Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 15. 7. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 7 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 8/2021/§54 – IP SP.  

Zmena v Oznámení sa týka procesov verejného obstarávania a registrované sociálne podniky, ktoré budú v rámci investičnej podpory realizovať obstarávanie, budú povinné postupovať v súlade s pravidlami Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania.
Príručku vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia postupov určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania.

Zmena bola vykonaná v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie IP na strane 48:
• Príloha č. 13   Dohoda o poskytnutí investičnej pomoci–Opatrenie 1_verzia 4
• Príloha č. 13a Dohoda o poskytnutí investičnej pomoci–Opatrenie 2_verzia 4
• Príloha č. 13b Dohoda o poskytnutí investičnej pomoci–Opatrenie 3_verzia 4
• Príloha č. 13c Dohoda o poskytnutí investičnej pomoci–Opatrenie 4_verzia 4
• a v prílohách 13 a 13 b v čl. XI, bode b a prílohách 13a a 13c v čl. III, bod b.

Kompletné informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré projekt realizuje.

ilustračný obrázok . výkričník

V prípade záujmu o investičnú pomoc pre registrované sociálne podniky je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.