Aktualizácia č. 8 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 2. 8. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 8 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 9/2021/§54 – IP SP.  

Zmeny nastali v súlade s časovým harmonogramom národného projektu, nakoľko dňom 31. 7. 2021 bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci Opatrenia 1 a 3.

ilustračný obrázok - výkričník

Od 1. augusta 2021 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci, formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov, len v rámci Opatrenia 2 a Opatrenia 4.

Konkrétne zmeny v Aktualizácii č. 8 sa týkajú nasledovných častí Oznámenia a jeho príloh:
• Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie IP – zmena na stranách 5, 6, 14, 18, 30,
• vyňaté prílohy: Príloha 13 Dohoda  – Opatrenie 1_verzia 4 a Príloha 13b Dohoda – Opatrenie 3_verzia 4,
• aktualizované prílohy: Príloha 13a Dohoda – Opatrenie 2_verzia 5, Príloha 13c Dohoda – Opatrenie 4_verzia 5.

ilustračný obrázok . výkričník

V prípade záujmu o bezplatné poradenstvo je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

Kompletné informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré projekt realizuje.