Aktualizácia č. 10 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Dňa 28.2.2022 bola na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnená aktualizácia č. 10 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

V rámci predmetnej aktualizácie bol upravený časový harmonogram realizácie národného projektu nasledovne:

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk; strana 30.

Dňom 31.01.2022 bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 a 4. Podpisovanie dohôd o poskytnutí investičnej pomoci (zo žiadostí prijatých do 31.01.2022), sa predlžuje do 30.04.2022. Obdobie, v ktorom bolo potrebné v priamej súvislosti s investičným zámerom vytvoriť a obsadiť pracovné miesto/miesta sa z pôvodnej lehoty predlžuje do 31.05.2022.

Vytvorené pracovné miesto musí byť zachované najmenej po dobu 18 mesiacov. Financovanie vytvorených pracovných miest z národného projektu IPSP bude možné najviac po dobu 18 mesiacov, pričom posledný mesiac, za ktorý sa poskytuje príspevok na mzdové náklady je 09/2023. Ak povinná doba trvania pracovného miesta 18 mesiacov bude trvať aj po období 09/2023, mzdové náklady bude financovať RSP z vlastných zdrojov. Časový horizont poslednej úhrady finančných prostriedkov konečným užívateľom sa nemení, zostáva 10/2023.

Bližšie informácie sú uvedené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré národný projekt realizuje.