Finančný pilier podpory sociálnej ekonomiky na Slovensku je realitou

MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny začína realizovať projekt finančnej pomoci pre registrované sociálne podniky.

Účelom Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ je podpora registrovaných sociálnych podnikov formou povinnej kombinácie návratnej pomoci a nenávratného príspevku (zložky).

V praxi to znamená, že registrovaný sociálny podnik, ktorý bude mať schválený, resp. poskytnutý úver komerčnou inštitúciou, môže prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o nenávratný finančný  príspevok. „Musí mať uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície, čím sa zabezpečí, aby sa nenávratný finančný príspevok poskytoval iba tým registrovaným sociálnym podnikom, pri ktorých je predpoklad, že investičná pomoc povedie ku skutočnej životaschopnosti a udržateľnosti podniku,“ uviedlo MPSVR SR [1]

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade otázok týkajúcich sa Investičnej pomoci Vám odporúčame obrátiť sa na 
Regionálne centrá sociálnej ekonomiky,
ktoré Vám v prvom kroku poskytnú základné informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci,
k príprave investičného zámeru a k žiadosti o poskytnutí investičnej pomoci.

Viac si môžete prečítať v článku Štát podporí sociálne podniky sumou takmer 44 milónov eur na ekonomika.sme.sk .

Informáciu k vyhláseniu a Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov nájdete na stránke upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality.

[1]https://ekonomika.sme.sk/c/22503510/stat-podpori-socialne-podniky-sumou-takmer-44-milionov-eur.html, (cit. 06.10.2020)