Blíži sa termín predkladania výročných správ

Vážení sociálni podnikatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na blížiaci sa termín predkladania výročných správ registrovaných sociálnych podnikov.

ilustračný obrázok - výkričník

V zmysle §15 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon č. 112/2018 Z. z. ) je registrovaný sociálny podnik povinný:

1.) vypracovať výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka,

2.) predložiť výročnú správu najneskôr do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba ministerstvo práce), ktoré ju zverejňuje na svojom webovom sídle,

3.) zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. 

Registrovaný sociálny podnik si splní túto povinnosti aj vypracovaním výročnej správy podľa osobitného predpisu[1], ak obsahuje všetky povinné náležitosti podľa §15 ods. 2  zákona č. 112/2018 Z. z.  a je uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu[2].

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä:
Ilustračný obrázok

• zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
• účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
• správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
• prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
•prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
• stav a pohyb majetku a záväzkov,
• zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
• údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku.

Pripravili sme pre vás vzor/odporúčanie pre vypracovanie Výročnej správy pre RSP (DOCX, 105kB).

Registrovaný sociálny podnik je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom[3], ak

a) príjem[4] verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur,
alebo
b) všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur.

ilustračný obrázok . výkričník

Ak registrovaný sociálny subjekt nepredloží ministerstvu práce výročnú správu do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka, ministerstvo práce mu za nesplnenie tejto povinnosti uloží pokutu do 1 000 eur

V prípade, ak potrebujete pomoc alebo bližšie informácie, obráťte sa na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste.


[1] Napríklad § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[2] § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[3] Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

[4] § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.