Spájame sociálne podniky a verejných obstarávateľov

Zástupcovia samospráv a registrovaných sociálnych podnikov z celého Slovenska sa stretli na odborných seminároch k téme Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom.

Zákon o sociálnej ekonomike vymedzuje rôzne formy podpory, ktorými štát pomáha registrovaným sociálnym podnikom. Jednou z nepriamych foriem podpory štátu je využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorá je od januára 2020 aj taxatívne ukotvená
v § 10 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní.

V praxi to znamená, že napríklad ak verejný obstarávateľ podľa plánu verejného obstarávania v jednom kalendárnom roku plánuje vyhlásiť najmenej (aspoň) desať verejných obstarávaní –  podlimitných alebo nadlimitných zákaziek – tak najmenej  v jednom z týchto verejných obstarávaní musí naplánovať, ako bude aplikovať sociálne hľadisko, čím splní zákonný
6%-ný podiel z uvedených desiatich obstarávaní.

So snahou spájať verejných obstarávateľov (mestá, obce, VUC, štátne organizácie,…) a registrované sociálne podniky ako potenciálnych dodávateľov, realizoval NP Inštitút sociálnej ekonomiky v spolupráci s ÚVO sériu odborných seminárov na tému „Aplikačná prax VO so sociálnym aspektom“ v Nitre, Banskej Bystrici a v Prešove.

Vyše 200 účastníkom, z toho 61 zástupcom samospráv a 66 zástupcom registrovaných sociálnych podnikov, boli priblížené možnosti a formy použitia sociálneho hľadiska pri obstarávaní, aby úspešnými dodávateľmi mohli byť registrované sociálne podniky z daného regiónu.

Súčasťou programu bolo aj prezentovanie pozitívneho príkladu z praxe Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je v aplikácii sociálneho hľadiska vo verejných obstarávaniach o krok vpred. Momentálne prevádzkujú dva registrované sociálne podniky, kde vytvorili 40 nových pracovných miest a nákupy tovarov a služieb sa snažia riešiť cez sociálne podniky v kraji.

Seminárom venovala priestor aj televízia TA3 v spravodajskej relácii.