Druhy registrovaných sociálnych podnikov

Podľa šírky záberu:

  • verejnoprospešný – pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním verejného záujmu – poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby, ako je tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana obyvateľstva; zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu; poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vytváranie spoločensky prospešnej služby
  • komunitnoprospešný – pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním komunitného záujmu – poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné považovať a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby, ako je tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana obyvateľstva; zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu; poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vytváranie spoločensky prospešnej služby

Podľa zamerania:

  • Integračný verejnoprospešný podnik, ktorý svojou činnosťou napĺňa spoločensky prospešnú službu – podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti; musí zamestnávať najmenej 30 % znevýhodnených alebo zraniteľných osôb v pracovnom pomere, ktorého minimálny rozsah je uvedený v zákone č. 112/2018 Z. z..  
  • sociálny podnik bývania – verejnoprospešný podnik, ktorý svojou činnosťou napĺňa spoločensky prospešnú službu – zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu; spoločensky prospešné nájomné bývanie; príjmová hranica oprávnených osôb, ktoré tvoria domácnosť: nepresahuje štvornásobok sumy životného minima;  najmenej 70 % bytov pre ľudí s príjmom do tejto hranice; nákladové nájomné (energie, údržba, splátka úveru); domy postavené s verejnou podporou – 30 rokov zákaz predaja
  • všeobecný registrovaný sociálny podnik – napĺňa ktorúkoľvek zo spoločensky prospešných  služieb – zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, kultúra, vzdelávanie, výchova, ekológia…, na ktorý nie sú kladené prísnejšie podmienky