Druhy registrovaných sociálnych podnikov

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje druhy registrovaných sociálnych podnikov.

Podľa šírky záberu:

Verejnoprospešný
– pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním verejného záujmu – poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby, ako je tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana obyvateľstva; zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu; poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vytváranie spoločensky prospešnej služby.

Komunitnoprospešný
– pozitívny sociálny vplyv dosahuje napĺňaním komunitného záujmu – poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné považovať a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria,
okrem
poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby, ako je tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana obyvateľstva; zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu; poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vytváranie spoločensky prospešnej služby.

Podľa zamerania:

INTEGRAČNÝ PODNIK
verejnoprospešný podnik, ktorý svojou činnosťou napĺňa spoločensky prospešnú službu podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
musí zamestnávať najmenej 30 % znevýhodnených alebo zraniteľných osôb v pracovnom pomere, ktorého minimálny rozsah je uvedený v zákone č. 112/2018 Z. z.  

SOCIÁLNY PODNIK BÝVANIA
– verejnoprospešný podnik, ktorý svojou činnosťou napĺňa spoločensky prospešnú službu  zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu; spoločensky prospešné nájomné bývanie
príjmová hranica oprávnených osôb, ktoré tvoria domácnosť nepresahuje štvornásobok sumy životného minima; 
najmenej 70 % bytov pre ľudí s príjmom do tejto hranice;
nákladové nájomné (energie, údržba, splátka úveru);
domy postavené s verejnou podporou – 30 rokov zákaz predaja

VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK
– napĺňa ktorúkoľvek zo spoločensky prospešných  služieb – zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, kultúra, vzdelávanie, výchova, ekológia…, na ktorý nie sú kladené prísnejšie podmienky.

Aby sa subjekt, ktorý spĺňa atribúty sociálneho podniku, mohol stať registrovaným sociálnym podnikom, musí o registráciu požiadať.
Priznaním štatútu registrovaného sociálneho podniku získava subjekt osvedčenie od štátu (MPSVR SR) o tom, že spĺňa všetky zákonom dané podmienky na priznanie takéhoto štatútu a môže vykonávať hospodársku činnosť ako Registrovaný sociálny podnik.

Sociálny podnik bývania – prehľadný leták (informácie v skratke)

►Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky