Mimovládna nezisková organizácia – ako stručne spracovať podnikateľský zámer

Od podnikateľskej myšlienky k plánu

Mimovládna nezisková organizácia ako sociálny podnik

Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE/SP) prináša jasno do sveta sociálnej ekonomiky, jej aktivít a subjektov, ktoré ich realizujú alebo na nich participujú. Ako mimovládna nezisková organizácia (MNO), či už občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia alebo neinvestičný fond,  ste subjektom sociálnej ekonomiky, pretože poskytujete spoločensky prospešnú službu, ktorou napĺňate verejný alebo komunitný záujem. 

Účel, na ktorý ste organizáciu založili napĺňate realizáciou aktivít na nekomerčnom princípe, nezameriavate sa na dosahovanie zisku. Primárne sledujete dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, čo je jednou zo základných podmienok, ktoré musí spĺňať sociálny podnik.   

Svoju neziskovú činnosť však musíte financovať, pretože tak ako bežný podnikateľský subjekt, musíte zaplatiť náklady.  Môžete sa oprieť o podporu štátu, ktorý oceňuje všeobecne prospešný prínos MNO a umožňuje vám získať verejné zdroje na financovanie činnosti, prostredníctvom poskytovania dotácií, grantov alebo oslobodenia od dane z príjmu z hlavnej všeobecne prospešnej činnosti.  Môžete získavať aj súkromné zdroje, napríklad dary, členské príspevky, verejné zbierky alebo doplnkové zdroje financovania získate z vlastnej činnosti, čiže z predaja tovarov a služieb.  

Nezisková organizácia, občianske združenie a nadácia môžu aj podnikať.
Zákon o SE/SP umožňuje MNO, aby sa pri zachovaní svojej právnej formy mohli stať sociálnym podnikom.

Podľa Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov je sociálnym podnikom subjekt sociálnej ekonomiky

 • ktorý vykonáva hospodársku činnosť sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
 • ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
 • v ktorom k dosahovaniu pozitívnemu sociálnemu vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
 • ktorý, ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, viac ako 50 % zisku po zdanení použije na dosiahnutie hlavného cieľa,
 • ktorý, ak časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ,
 • ktorý do  spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

V priloženej tabuľke Právna úprava mimovládnych neziskových organizácií a možnosti podnikania (PDF, 473 kB) nájdete zoznam MNO podľa druhu a k tomu priradený prehľad podmienok podnikania.

Podnikanie vám umožňuje rozšíriť si zdroje svojich príjmov. Ak dosiahnete zisk, v plnom rozsahu (100 % socializácia) ho reinvestujete do dosahovania svojho hlavného cieľa.

Ako MNO teda spĺňate, vzhľadom na účel založenia a povahu vašej činnosti, väčšinu podmienok, ktoré musí splniť sociálny podnik podľa Zákona o SE/SP. Aby ste ním skutočne mohli byť, musíte samostatne a vo vlastnom mene vykonávať hospodársku činnosť, ktorá nemôže byť ojedinelá, ale sústavná.

Znamená to, že vstupujete na trh s cieľom vymeniť svoju službu alebo tovar za trhovú cenu.  Je preto dôležité, aby ste si premysleli, pre ktoré služby alebo tovary viete na trhu nájsť platiaceho zákazníka. Hospodársku (podnikateľskú) činnosť musíte vykonávať aj v prípade, že pozitívny sociálny vplyv naďalej budete dosahovať svojou nehospodárskou činnosťou.

Predtým, než investujete čas, energiu a peniaze do prípravy na reálne podnikanie si odpovedzte minimálne na tieto kľúčové otázky, ktoré nájde v článku Mimovládna nezisková organizácia – od neziskovej činnosti k podnikaniu.

Od myšlienky k podnikateľskému plánu

Ak vás odpovede na kľúčové otázky priviedli k záveru, že viete svoju doteraz neziskovú činnosť (alebo jej časť) transformovať do činnosti podnikateľskej alebo ste našli úplne novú podnikateľskú príležitosť, ktorá vám bude generovať príjmy, predstavte svoju podnikateľskú myšlienku prostredníctvom podnikateľského plánu.

Fáza prípravy plánu bude pravdepodobne pre vás novinkou, ale nie prekážkou.  Plán zostavuje každý podnikateľ a je veľmi dôležitý aj pre váš sociálny podnik, najmä, ak ste doteraz nemali žiadne skúsenosti s podnikaním. Ak sa pýtate, či je potrebné mať ho v písomnej podobe, tak jednoznačne áno.  Dáte tým formu vašim myšlienkam, riešeniam, plánovaným aktivitám, viete si usmerniť svoju prácu a presvedčiť aj iných, napríklad banku alebo investora, že viete, čo robíte. 

Prečo treba plánovať

Podnikateľský plán je kľúčovým dokumentom pre váš sociálny podnik pri realizácii podnikateľskej činnosti, jej riadení a ďalšom plánovaní. Je to „živý dokument“, ktorý vás bude sprevádzať počas celej činnosti sociálneho podniku, ktorý budete aktualizovať na základe vývoja a zmien v prostredí – na trhu, v odvetví, regióne, miestnej komunite, v legislatíve. Prostredníctvom plánu budete komunikovať s bankou, investormi, zákazníkmi, miestnou komunitou, verejným sektorom. 

V praxi sa stretnete s pojmami podnikateľský zámer, podnikateľský plán i alebo podnikateľský projekt. Existuje nejednotnosť v terminológii a často sa tieto pojmy používajú ako synonymá.

Podnikateľský zámer najčastejšie chápeme ako rozpracovanie a strategické vyjadrenie podnikateľského nápadu alebo myšlienky, je to vízia, ktorú sa podnikateľ usiluje naplniť. Podnikateľský plán predstavuje dokument, ktorý je výsledkom rozhodnutia podnikateľa o jeho podnikateľskom zámere, ktorý je spracovaný do písomnej podoby.

Podnikateľský plán sa zostavuje vo vzťahu k hospodárskej činnosti. V prípade, že pozitívny sociálny vplyv bude váš podnik dosahovať vykonávaním nehospodárskej činnosti, túto popíšete v projekte činnosti, ktorý môže byť samostatný alebo môže byť súčasťou podnikateľského plánu sociálneho podniku. 

Dôležité je uvedomiť si význam plánovania v podnikateľskej činnosti, stotožniť sa sa svojim plánom, implementovať ho a efektívne využiť v komunikácii cieľov podniku a najmä svojho úsilia o napĺňanie spoločensko-prospešných cieľov prostredníctvom sociálneho podnikania.  

Ako na podnikateľský plán

Podnikateľský plán umožňuje dať logickú štruktúru vašej podnikateľskej myšlienke a odpovediam na základné otázky, ktoré ste si položili pri rozhodovaní o tom, či sa pustíte do sociálneho podnikania, na čo sa zameriate na začiatku a v ďalších rokoch podnikania, ako ho budete financovať.

Podnikateľský plán predkladaný pri registrácii sociálneho podniku musí byť jasný a zrozumiteľný a poskytnúť minimálne tieto informácie, ktoré sú dôležité pre posúdenie relevantnosti, realizovateľnosti a udržateľnosti sociálneho podnikania:

 • základné informácie o podniku a jeho riadení
 • hlavný cieľ sociálneho podniku (uvedený aj v základnom dokumente)
 • spôsob dosahovania a merania pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV)
 • predmet hospodárskej činnosti podľa OR, ŽR, zápisu v relevantnom registri
 • špecifikácia činnosti, ktorou podnik dosahuje PSV
 • možnosti rozvoja sociálneho podnikania s cieľom jeho dlhodobej udržateľnosti
 • prehľad ekonomických informácií.

Každá oblasť podnikania má svoje špecifiká, neexistuje preto univerzálna alebo ideálna štruktúra podnikateľského plánu. Pripravili sme pre Vás dokumenty, ktoré Vám uľahčia predkladanie potrebným podkladov:
Štruktúra podnikateľského plánu (PDF, 1 MB) – metodické usmernenie k vypracovaniu
Príloha č. 2 – Podnikateľský plán sociálneho podniku (DOCX, 22 kB) – vzor formuláru
Príloha č. 2.1 – Finančný plán pre nové podniky (XLSX, 46 kB) – vzor

Podnikateľský plán by mal vždy obsahovať minimálne 3 časti:

 1. podnikateľský (biznis) model
 2. marketing
 3. financie
Podnikateľský (biznis) model a marketing

Pri tvorbe podnikateľského modelu sa zamýšľate nad oblasťou podnikania a spôsobom generovania príjmov, situáciou v odvetví, stratégiou podnikania. Potrebujete si zistiť čo najviac informácií o ostatných podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakej oblasti,  o situácii a trendoch v odvetví, o veľkosti trhu. Na základe týchto informácií zistíte, či podnik môže byť konkurencieschopný. Sociálny podnik musí špecifikovať hlavný cieľ svojej činnosti a spôsob akým bude dosahovať a merať pozitívny sociálny vplyv a tieto musí zakotviť vo svojom základnom dokumente (napr. spoločenská zmluva, zakladateľská listina, stanovy, štatút a iné v závislosti od právnej formy – odsek 3, § 6 Zákona o SE/SP).

V marketingovej časti sa venujete definovaniu trhu, cieľovej skupiny zákazníkov, plánu predaja, cenovej politike, konkurentom, iným subjektom, na ktoré podnikateľská činnosť môže mať vplyv, alebo ktorí svojou činnosťou môžu ovplyvniť fungovanie sociálneho podniku.

Financie

Súčasťou podnikateľského plánu je aj finančný plán, v ktorom sa na podnikanie pozeráte cez peniaze.
Konkrétna štruktúra a miera detailnosti sa odvíja od účelu plánu, prípadne požiadaviek financujúcej inštitúcie. Spolu s vašim finančným manažérom, ktorý plán zostavuje si vyjasníte vstupnú investíciu, zdroje financovania, odhad výnosov na základe plánu predaja, významné nákladové položky a v prípade, že ho predkladáte banke, zostavujete aj detailný plán cash flow, z ktorého banka posúdi vašu schopnosť splácať záväzky.
Vo finančnom pláne riešite aj otázku ziskovosti a udržateľnosti podnikania z dlhodobého hľadiska. Základná projekcia ekonomiky podnikania v číslach je súčasťou podnikateľského plánu pri registrácii sociálneho podniku na MPSVR SR. 

Odporúčanie na záver

Keď píšete podnikateľský plán, myslite na to, že svoj podnik predstavujete tým, ktorí o vás nič nevedia a chcete im zrozumiteľne vysvetliť: v čom chcete podnikať, čo chcete dosiahnuť, ako to chcete dosiahnuť, v čom je sociálny  aspekt vášho podnikania, aké máte financie, ako budete svoje podnikanie rozvíjať.
Či už je plán stručný a jednoduchý alebo rozsiahly a detailný, nikdy nemá byť výsledkom „zrýchleného alebo čiastkového zamyslenia sa nad podnikaním“. 

Podnikateľský plán núti podnikateľa, a to je dôležité najmä pri začínajúcom podnikateľovi, aby si premyslel a objektívne posúdil dôležité aspekty podnikania vo vonkajšom prostredí, napr. konkurencia, dodávatelia, odberatelia, veľkosť trhu,  ako  aj vo vnútornom prostredí, napr. marketing, predaj, financie, ľudia, vybavenie, priestory. Tieto sformuluje do plánu, ktorého rozsah bude zodpovedať účelu, teda tomu, čo a komu chce podnikateľ komunikovať (napríklad stručnejšie pri registrácii sociálneho podniku, pri predstavení podniku investorovi, podrobnejšie pri žiadosti o úver, pri dlhodobom strategickom plánovaní).

Podnikateľský plán nie je článok, životopis alebo esej.
V súvislých a dlhých textoch sa podstatné informácie hľadajú veľmi ťažko.
Dajte vášmu plánu štruktúru a urobte ho zrozumiteľným pre všetkých.
Príbehy a články budú písať iní o vašich úspechoch v sociálnom podnikaní!


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc