Informácia k ukončeniu NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že v zmysle národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky-nenávratná zložka“ bolo prijímanie žiadostí k 31.01.2022 ukončené.

Aktuálne MPSVR SR skúma možnosti predĺženia termínu na predkladanie žiadostí.

Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky.