Sociálny podnikateľ – od podnikateľskej myšlienky k plánu

Podporovať sociálnu ekonomiku alebo sociálne podnikať

Ako živnostník alebo obchodná spoločnosť podnikáte s cieľom dosahovať zisk.  Aj popritom sa môžete zúčastňovať na rozvoji sociálnej ekonomiky, pretože sociálna ekonomika je súhrn aktivít (nie subjektov), ktoré sú zamerané na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu alebo v širšom význame spoločenského dopadu.

Na rozvoji sociálnej ekonomiky sa podieľate, ak popri podnikaní vykonávate aktivity, ktoré spadajú do kategórie spoločenská zodpovednosť[1].  V praxi to znamená, že sa staráte o svojich zamestnancov, správate sa eticky, minimalizujete negatívny dopad svojej činnosti na životné prostredie, podporujete miestnu komunitu.
Takisto, môžete spolupracovať so sociálnymi podnikmi, napríklad s chránenou dielňou v rámci náhradného plnenia v súvislosti so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených osôb[2].

Stále však platí, že ste bežným podnikateľom, nie ste subjektom sociálnej ekonomiky, pretože vašim primárnym cieľom je maximalizácia zisku.

Ak máte silnú motiváciu (možno vlastný príbeh), vidíte príležitosti a veríte svojej myšlienke, môžete to zmeniť na sociálne podnikanie a primárne sledovať dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.


Pri uvažovaní vám pomôže, ak si zodpoviete na základné otázky (viac nájdete v článku Podnikanie pre zisk alebo spoločenský prospech). Dôležité je, aby ste si uvedomili, v čom bude vaše podnikanie iné.

Podľa Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov je sociálnym podnikom subjekt sociálnej ekonomiky:  

  • ktorý vykonáva hospodársku činnosť sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
  • ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
  • v ktorom k dosahovaniu pozitívnemu sociálnemu vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
  • ktorý, ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, viac ako 50 % zisku po zdanení použije na dosiahnutie hlavného cieľa,
  • ktorý, ak časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ,
  • ktorý do  spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

Zákon umožňuje zvoliť si rôzne právne formy podnikania (PDF, 783 kB). Sociálne podnikať môžete ako fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, družstvo alebo obchodná spoločnosť, či už je to spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť.
Najdôležitejšie však je, aby ste si najskôr zadefinovali cieľ sociálneho podnikania a potom si zvolili právnu formu sociálneho podniku. Ak budete mať jasný cieľ, ľahšie nájdete cestu k jeho naplneniu. Pomôže vám v tom vypracovanie podnikateľského plánu.

Prečo treba plánovať

Tak ako komerčné, aj sociálne podnikanie sa bude riadiť podnikateľským plánom. Ak ste ho už zostavovali, viete, že je dôležité mať ho v písomnej podobe. Ak podnikanie je pre vás nové, o to viac je podnikateľský plán pre vás dôležitý.  Prostredníctvom plánu dáte formu vašim myšlienkam, riešeniam, plánovaným aktivitám, viete si usmerniť svoju prácu a presvedčiť aj iných, napríklad banku alebo investora, že viete, čo robíte. 

Podnikateľský plán je kľúčovým dokumentom pre váš sociálny podnik pri realizácii podnikateľskej činnosti, jej riadení a ďalšom plánovaní.
Je to „živý dokument“, ktorý vás bude sprevádzať počas celej činnosti sociálneho podniku, ktorý budete aktualizovať na základe vývoja a zmien v prostredí – na trhu, v odvetví, regióne, miestnej komunite, v legislatíve. Prostredníctvom plánu budete komunikovať s bankou, investormi, zákazníkmi, miestnou komunitou, verejným sektorom.  

V praxi sa stretnete s pojmami podnikateľský zámer, podnikateľský plán, projekt činnosti alebo podnikateľský projekt. Existuje nejednotnosť v terminológii a často sa tieto pojmy používajú ako synonymá.
Podnikateľský zámer najčastejšie chápeme ako rozpracovanie a strategické vyjadrenie podnikateľského nápadu alebo myšlienky, je to vízia, ktorú sa podnikateľ usiluje naplniť.
Podnikateľský plán predstavuje dokument, ktorý je výsledkom rozhodnutia podnikateľa o jeho podnikateľskom zámere, ktorý je spracovaný do písomnej podoby.
Podstatnejšie ako terminológia je uvedomiť si dôležitosť plánovania v podnikateľskej činnosti, stotožniť sa so svojim plánom, implementovať ho a efektívne využiť v komunikácii cieľov podniku a najmä svojho úsilia o napĺňanie spoločensko-prospešných cieľov prostredníctvom sociálneho podnikania.  

Ako na podnikateľský plán

Podnikateľský plán umožňuje dať logickú štruktúru vašej podnikateľskej myšlienke a odpovediam na základné otázky, ktoré ste si položili pri rozhodovaní o tom, či sa pustíte do sociálneho podnikania, na čo sa zameriate na začiatku a v ďalších rokoch podnikania, ako ho budete financovať.

Podnikateľský plán predkladaný pri registrácii sociálneho podniku musí byť jasný a zrozumiteľný a poskytnúť minimálne tieto informácie, ktoré sú dôležité pre posúdenie relevantnosti, realizovateľnosti a udržateľnosti sociálneho podnikania:
základné informácie o podniku a jeho riadení
hlavný cieľ sociálneho podniku (uvedený aj v základnom dokumente)
spôsob dosahovania a merania pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV)
predmet hospodárskej činnosti podľa OR, ŽR, zápisu v relevantnom registri
špecifikácia činnosti, ktorou podnik dosahuje PSV
základné informácie o podniku a jeho riadení
možnosti rozvoja sociálneho podnikania s cieľom jeho dlhodobej udržateľnosti
prehľad ekonomických informácií.

Každá oblasť podnikania má svoje špecifiká, neexistuje preto univerzálna alebo ideálna štruktúra podnikateľského plánu. Pripravili sme pre Vás dokumenty, ktoré Vám uľahčia predkladanie potrebným podkladov:
Štruktúra podnikateľského plánu (PDF, 1 MB) – metodické usmernenie k vypracovaniu
Príloha č. 2 – Podnikateľský plán sociálneho podniku (DOCX, 22 kB) – vzor formuláru
Príloha č. 2.1 – Finančný plán pre nové podniky (XLSX, 46 kB) – vzor

Podnikateľský plán by mal vždy obsahovať minimálne 3 časti:
1) podnikateľský (biznis) model
2) marketing
3) financie

Podnikateľský (biznis) model a marketing

Pri tvorbe podnikateľského modelu sa zamýšľate nad oblasťou podnikania a spôsobom generovania príjmov, situáciou v odvetví, stratégiou podnikania. Potrebujete si zistiť čo najviac informácií o ostatných podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakej oblasti,  o situácii a trendoch v odvetví, o veľkosti trhu. Na základe týchto informácií zistíte, či podnik môže byť konkurencieschopný.
Sociálny podnik musí špecifikovať hlavný cieľ svojej činnosti a spôsob akým bude dosahovať a merať pozitívny sociálny vplyv a tieto musí zakotviť vo svojom základnom dokumente (napr. spoločenská zmluva, zakladateľská listina, stanovy, štatút a iné v závislosti od právnej formy – odsek 3, § 6 Zákona o SE/SP).

V marketingovej časti sa venujete definovaniu trhu, cieľovej skupiny zákazníkov, plánu predaja, cenovej politike, konkurentom, iným subjektom, na ktoré podnikateľská činnosť môže mať vplyv, alebo ktorí svojou činnosťou môžu ovplyvniť fungovanie sociálneho podniku. 

Financie

Súčasťou podnikateľského plánu je aj finančný plán, v ktorom sa na podnikanie pozeráte cez peniaze. Konkrétna štruktúra a miera detailnosti sa odvíja od účelu plánu, prípadne požiadaviek financujúcej inštitúcie. Spolu s vašim finančným manažérom, ktorý plán zostavuje si vyjasníte vstupnú investíciu, zdroje financovania, odhad výnosov na základe plánu predaja, významné nákladové položky a v prípade, že ho predkladáte banke, zostavujete aj detailný plán cash flow, z ktorého banka posúdi vašu schopnosť splácať záväzky. Vo finančnom pláne riešite aj otázku ziskovosti a udržateľnosti podnikania z dlhodobého hľadiska. Základná projekcia ekonomiky podnikania v číslach je súčasťou podnikateľského plánu pri registrácii sociálneho podniku na MPSVR SR.  

Odporúčanie na záver

Keď píšete podnikateľský plán, myslite na to, že svoj podnik predstavujete tým, ktorí o vás nič nevedia a chcete im zrozumiteľne vysvetliť: v čom chcete podnikať, čo chcete dosiahnuť, ako to chcete dosiahnuť, v čom je sociálny  aspekt vášho podnikania, aké máte financie, ako budete svoje podnikanie rozvíjať. Či už je plán stručný a jednoduchý alebo rozsiahly a detailný, nikdy nemá byť výsledkom „zrýchleného alebo čiastkového zamyslenia sa nad podnikaním“.  Podnikateľský plán núti podnikateľa, a to je dôležité najmä pri začínajúcom podnikateľovi, aby si premyslel a objektívne posúdil dôležité aspekty podnikania vo vonkajšom prostredí, napr. konkurencia, dodávatelia, odberatelia, veľkosť trhu,  ako  aj vo vnútornom prostredí, napr. marketing, predaj, financie, ľudia, vybavenie, priestory. Tieto sformuluje do plánu, ktorého rozsah bude zodpovedať účelu, teda tomu, čo a komu chce podnikateľ komunikovať (napríklad stručnejšie pri registrácii sociálneho podniku, pri predstavení podniku investorovi, podrobnejšie pri žiadosti o úver, pri dlhodobom strategickom plánovaní).

Podnikateľský plán nie je článok, životopis alebo esej.
V súvislých a dlhých textoch sa podstatné informácie hľadajú veľmi ťažko.
Dajte vášmu plánu štruktúru a urobte ho zrozumiteľným pre všetkých.
Príbehy a články budú písať iní o vašich úspechoch v sociálnom podnikaní!

[1] Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ (ang. Corporate social responsibility – CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov (zdroj: www.employment.gov.sk).Môže sa o nej uvažovať ako o „dobrom susedstve“, ktoré sa podniky snažia v prvom rade nepoškodzovať a v druhom rade sa snažia dobrovoľne spájať, aby pomohli riešiť problémy v susedstve (World Business Council for Sustainable Development).

[2] Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ môže tento povinný podiel splniť aj formou zadania zákazky vhodnej na zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, čiže môže túto zákazku zadať chránenej dielmi alebo integračnému sociálnemu podniku.


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc