Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku už viac ako 500 subjektov. Okrem oficiálneho registra na webe MPSVR SR až doteraz neexistoval zdroj, ktorý by obsahoval ich ucelený a informačne výpovedný prehľad. To sa práve zmenilo, a to čerstvo zverejneným Katalógom sociálnych podnikov na adrese katalogsp.sk, ale aj na doméne nakupujmesrdcom.sk.

Ucelená ponuka tovarov a služieb sociálnych podnikov

Katalóg aktuálne obsahuje podrobné informácie o vyše 3oo registrovaných sociálnych podnikoch na Slovensku a postupne budú zároveň s aktualizáciou údajov dopĺňané ďalšie. Okrem základných údajov, ako sú adresy sídiel a existujúcich prevádzkarní, kontaktné údaje, informácie o právnej forme, druhu podniku a dátum získania štatútu „registrovaný sociálny podnik“, uvádza aj celkový počet zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach.

Obzvlášť cenná je prehľadná databáza tovarov a služieb rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg umožňuje vyhľadávanie aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnou polohou.

„Naším cieľom je, aby sa tento katalóg stal praktickým pomocníkom pri obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie, samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to reálny a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych podnikov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak pri uvádzaní katalógu do života.

Pre koho teda môže byť katalóg zaujímavý a užitočný?

Náhradné plnenia pre zamestnávateľov

Veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť okrem iného nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením, v tzv. integračných sociálnych podnikoch. Takmer polovica podnikov aktuálne zaevidovaných v Katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Pomoc pre verejných obstarávateľov

Katalóg je unikátnym zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa a v jednom roku realizovali najmenej desať verejných obstarávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek. V takom prípade sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne a/alebo environmentálne hľadisko.

Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu favorizované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie cez vyhradené zákazky. Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Servisnými poukážkami môže platiť každý

Poctivé upratovanie v domácnosti a v záhrade si pýta veľa energie. Čo však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl? Ideálne – nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku niekomu konkrétnemu pomohlo.

Servisné poukážky sú cenina, ktorou sa dá za tieto služby v registrovaných sociálnych podnikoch platiť a zároveň tak podporiť dopyt po ich službách. V Katalógu sociálnych podnikov nájdete v profile každého  sociálneho podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie.

katalogsp.sk – bezplatný priestor na propagáciu sociálneho podnikania

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Zároveň dávajú prácu zdravotne či sociálne znevýhodneným a zraniteľným osobám. Tým všetkým sa dostávajú do situácie, keď sú oproti bežným podnikateľským subjektom v nevýhode.

Cieľom Katalógu sociálnych podnikov je preto podporiť ich udržateľnosť, byť prvou voľbou všetkých, ktorým záleží, od koho nakupujú. Táto databáza je na Slovensku jedinečná, bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Priebežne budú dopĺňané informácie o ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré budú mať o zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb záujem. Podporme ich – nakupujme srdcom!