ešte väčším prínosom pre spoločnosť“.  Na politickej úrovni realizáciu plánu podporí aj nadchádzajúce predsedníctvo Francúzska v Rade EÚ a konferencia Sociálna ekonomika EÚ plánovaná vo februári 2022 v Štrasburgu.