Aktualizácia č. 2 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 15.1.2021 zverejnilo Aktualizáciu č. 2  Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ pod číslom 3/2021/§ 54 – IP SP.

ilustračný obrázok


V rámci aktualizácie boli vykonané nasledovné úpravy:
* doplnila sa aktuálne platná výška príspevkov pre rok 2021 pri mzdových nákladoch
* doplnila sa informácia, kde žiadateľ predkladá žiadosť v prípade, ak sa investičný zámer týka viacerých prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v rôznych územných obvodoch.


V prípade záujmu o investičnú pomoc pre registrované sociálne podniky je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo
k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

Aktualizácia č. 2 Oznámenia je uvedená na webovej adrese www.upsvr.gov.sk.