Aktualizácia č. 9 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Aktualizáciu č. 9 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 10/2022/§54 – IP SP.

Zmena v Oznámení sa týka:
• úpravy limitu mesačnej výšky príspevku na mzdové náklady, ktorý bol aktualizovaný na rok 2022 vo výške maximálne 1 581,83 €, mesačne na jedného zamestnanca
dodatku schémy štátnej pomoci SA.101231 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v znení dodatkov č. 1 a č. 2.

Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky,