Aktualizácia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.11.2020 zverejnilo Aktualizáciu č. 1  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 2/2020/§ 54 – IP SP.  

ilustracny obrazok

V rámci aktualizácie boli doplnené prílohy:
* Príloha 1a –  Investičný zámer žiadateľa
* Príloha 16b – Usmernenie k zasielaniu dokumentácie na výkon AFK.

Okrem uvedeného bola aktualizovaná:
* Príloha 7 Príručka všeobecných pravidiel oprávnenosti výdavkov – Aktualizácia č.  1.


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň uviedlo Odporúčaný postup pre Registrovaný sociálny podnik v prípade záujmu o investičnú pomoc na podporu registrovaných sociálnych podnikov v znení:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade otázok týkajúcich sa Investičnej pomoci Vám odporúčame obracať sa na príslušné Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru a k žiadosti o poskytnutí investičnej pomoci.

Zároveň bola  na stránke zverejnená informácia, že sa v povinných prílohách nenachádzajú prílohy 16, 16a, 17, 17a, 17b vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom legislatívnych a iných zmien sa dokumenty Riadiaceho orgánu a Centrálneho koordinačného orgánu sa priebežne menia, a preto na dané dokumenty majú žiadatelia uvedený len webový odkaz.

Predmetná Aktualizácia č. 1 Oznámenia je uvedená na webovej adrese https://www.upsvr.gov.sk .